Yearbooks

Programme: BAHons (Afrikaans)

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty Department
01240165 Faculty of Humanities Department: Afrikaans
Credits Duration NQF level
Minimum duration of study: 1 year Total credits: 120 NQF level:  08

Admission requirements

 1. Relevant bachelor’s degree
 2. A weighted average of at least 65% in Afrikaans at final-year level

Other programme-specific information

Hoogstens 1 module uit die LCC-modulegroep kan in die program ingesluit word.

General information

University of Pretoria Programme Qualification Mix (PQM) verification project

The higher education sector has undergone an extensive alignment to the Higher Education Qualification Sub-Framework (HEQF) across all institutions in South Africa. In order to comply with the HEQSF, all institutions are legally required to participate in a national initiative led by regulatory bodies such as the Department of Higher Education and Training (DHET), the Council on Higher Education (CHE), and the South African Qualifications Authority (SAQA). The University of Pretoria is presently engaged in an ongoing effort to align its qualifications and programmes with the HEQSF criteria. Current and prospective students should take note that changes to UP qualification and programme names, may occur as a result of the HEQSF initiative. Students are advised to contact their faculties if they have any questions.

Minimum credits: 120

LCC 732 is verpligtend.

Core modules

 • Module content:

  Afrikaanse skeppende skryfwerk
  Die vermoë om bellettristiese tekste (prosa en/of poësie) te kan skryf word ontwikkel deur die bestudering en toepassing van verskillende skryftegnieke en -strategieë in werkswinkelverband; vertaling van tekste; kritiese analise van gevestigde skrywers se werk mbt teks- en genrekenmerke en skryftegnieke; die skryf, herskryf en afronding van eie tekste; kritiese en kreatiewe beoordeling van eie en medestudente se tekste; bestudering van teorieë en opvattings oor kreatiwiteit en die skryfproses; kennis van die keurings- en publikasieproses en manuskripvoorbereiding.

  View more

 • Module content:

  Afrikaanse historiese taalkunde
  Teoretiese oorsig van taalverandering in die algemeen en meer spesifiek toegepas op die ontwikkeling van Afrikaans. Spesiale aandag word ook gewy aan standaardisering en die konstruksie van identiteit.

  View more

 • Module content:

  Afrikaanse sintaksis en morfologie
  In hierdie module kom gevorderde konsepte rakende sintaksis en morfologie in den brede, en Afrikaanse sintaksis en morfologie spesifiek, aan bod. Die leksikon-sintaksis-kontinuum word as vertrekpunt gebruik, en dit word gekontekstualiseer deur spesifiek te verwys na konstruksionele beskrywingsraamwerke binne die kognitiewe linguistiek. Daarna word spesifieke Afrikaanse morfologiese en sintaktiese konstruksies bespreek.

  View more

 • Module content:

  Kognitiewe linguistiek: Afrikaanse temas en tendense
  In hierdie module word voorpuntnavorsing binne die kognitiewe linguistiek bespreek. Omdat daar in hierdie module aandag gegee word aan die nuutste onderwerpe en tendense binne die kognitiewe linguistiek, sal die temas wat bespreek word van jaar tot jaar verander. Studente sal in hierdie module kennis maak met hedendaagse analisemetodes en navorsingstegnieke, wat gebruik sal word om nuwe insig te verkry in Afrikaansetaalkundekonstruksies.

  View more

 • Module content:

  Taal en politiek
  In hierdie module word die gebruik van taal in politieke omgewings ondersoek. Taal speel 'n integrale rol in die manier waarop politici hul boodskappe aan 'n teikengehoor kommunikeer. Die rol van taal word ondersoek deur 'n verskeidenheid politieke tekste en kontekste te oorweeg. Verskeie werktuie word deurlopend gebruik om politieke tekste sistematies mee te analiseer.

  View more

 • Module content:

  'n Studie van die Afrikaanse drama met toespitsing op die Afrikaanse toneel, radio, televisie en film. In oorleg met die studente word leerplan bestaande uit aantal oeuvre- en tematologiese studies saamgestel.

  View more

 • Module content:

  Voëlvlug oor die Afrikaanse poësie van voor 1900 tot vandag; sisteme, periodisering, kanon(s) en kanoniseringsmeganismes, (hedendaagse) benaderingswyses en leesstrategieë, tradisies, gesprekke, oeuvres; intensiewe bestudering van enkele oeuvres/digbundels en temas.

  View more

 • Module content:

  Die vak behels seleksies uit die Afrikaanse prosatradisie. In oorleg met die studente word leerplan bestaande uit aantal oeuvre- en tematologiese studies saamgestel.

  View more

 • Module content:

  Kulturele agtergrond van die Lae Lande; oorsig oor die Nederlandse en Vlaamse prosa en poësie.

  View more

 • Module content:

  The nature of human language, language knowledge, grammatical and pragmatic competence; language use, language acquisition and language change; components of grammar; analytical and descriptive concepts and techniques.

  View more

 • Module content:

  The place, nature and function of theory of literature, research (hermeneutical, empirical), application; analysis, interpretation, evaluation and canonisation; literary systems (fields); capita selecta from 20th-century perspectives on literature and the study of literature; key issues in literary theory; primary and secondary sources.

  View more

 • Module content:

  Part 1 – Theoretical basis: The concepts “science” and “research”; the relationship “theory”, “research”, “application”, forms of research (inter alia descriptive, empirical, applied); the research process (from research proposal to research report: identification and formulation of the problem, development of hypotheses, data collection and interpretation, etc); the use of the computer in research. 
  Part 2 – Application: A limited research project in which the principles of research methodology are applied. A candidate must submit the topic and format to the head of department or his/her representative for approval.

  View more


Regulations and rules
The regulations and rules for the degrees published here are subject to change and may be amended after the publication of this information.

The General Academic Regulations (G Regulations) and General Student Rules apply to all faculties and registered students of the University, as well as all prospective students who have accepted an offer of a place at the University of Pretoria. On registering for a programme, the student bears the responsibility of ensuring that they familiarise themselves with the General Academic Regulations applicable to their registration, as well as the relevant faculty-specific and programme-specific regulations and information as stipulated in the relevant yearbook. Ignorance concerning these regulations will not be accepted as an excuse for any transgression, or basis for an exception to any of the aforementioned regulations.

University of Pretoria Programme Qualification Mix (PQM) verification project
The higher education sector has undergone an extensive alignment to the Higher Education Qualification Sub-Framework (HEQF) across all institutions in South Africa. In order to comply with the HEQSF, all institutions are legally required to participate in a national initiative led by regulatory bodies such as the Department of Higher Education and Training (DHET), the Council on Higher Education (CHE), and the South African Qualifications Authority (SAQA). The University of Pretoria is presently engaged in an ongoing effort to align its qualifications and programmes with the HEQSF criteria. Current and prospective students should take note that changes to UP qualification and programme names, may occur as a result of the HEQSF initiative. Students are advised to contact their faculties if they have any questions.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences