Jaarboeke

Verkeers- en parkeerreglemente

2.17  VERKEERS- EN PARKEERREGLEMENTE

Verkeers- en parkeerreglemente van die Universiteit van Pretoria.

 

A.      WOORDOMSKRYWING - VERKEERS- EN PARKEERREGLEMENTE

Vir die doeleindes van hierdie reglemente geld die volgende woordomskrywings:

 

 1. Amptelike pad

          'n Grondpad of geteerde pad wat deur die Universiteit op 'n Universiteitsterrein geskep is vir die gebruik van motorvoertuie/trapfietse.

2. Amptelike parkeerterrein/-plek

          'n Terrein/plek wat ingerig is vir die parkering van motorvoertuie en trapfietse en aldus aangedui is. Die parkeerterreine van die Hoofkampus word op die Universiteitskaart asook by die onderskeie terreine aangedui met 'n H en 'n nommer. Die Suidkampus word met 'n S en die nommer aangedui, Groenkloofkampus met 'n G en die nommer en Onderstepoort, die Mediese kampus en Mamelodi word met 'n P en die nommer aangedui.

 

3. Besoeker

    Iemand wat nie 'n personeellid, kontrakteur of student van die Universiteit is nie.

 

4. Fietsloods

      'n Parkeerplek vir motorfietse en trapfietse en wat as sodanig deur 'n parkeertekenbord aangedui is.

 

5. Gemagtigde beampte

 'n Verkeersbeampte of ander personeellid van die Departement: Veiligheidsdienste of kontrakteur wat gemagtig is om toegangsbeheer of sekuriteit op Universiteitsterreine toe te pas.

 

6. Personeel-/studentekaart

  Identiteitskaart uitgereik deur die Universiteit.

 

7. Motorfiets

Enige selfaangedrewe of semi-selfaangedrewe motorvoertuig met twee wiele (met of sonder 'n syspan.)

 

8. Motorvoertuig

Enige selfaangedrewe of semi-selfaangedrewe motorvoertuig. Enige sleepwa.

 

9. Padverkeersteken

Enige parkeer- en verkeersreëlingsteken, inligtingteken, gevaar-waarskuwingsteken, ryvlakstreep en -merk wat kragtens die Pad-verkeerswet van krag is, met dien verstande dat die Universiteit sy eie afmetings, afstande en hoogtes met die oprig van verkeerstekens en afmerk van ryvlakstrepe en -merke gebruik.

 

10. Padverkeerswet

Artikel 93(1) van die Nasionale Padverkeerswet 93 van 1996 wat in die Republiek van Suid-Afrika van krag is.

 

11. Padwaardig

'n Gelisensieerde voertuig wat in ooreenstemming met die voorskrifte van die Padverkeerswet padwaardig is.

 

12. Parkeerskyfie

'n Kenteken wat op aanvraag deur die Kliëntedienssentrum (KDS) van die Universiteit aan 'n personeellid of student uitgereik word. Die parkeer-skyfie moet op die voorruit van 'n voertuig op 'n sigbare plek vasgeplak word. Dit mag nie aan 'n ander persoon oorgedra of namens 'n ander persoon aangevra word nie.

13. Personeellid

Enige Raadslid of persoon wat permanent of deeltyds in diens van die Universiteit is.

 

14. Raad

Die Raad van die Universiteit van Pretoria.

 

15. Student

Enige voltydse, nauurse of deeltydse geregistreerde student van die Universiteit.

 

16.     Kontrakteur

Enige persoon of maatskappy wat kontraktueel aangestel is deur die Universiteit.

 

17.     Universiteit

          Die Universiteit van Pretoria.

 

18.     Universiteitsterrein

          Enige terrein wat deur die Universiteit besit of gehuur word of onder sy beheer is.

 

19.     Verkeersbeampte

          Enige personeellid wat deur die Direkteur: Departement Veiligheids-dienste benoem is om verkeerbeheer vir die Universiteit uit te oefen.

 

20.     Onderdakparkering

          Enige motorafdak wat deur die Universiteit opgerig is of waarvoor goedkeuring vir oprigting verleen is.

 

21.     Parkering vir persone met gestremdhede

      Toedelings vind plaas in oorleg met die volgende wetgewing:

i)       “The South African Constitution of 1996. According to the bill of Rights Chapter 2 “everyone is equal (9.1) .. and may not be unfairly discriminated against...on the ground (of) race, gender (or) disability...(9.3). Everyone has inherent dignity and the right to have their dignity respected and protected (1). Everyone has the right to an environment that is not harmful to their health or wellbeing (24).

ii)      The Employment Equity Act of 1998. According to Chapter III “Affirmative action measures implemented by a designated employer must inculde: (a) measures to identify and eliminate employment barriers, including unfair discrimination, which adversely affect people from designated groups. ...(c) making reasonable accommodation for people from designated groups in order to ensure that they enjoy equal opportunities and are equitably represented in the workforce of a designated employer.”

B.      ALGEMENE INLIGTING

 1. Die Universiteit se verkeers- en parkeerregulasies het ten doel om verkeersgeraas en ongelukke op Universiteitsterreine tot die minimum te beperk.
 2. Die Raad aanvaar nie aanspreeklikheid om parkeerfasiliteite vir personeel en studente te voorsien nie, maar poog nogtans om sover beskikbare fondse en terreine dit toelaat, parkeergeriewe vir personeellede en studente daar te stel.
 3. Toegang tot en parkering op Universiteitsterreine vind op eie risiko plaas. Die Universiteit aanvaar derhalwe geen aanspreeklikheid vir enige ongeval of skade wat deur enige persoon gely word as gevolg van daardie persoon se gebruik van die Universiteit se paaie of parkeerterreine nie.
 4. Tensy anders bepaal in hierdie reglement is die verkeersreëls soos van toepassing op openbare paaie soos vervat in die Artikel 93(1) van Nasionale Padverkeerswet 93 van 1996 ook op Universiteitsterreine van toepassing.
 5. Die verkeers- en parkeerregulasies kan te eniger tyd deur die Universiteit gewysig of tydelik opgeskort word.
 6. Oortreders van die verkeers- en parkeerregulasies stel hul bloot aan die volgende strafbepalings:
 1. Personeel en studente

  Optrede luidens tugbepalings van die Universiteit van Pretoria asook kriminele klagtes vir oortredings ingevolge die Wet op Beheer van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie (Wet 53 van 1985).

      b. Besoekers

Kriminele klagtes vir die oortredings ingevolge die Wet op Beheer van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie (Wet 53 van 1985).

c. Kontrakteurs

                Optrede luidens tugbepalings van die Universiteit van Pretoria asook kriminele klagtes vir oortredings ingevolge die Wet op Beheer van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie (Wet 53 van 1985).

C.      TOEGANG TOT UNIVERSITEITSTERREINE

 1. Toegang

          Toegang tot Universiteitsterreine deur motorvoertuie, voetgangers en trapfietse is te alle tye onderhewig aan die bepalings van die Wet op Beheer van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie (Wet 53 van 1985), wat onder andere bepaal dat ’n gemagtigde beampte van ’n personeellid, student of besoeker wat toegang tot ’n Universiteitsterrein verlang, kan vereis dat :

 • hy/sy sy/haar naam en adres of enige ander toepaslike inligting verstrek;
 • hy/sy bewys van identiteit lewer;
 • hy/sy verklaar of hy/sy enige gevaarlike voorwerp in sy of haar besit het;
 • hy/sy verklaar wat die inhoud is van enige voertuig of houer (van enige aard) wat in so 'n persoon se besit of bewaring is, en om die inhoud daarvan te toon;
 • hy/sy onderwerp word aan 'n visentering van hom- of haarself, of van enige voertuig of enige houer;
 • enige sodanige voorwerp, houer of voertuig aan 'n gemagtigde beampte oorhandig word vir deursoeking of bewaring totdat so 'n persoon weer die perseel van die Universiteit verlaat.

Waar 'n gemagtigde beampte van die Universiteit toestemming aan 'n persoon/ persone verleen het om die Universiteit te betree, kan hy dit onderhewig maak aan sekere voorwaardes, byvoorbeeld

·     dat so 'n persoon 'n identiteitskaart (of enige ander bewys van toestemming) moet dra of vertoon tydens die duur van so 'n persoon se besoek of verblyf op die Universiteitsterrein;

·     dat so 'n persoon slegs sekere dele of plekke op die terrein mag betree;

·     dat so 'n persoon beperk of verbied kan word ten opsigte van sekere persone op die terrein met wie hy/sy nie in aanraking mag kom nie en/of;

·     dat so 'n persoon beperk kan word tot 'n tydsduur wat hy/sy op die perseel mag vertoef.

·     dat die persoon se motorvoertuig of trapfiets te eniger tyd, indien dit vir die beveiliging van die Universiteitsterrein of mense daarop nodig geag word, verskuif of van die Universiteitsterrein verwyder word.

2. Personeel

(a)     Permanent-voltydse, permanent-deeltydse en tydelik-voltydse personeel kwalifiseer vir voldag parkering op alle kampusse.

 • Deeltydse personeel naamlik buitengewone dosente, buiten-gewone professore en honorêre professore kwalifiseer vir voldag parkering op alle kampusse.
 • Deeltydse personeel met 25 uur per week aanstellings en meer kwalifiseer vir voldag parkering op alle kampusse.
 • Na-doktorale genote kwalifiseer vir voldagparkering op alle kampusse.

(b)     Indien 'n personeellid nie kwalifiseer vir voldagparkering op die Hatfieldkampus nie, kan aansoek gedoen word vir parkering op die buitekampusse naamlik, Groenkloof, Onderstepoort, Mamelodi, Prinshof en LC de Villiers.

(c)     Indien 'n personeellid in besit is van 'n geldige parkeerskyfie vir die betrokke jaar, sal die personeelkaart geaktiveer wees vir die betrokke motorhekke. 'n Personeellid moet sy/haar personeelkaart gebruik om die motorhekke te aktiveer.

(d)    Ter wille van die gerief van personeellede wat twee motors besit, kan 'n tweede parkeerskyfie uitgereik word onderworpe daaraan dat:

 1. nie meer as een voertuig van 'n personeellid gelyktydig op die Universiteit se parkeerareas geparkeer word nie;
 2. die gegewens van slegs een motor op 'n parkeerskyfie aangebring word;
 3. 'n parkeerskyfie nie van een motor na 'n ander oordraagbaar is nie (wanneer ? persoon van motor verwissel, moet die ou skyfie ingedien word alvorens 'n vervangende skyfie uitgereik sal word);
 4. geen motor sonder 'n geldige parkeerskyfie sal tot die Universiteit se parkeerareas toegelaat word nie;
 5. die parkeerskyfie te alle tye op die voorruit van die motor vertoon moet word solank dit op 'n parkeerarea van die Universiteit geparkeer is;
 6. personeellede wie se kinders studente is, nie met die personeellid se motor op die personeelparkeerterreine mag parkeer nie;
 7. misbruik onder andere daartoe kan lei dat een of albei parkeerskyfies van die betrokke personeellid ingetrek word;
 8. geen persoon namens 'n ander persoon mag aansoek doen om 'n parkeerskyfie nie of dit oordra aan 'n ander persoon nie.

(e)     As gevolg van die parkeerdrukte wat op sekere terreine ondervind word, is die Universiteit genoodsaak om beperkte sonering toe te pas en 'n personeellid mag slegs parkeer op die terrein(e) waartoe die parkeerskyfie hom/haar magtig.

(f)      ’n Voertuig mag slegs op afgemerkte parkeerplekke op die terrein geparkeer word. Besoekersparkeerplekke mag slegs deur besoekers gebruik word. Motorfietse mag slegs geparkeer word op terreine wat spesifiek vir die doel beskikbaar gestel en afgemerk is.

(g)    Die Universiteit se verkeerstekens en -reëls moet te alle tye nagekom word. (Oortreders stel hulle bloot aan dissiplinêre maatreëls soos neergelê deur die Universiteit.)

(h)    Toegang tot die Universiteitsterrein vind op eie risiko plaas.

(i)      Wanneer 'n personeellid die diens van die Universiteit verlaat, moet die parkeerskyfie in sy/haar besit aan die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste, terugbesorg word.

(j)      'n Personeellid aan wie 'n onderdakparkeerplek op enige van die Universiteit se kampusse toegeken is, mag sy of haar voertuig slegs op die toegekende plek parkeer, by versuim waarvan dissiplinêr teen die persoon opgetree kan word.

(k)     Parkerings wat gemerk is vir persone met gestremdhede is uitsluitlik vir gebruik deur sodanige persone.

3. Studente

 1. Hoofkampus

         Motorvoertuie van studente word nie tussen 06:00 en 16:30 op weeksdae tot die Hoofkampus toegelaat nie en derhalwe ook nie om aldaar te parkeer nie. Voorgraadse studente mag vanaf 16:30 op kampus parkeer. Honneurs- en magisterstudente mag vanaf 14:00 op kampus parkeer. Doktorale studente mag voldag op die kampus parkeer.

 

b Studenteparkeerareas (Hoofkampus)

         Motorvoertuie van studente word slegs tot parkeerterreine wat vir studente voorsien word, toegelaat. 'n Gemagtigde beampte mag te eniger tyd iemand wat op hierdie parkeerterreine parkeer, versoek om sy studentekaart te toon. H29, H30 en H17 is voorsien vir dagstudente-parkering.

 

c Onderstepoort, Groenkloof, Prinshof, Mamelodi en die LC de Villiersterrein

         Studente word op aanvraag van 'n parkeerskyfie voorsien en kry op grond daarvan asook hul studentekaarte toegang tot die terrein. Alle studente wat die terrein verlaat moet op aanvraag hul studentekaarte aan die gemagtigde beampte toon.

4. Universiteitsvoertuie

Universiteitsvoertuie word tot Universiteitsterreine toegelaat en uitgelaat op grond van die ID-kaart van die bestuurder, soos uitgereik deur die vervoerafdeling, indien hy ’n personeellid is. Ander Universiteitsvoertuie word slegs toegelaat en uitgelaat op grond van ’n magtigingsbrief deur die betrokke afdelings-/departementshoof en stawing van die identiteit van die bestuurder van die betrokke voertuig. Bestuurders van amptelike UP-voertuie wat in ’n botsing betrokke is, moet onverwyld die insident aanmeld by die Departement Veiligheidsdienste se 24-uur Operasionele Bestuursentrum (012 420 2310), vervoerafdeling (012 420 2757) asook by die SAPD.

5. Besoekers

          Besoekers mag slegs op aangewese besoekersparkeerareas parkeer en nie onder motorafdakke nie.

 

6.       Kontrakteurs

          ’n Kontrakteur se motorvoertuig word slegs op die Universiteitsterreine toegelaat indien die voertuig ’n parkeerskyfie het en die skyfie op ’n sigbare plek op die voertuig vertoon is.

E.      PARKEERREGULASIES

 1. Algemeen
 1. Parkering op Universiteitsterreine word slegs toegelaat op amptelike parkeerterreine/-plekke vir verskillende voertuie.
 2. Aangesien parkeerplek op die kampusse beperk is, geskied toewysing van parkeerplekke volgens sonering. ’n Personeel-lid/student wat oor ’n parkeerskyfie beskik, mag slegs in die sone parkeer waarvoor die parkeerskyfie geldig is.
 3. Persone wat oor parkeerskyfies beskik, mag nie op besoekers-plekke parkeer nie behalwe wanneer ’n gemagtigde beampte sodanige parkeerplek aan die persoon toewys.
 4. Die volgende is parkeer- of verkeersoortredings waarmee gehandel word soos uiteengesit in par I.1 - 5 :
 1. Parkering op kampusterrein sonder ’n geldige parkeerskyfie.
 2. Parkering in ryvlakke en voor hekke asook plekke waar parkering nie toegelaat word nie.
 3. Dubbelparkering.
 4. Parkering op gereserveerde areas en op laaisones.
 5. Misbruik van parkeerskyfie.
 6. Parkering op grasperke en sportterreine.
 7. Parkering op plekke wat vir gestremdes gereserveer is.
 8. Alle oortredings met trapfietse.
 9. Nie stop by stopstrate

Benewens bogenoemde algemene bepalings, geld die volgende spesifieke reëlings by die onderskeie terreine (ook gedurende na-ure en vakansies):

 1. Motors

(i)      Hatfieldkampus

·     Motorvoertuie en motorfietse van studente word nie tot die Hoofkampus toegelaat nie, tensy ? geldige parkeerskyfie getoon kan word. Toegang word wel verleen na 16:30.

·     Parkeerterreine H17, H29 en H30 is aan studente toegewys. Motors van studente word ten alle tye tot hierdie parkeerterreine en tot geoorloofde parkeerplekke langs die strate toegelaat wanneer ? geldige studentekaart aan die beampte getoon word.

·     Parkeerterreine H20, H18 en H31 is slegs toeganklik vir motors van inwoners van die dameskoshuise met parkeerskyfies.

·              Motorfietse en fietse mag slegs in fietsloodse geparkeer word.  

(ii)     Prinshofterrein

·     Motorvoertuie van studente verbonde aan die Fakulteit Gesondheidswetenskappe word op grond van ’n parkeerskyfie en die studentekaart tot die terrein toegelaat. Wanneer ’n student met ’n motorvoertuig by die toegangshekke uitry, moet hy of sy ook op versoek van ’n gemagtigde beampte sy of haar studentekaart toon. Alle ander studente word slegs as besoekers toegelaat.

·     P3101 en P3103 is slegs vir studente.

·     P3104 is vir personeellede en studente afgebaken volgens die toepaslike aanwysingsborde.

·     Motorfietse en fietse mag slegs in fietsloodse of ander terreine/plekke daarvoor voorsien geparkeer word.

·              Kliniese terrein: Geen studentemotors word hier toe-gelaat nie. Motorfietse en trapfietse kan toegang tot die fietsloods vir studente verkry.

(iii)    Fakulteit Veeartsenykunde

·     Studente word op aanvraag van 'n parkeerskyfie voorsien en kry op grond daarvan asook op grond van hul studentekaart toegang tot die terrein. Alle studente wat die terrein verlaat, moet op aanvraag hul studentekaart aan die gemagtigde beampte toon.

·     Parkering, oos van die Sir Arnold Theilergebou (V3), is aan studente toegewys.

·     Motorfietse en fietse mag slegs in fietsloodse of ander terreine/plekke daarvoor voorsien, geparkeer word.

(iv)    Sportkampus

·     Parkering is beperk tot amptelike parkeerterreine.

·     Parkering teen walle en op sportvelde is verbode.

 

(v)     Mamelodikampus

Al die reëls en regulasies wat geld vir die Universiteit van Pretoria is met die nodige veranderinge van toepassing.

 

(vi)    Koshuisterreine

Koshuisinwoners parkeer ooreenkomstig die parkeerreëlings soos uiteengesit in die Koshuisreglement wat as ’n addendum tot hierdie reglement beskou word. Hulle moet self toesien dat hulle die koshuisreglement bekom.

(vii)   Groenkloofkampus

Al die reëls en regulasies wat geld vir die Universiteit van Pretoria is met die nodige veranderinge van toepassing.

(b)     Motorfietse

·        Personeellede mag hul motorfietse in fietsloodse en op ander plekke wat op Universiteitsterreine vir motorfietse uitgemerk is, parkeer.

·        Studente se motorfietse mag slegs in fietsloodse of op ander terreine/plekke wat spesifiek vir motorfietse van studente voorsien is, geparkeer word.

 

(c)     Trapfietse

·        Trapfietse mag slegs in fietsrakke, wat in fietsloodse en op ander terreine/plekke voorsien is, geplaas word.

·        Trapfietse wat op ander plekke gelaat word, word op koste en risiko van die eienaar na die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste geneem. Oortreders word ooreenkomstig die Tugbepalings van die Universiteit behandel.

·        Trapfietse wat nooddeure versper of teen veiligheidshekke vasgesluit word, word op koste en risiko van die eienaar na die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste geneem.

·              Trapfietse wat nie binne drie maande opgeëis word nie, word verbeurd verklaar en deur die Universiteit verkoop.

3. Tydelike strukture

Geen tydelike strukture wat as motorafdakke dien, word op die Universiteit se terreine toegelaat nie.

 

4. Besoekers

Besoekers mag slegs op besoekersparkering stilhou.

F.      VERWYDERING OF BESKADIGING VAN PADVERKEERS- EN INLIGTING-TEKENS

         Die verwydering of beskadiging van padverkeers- en inligtingstekens is ’n ernstige oortreding waarvoor geen skulderkenning aanvaar word nie, omdat dit aanleiding kan gee tot ernstige ongelukke waardeur mense beseer kan word of selfs hul lewens kan verloor. Indien so ’n persoon betrap en aangekla word, verskyn hy of sy direk in die hof.

 

G.     AANSOEK DEUR PERSONE OF INSTANSIES MET BETREKKING TOT DIE GEBRUIK VAN STADSRAADSEIENDOM

Indien enige padwedloop, skattejag, fietswedren of enige ander verrigting op ’n openbare pad gehou word of waar die Metroraad se lugruim gebruik word, moet die Stadsraad se toestemming vooraf verkry word.

 

H.      OORTREDING VAN VERKEERS- OF PARKEERREGULASIES

1. Nie-nakoming van die verkeers- en parkeerregulasies van die Universiteit is ’n oortreding. Sulke oortreders stel hul bloot aan optrede ingevolge die Tugbepalings van die Universiteit, asook kriminele klagtes vir oortredings ingevolge die Wet op Beheer van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie, 1985 (Wet 53 van 1985)

         2. Die volgende geld as parkeer- of verkeersoortredings waarvoor boetes* soos aangedui opgelê kan word:

(a) Oortredings met motorvoertuie (insluitend motorfietse, bromponies en kragfietse):

 

Parkering op kampus sonder ’n geldige parkeerskyfie

R50

Parkering in ryvlakke en voor hekke asook plekke waar parkering nie toegelaat word, bv. plaveisel

R50

Dubbelparkering

R50

Parkering op gereserveerde parkering en laaisones

R50

Misbruik van parkeerskyfie

R50

Parkering op grasperke en sportterreine

R50

Parkering op plekke gereserveer vir gestremdes

R80

Alle oortredings met trapfietse

R15

Nie stop by stopstrate

R60

* Hierdie bedrae is onderhewig aan verandering.    

b. Trapfietse wat op ander plekke gelaat word as wat spesifiek daarvoor voorsien word, word op koste en risiko van die eienaar verwyder en na die Departement Veiligheidsdienste geneem, en die Universiteit sal nie aanspreeklik wees vir enige skade wat vir die eienaar hieruit mag voortvloei nie. Trapfietse wat nie binne drie maande opgeëis word nie, word verbeurd verklaar en deur die Universiteit verkoop.

c. Verwydering of beskadiging van padverkeers- en inligtings-aanduidings is ’n ernstige oortreding, waarvoor geen skulderkenning aanvaar sal word nie.

* Waar ’n boete soos hierbo aangedui, opgelê word kan vertoë aan die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste gerig word. Indien ’n persoon nie tevrede is met die uitslag van die vertoë nie, kan hy of sy ’n verhoor deur die Verkeerstribunaal aanvra ten einde die beweerde oortreding te bereg. Appèl teen ’n beslissing van die Verkeerstribunaal kan binne 10 dae nadat uitspraak gelewer is, by die Komitee vir Dissipline (Studente) aangeteken word.

(d)    Vertoës ontvang ten opsigte van oortreding van parkering op plekke gereserveer vir gestremdes sal nie oorweeg word nie.

 1. PROSEDURE IN DIE GEVAL VAN PARKEER- OF VERKEERS-OORTREDINGS
 1. In die geval waar ’n bestuurder van ’n voertuig in stryd met Universiteitsvoorskrifte parkeer of andersins ’n parkeer- of verkeers-oortreding begaan, oorhandig ’n gemagtigde beampte ’n dokument aan die bestuurder van die voertuig. Indien die bestuurder nie teenwoordig is nie, word die dokument op ’n geskikte plek aan die voertuig geheg.
 2. In bogenoemde dokument word die oortreding omskryf en word die bestuurder van die voertuig aangesê om voor ’n bepaalde datum, wat in die dokument vermeld word, die bedrag wat in die dokument aangedui is, as ’n boete te betaal op ’n bepaalde plek of by ’n bepaalde amptenaar, of andersins skriftelike vertoë aan die Direkteur: Departement Veiligheids-dienste of sy verteenwoordiger te rig waarom
 1. hy of sy nie skuldig is aan die betrokke oortreding nie; of
 2. die bedrag van die boete verminder behoort te word.

 

3. Die bestuurder van die voertuig word ook in die dokument ingelig oor die feit dat indien hy of sy nie betyds op die kennisgewing reageer nie, die Verkeerstribunaal ook die opsporingskoste en ’n boete vir versuim om te reageer mag hef.

4. Terselfdertyd word ’n afskrif van genoemde dokument aan die amptenaar by wie die boete inbetaal moet word, verskaf. Genoemde amptenaar hou ’n register van alle parkeer- of verkeersoortredings waarin die besonder-hede van die betaling van enige boetes aangeteken word, asook van vertoë wat ten opsigte van enige oortredings ontvang is en die uitslag van genoemde vertoë.

5. Die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste oorweeg die vertoë

 1. Die betrokke persoon word ingelig dat besluit is :
 1.           om die persoon kwyt te skeld van die volle bedrag van die boete; of
 2. om die bedrag van die boete te verminder en dat die uitstaande bedrag van die boete voor ’n bepaalde datum betaal moet word; of
 3. om die vertoë nie te handhaaf nie en dat die volle bedrag van die boete voor ’n bepaalde datum betaal moet word.

 

b. Die persoon word ook ingelig dat, indien hy of sy nie met die uitslag van die vertoë tevrede is nie, ’n verhoor voor die Verkeerstribunaal versoek kan word om die beweerde oortreding te bereg. Die persoon moet sonder versuim te kenne gee of sodanige verhoor versoek word al dan nie.

c. Indien die persoon ’n verhoor versoek, word ’n datum vir die verhoor bepaal en ’n dokument, mede-onderteken deur die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste of sy gemagtigde en die persoon word aan die persoon oorhandig, in welke dokument die persoon ingelig word van die datum, tyd en plek van sy verhoor deur die Verkeerstribunaal.

d. Indien ’n boete nie voor die datum wat ingevolge paragraaf I.2 of paragraaf I.5(a)(iii) bepaal is, betaal is nie, stel die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste, die Verkeerstribunaal daarvan in kennis.

 

6. Verkeerstribunaal

 1. n Verkeerstribunaal, bestaande uit minstens twee lede van die Fakulteit Regsgeleerdheid, verhoor alle verkeersake wat deur die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste na die Verkeerstribunaal verwys word.
 2. Die Verkeerstribunaal het die volgende bevoegdhede:

(i)      om die boete wat die persoon opgelê is te verhoog, te bevestig of te verminder en om betaling voor of op ’n sekere datum te gelas;

(ii)     om die persoon kwyt te skeld van die betaling van die boete;

(iii)    om ’n boete tot ’n maksimum, soos in paragraaf I.7(d) bepaal op te lê vir die nie-nakoming van ’n bevel ingevolge I.6(b)(i) hierbo, of vir nalating om voor die Verkeerstribunaal te verskyn op ’n dag wat vir die verhoor bepaal is, of vir enige optrede wat neerkom op minagting van die Verkeerstribunaal.

(iv) om die opsporingskoste en ’n boete op te lê vir versuim om te reageer op die dokument gemeld in paragraaf I.1-4 [die maksimum van hierdie boete word bepaal in paragraaf I.7(d)]; of

(v) om indien ’n persoon voortgaan om verkeersoortredings te begaan, ’n klag van wangedrag by die Verkeerstribunaal aanhangig te maak.

c. Die prosedure voor die Verkeerstribunaal is inkwisitories van aard en reëls van die Bewysreg word nie toegepas nie.

d. Regsverteenwoordiging en kruisverhoor word nie toegelaat nie.

e. Die Universiteitsowerheid word verteenwoordig deur die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste, of ’n persoon deur laasgenoemde aangewys.

f. Die Verkeerstribunaal kan op versoeke van enige belanghebbende persoon, enige getuie aanhoor.

g. Die Verkeerstribunaal kan onder die omstandighede gemeld in paragraaf I.7(a) ’n student in sy afwesigheid verhoor.

h. Alle getuies word onder eed of ’n plegtige verklaring om die waarheid te praat, ondervra.

i. Die verrigtinge voor die Verkeerstribunaal word op band opgeneem en vir ’n periode van een jaar na die hofsitting bewaar.

j. Die beslissing van die Verkeerstribunaal kan deur interne appèl na die Komitee vir Dissipline geneem word binne 10 dae na die uitspraak deur die Verkeerstribunaal gelewer is deur die gronde waarop geappelleer word skriftelik by die Registrateur in te dien.

k. Sitting van die Verkeerstribunaal vind in die openbaar plaas, tensy die Verkeerstribunaal op goeie gronde die teendeel gelas.

 

7. Afwesigheid

 1. Indien ’n persoon glad nie op ’n dokument vermeld in paragraaf I.1 of op ’n opdrag van die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste, kragtens paragraaf I.5(a) of (b) reageer nie, mag die Verkeerstribunaal so ’n persoon op grond van ’n voorlegging deur die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste, in sy afwesigheid verhoor en tree die bevoegdheid van die Verkeerstribunaal ingevolge paragraaf I.6(b) in werking. Dieselfde prosedure geld wanneer ’n persoon nie verskyn op die dag wat ingevolge paragraaf I.5(a)(iii) vir die verhoor bepaal is nie.
 2. Wanneer die Verkeerstribunaal ’n boete ingevolge paragraaf I.5(a) en I.7(a) in die afwesigheid van ’n persoon oplê, word ’n kennisgewing deur die Direkteur: Departement Veiligheidsdienste aan die persoon gestuur waarin hy of sy verwittig word van die boete wat in sy of haar afwesigheid deur die Verkeerstribunaal opgelê is en waarin die persoon verwittig word dat tensy hy of sy op die dag, tyd en plek in die kennisgewing gemeld, grondige redes vir die Verkeerstribunaal aanvoer, die opgelegde boete outomaties bekragtig word en daarmee gehandel sal word soos in paragraaf I.7(c) bepaal.
 3. Enige boete wat ingevolge hierdie reëls gehef is en onbetaald bly vir ’n periode van 14 dae na die dag wat ingevolge hierdie reëls vir betaling daarvan vasgestel is, word teen die persoon se salaris of rekening by die Universiteit gedebiteer en hy of sy ontvang geen krediet vir modules wat hy of sy in die betrokke jaar afgelê het alvorens die bedrag nie vereffen is nie.
 4. Die bedrag wat betaalbaar is ten opsigte van parkeer- of verkeers-oortredings en die maksimum bedrag van die boete wat die Verkeerstribunaal ingevolge hierdie reëls mag oplê, word jaarliks deur die Visekanselier en Rektor in oorleg met die ander lede van die Verkeerstribunaal bepaal, maar sal nie R200 oorskry nie.
 5. Die persoon onder wie se beheer die voertuig op die stadium van die parkeer- of verkeersoortreding was, word geag die bestuurder daarvan te gewees het, tensy die teendeel bewys word.

 

8. Parkeerreservering

Geen parkeerreserverings sal vir individue gedoen word nie. Terreine sal slegs vir universiteitsaksies, bv. Gradeplegtighede, gereserveer word.

In die geval van enige ander groter aksies waar parkeer- en verkeerbeheerreëlings getref moet word, sal so 'n diens deur die betrokke instansie of departement bekostig moet word, aangesien ekstra persone in diens geneem moet word teen oortydbetaling. Reëlings in hierdie verband moet ten minste twee (2) dae vooraf getref word.

 

 

 

 

 

 

 

 


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2019. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share