Jaarboeke

Program: BEdHons Onderwysbestuur, -reg en -beleid

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
09240061 Fakulteit Opvoedkunde
Credits Duration
Minimum duur van studie: 1 jaar Totale krediete: 128

Toelatingsvereistes

'n Kandidaat kan toegelaat word indien hy/sy in besit is van een van die volgende kwalifikasies:

 •  'n Baccalaureusgraad en 'n onderwysdiploma/Nagraadse Sertifikaat in Onderwys (bv. BA + HOD); of
 •  'n Vierjaar saamgestelde onderwysgerigte graad [bv. BA(Ed)]; of
 •  'n M+4 onderwysdiploma onderhewig aan spesifieke goedkeuring en 'n toepaslike Gevorderde  Diploma in Onderwys; of
 • 'n Ander toepaslike akademiese kwalifikasie wat volgens die oordeel van die Dekaan toelating tot 'n bepaalde pakket regverdig.

Addisionele vereistes

Die keuring is gebaseer op:

 • voldoening aan die minimum toelatingsvereistes;
 • vorige akademiese prestasies;
 • toepaslike akademiese en/of onderwyservaring;
 • beskikbaarheid van leiding vir die voorgeskrewe navorsingsprojek;
 • bewese akademiese potensiaal, wat akademiese kommunikasie en rekenaarvaardighede insluit;
 • 'n onderhoud kan ook addisioneel vereis word;
 • die registrasie by professionele rade;
 • finale diskresie lê by die departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes

Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die Departementshoof goedkeur, kan 'n student hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie.

'n Finalejaarstudent wat 'n maksimum van drie semestermodules of die ekwivalent daarvan gedruip het en 'n finale punt van minstens 40% in elkeen behaal het, kan deur die Dekaan toegelaat word om gedurende Januarie van die daaropvolgende jaar 'n spesiale eksamen in sodanige module(s) af te lê, mits die student daardeur aan alle vereistes vir die graad kan voldoen.

Navorsing

'n Navorsingsprojek is verpligtend en moet volgens die voorskrifte van die betrokke departement voorberei en ingedien word vir eksaminering.

Slaag met lof

Die graad word met lof verwerf indien die student 'n algehele gemiddelde van 75% behaal het, met 'n minimum van 70% in elke module.

Minimum krediete: 128

Fundamentele modules

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Beginsels en benaderings van kurrikulum-/programontwerp en -ontwikkeling. Internasionale en nasionale modelle en ontwikkelinge op hierdie terrein. Beginsels van uitkomsgebaseerde programontwerp binne die SAQA-konteks. Kurrikulumontwikkelingsmodelle en instrumente in aksie. Situasie-taakanalise en behoeftebepaling. Ontwikkeling. Disseminasie. Implementering as veranderingsproses. Assessering en evaluering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van die module is om teoretiese en praktiese benaderings tot die bestuur van finansies en menslike hulpbronnebestuur binne die skoolomgewing te adresseer. Aspekte van begrotings, strategiese bestuur en batebeheer, seleksie van personeel, prestasiebestuur en kontinue professionele ontwikkeling is temas wat in die module aangespreek word. Onderwysers, lede van beheerliggame en persone wat in skolebestuur en leierskap betrokke is sal die module relevant vind.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Metateorieë in die opvoedkunde. Empirisme. Rasionele empirisme, kritiese rasionalisme, kritiese teorie. Fenomenologie. Hermeneutika. Sisteemteorie. Filosofieë in opvoedkunde. Tradisionele filosofieë, inheemse (Afrika) filosofieë. Die invloed van modernisme en postmodernisme op die onderwys. Sosiologiese imperatiewe vir opvoeding. Teorieë van gemeenskapsverandering en rolle en waardes van opvoeding. Vergelykende perspektiewe op leerteorieë en die betekenis daarvan vir opvoeding.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van die module is om studente met intellektuele, akademiese en geletterdheidsvaardighede in die gebiede van onderwysreg en -beleid toe te rus. Verder berei dit studente voor vir verdere studies in die velde en om hul professionele ontwikkeling in hul werkplekke te versterk. Die module is waardevol vir persone wat verdere studies in onderwysreg en -beleid wil onderneem en ook vir beleids- en regspraktisyns by skole en ander opvoedkundige omgewings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot onderwysbestuur – proses en modelle. Bestuur as funksie om effektiewe taakuitvoering in skole te verseker.  Bestuur van die institusionele bestuursareas. Leierskap in onderwys. Skep van ‘n produktiewe interne onderwysomgewing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die aard van onderwyskundige navorsing: navorsingskonteks, wetenskap, navorsings-etiek, waarheid, rasionaliteit, subjektiwiteit en objektiwiteit. Kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsbenaderings, navorsingsontwerpe en data-insamelingstegnieke. Verskeidenheid benaderings in kwalitatiewe navorsing, insluitend: gevallestudies, historiese navorsing, etnografiese en aksienavorsing. Basiese konsepte en beginsels van kwantitatiewe navorsing. Statistiese tegnieke in die onderwysnavorsingsproses. Opnamemetodologie en vraelysontwerp. Klassifikasie en grafiese voorstelling van data. Beskrywende metings. Statistiese inferensie. Dataverwerkingsprosedures. Parametriese versus nieparametriese toetse. Enkele toetsstatistiek (bv. F-toetse, en T–toetse).

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences