Jaarboeke

Program: BMus

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
01132003 Fakulteit Geesteswetenskappe
Credits Duration
Minimum duur van studie: 4 jaar Totale krediete: 480
Contact:
Prof AF Johnson
[email protected]
+27 (0)124202316

Programinligting

Hierdie program is gerig op die verwerwing van spesialis-musiekvaardighede en -kennis. Die program kan so saamgestel word dat studente ná afloop daarvan gekwalifiseerd is vir ’n groot verskeidenheid musiekverwante beroepe, wat onder andere die volgende insluit: solo-uitvoerder, orkes- of kamermusiekspeler, musiekonderwyser op alle vlakke (vir individuele sowel as groeponderrig), musiekwetenskaplike, en -tegnoloog asook entrepreneur en impressario.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie jaarliks (laat aansoeke op aanvraag).

Toelatingsvereistes

 • Die volgende persone sal vir toelating oorweeg word: ‘n kandidaat wat oor ‘n sertifikaat beskik wat deur die Universiteit as gelykstaande aan die vereiste Graad 12-sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes aanvaar word; ‘n kandidaat wat ‘n gegradueerde van ‘n ander tersiêre instelling is of die status van ‘n gegradueerde van so ‘n instelling geniet; en ‘n kandidaat wat ‘n gegradueerde van ‘n ander fakulteit van die Universiteit van Pretoria is.
 • Kandidate wat voldoen aan die minimum vak- en prestasievereistes sowel as die TPT-vereistes van hierdie programme sal in die programme geplaas word, onderhewig aan die beskikbaarheid van plekke. Bogenoemde is nie van toepassing op keuringsprogramme nie.
 • Om toelating te behou, sal daar van leerders verwag word om 'n TPT van ten minste 28 in Graad 12 te behaal.
 • Lewensoriëntering word uitgesluit wanneer die TPT bereken word.

Minimum vereistes 

Prestasievlak

TPT

Afrikaans of Engels

NSS/IEB

HIGCSE

AS-Level

A-Level

5

3

C

C

30

Addisionele vereistes

Departementele keuring is 'n vereiste vir toelating tot hierdie program.

Toelating is onderworpe aan toetse in die eerste instrument, musiekteorie en harmonie. Vlak 4 in Musiek as Graad 12-vak of Graad VII Prakties en Graad V Teorie (Unisa, Royal Schools, Trinity) – asook kennis van musieknotasie – dien as riglyn vir die verwagte standaard.

Ander programspesifieke inligting

 • Studente wat nie in terme van hul akademiese geletterdheid as risikogevalle geïdentifiseer is nie, word vrygestel van VAG 110 en VAG 125.
 • MME 400 kan slegs geneem word as die eerste instrument klavier is.
 • MEI 403 is uitvoerende kuns, met ’n publieke konsert van 1 uur in die tweede semester
 • Die keuse van ’n instrument berus op die veronderstelling dat ’n geskikte dosent beskikbaar is. Die Universiteit aanvaar nie die verantwoordelikheid om so ’n dosent aan te stel waar die normale koste oorskry word nie.
 • Om tot MTI 100 (Tweede instrument) in enige instrument behalwe perkussie, orrel, klavesimbel of sang toegelaat te word, moet ’n student minstens Graad V Unisa of ’n vergelykbare standaard in dié instrument bereik het; in die geval van orrel, klavesimbel, perkussie en sang, geskied toelating volgens die diskresie van die departementshoof.

Praktiese musiek
Studente kies ’n eerste en ’n tweede instrument uit die volgende: sang, klavier, klavierbord, orrel, klavesimbel, viool, altviool, tjello, kontrabas, fluit, hobo, klarinet, fagot, Franse horing, trompet, tromboon, tuba, slagwerk, harp, kitaar, blokfluit, saksofoon en ensemble. Jazz en/of klassieke rigtings word toegelaat, volgens beskikbaarheid.

Bywoningsmodules

 1. Bo en behalwe die modules wat in die leerprogram genoem word, is stu­dente verplig om die weeklikse voordragklasse en tweeweeklikse seminare by te woon.
 2. Studente wat orkesinstrumente as eerste instrument bespeel, moet in die UP-orkes of in ander ensembles speel – dit is ’n akademiese deel van die praktiese module. Studente moet uittreksels uit die Orkes- of tersaaklike ensemble-repertoire speel tydens die Junie- en Novembereksamens, en dit sal 10% van die totale punt tel. Daar word van studente verwag om ten minste 80% van die repetisies by te woon en om beskikbaar te wees vir konserte. Sien ook die betrokke modulebeskrywing.
 3. Onbevredigende bywoning van voordragklasse, seminare en orkesrepetisies kan volgens die diskresie van die departementshoof tot verlaging van studente se MEI-/MPM-jaarpunt lei.

Bevordering tot volgende studiejaar

Toelating tot die tweede studiejaar

Slaag minstens 108 krediete van musiekmodules op jaarvlak 1

Toelating tot die derde studiejaar

Slaag alle krediete op jaarvlak 1 (142 krediete) asook minstens 130 krediete van musiek-modules op jaarvlak 2.

Toelating tot die vierde studiejaar

Slaag alle krediete op jaarvlak 2 (155 krediete) asook min­stens 110 krediete van musiek-modules op jaarvlak 3.

Slaag met lof

Ten einde die graad met lof te verwerf, moet ’n student ’n geweegde gemiddelde van minstens 75% vir die modules op finalejaarsvlak behaal.

Minimum krediete: 120

Fundamentele modules

 • Module-inhoud:

  Verkry, evalueer, verwerk, bestuur en bied inligtingsbronne vir akademiese doeleindes aan deur gebruik te maak van toepaslike tegnologie. Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings. Demonstreer die etiese en regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met die bestuur van akademiese inligting.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module intends to equip students to cope more confidently and competently with the reading and understanding of a variety of texts, to apply these skills in a variety of contexts and to follow the conventions of academic writing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module equips students to understand and use a range of discipline-specific terminology; apply the strategies of critical and comprehensive reading to their own academic literacy; apply the conventions of academic writing to their own writing, using the process approach, to produce intelligible academic texts and use the correct referencing technique as required by the faculty.

  Sien meer

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring Ritmiese en toonhoogte-ontwikkeling, bladsang en eenstemmige diktee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote - vereis departementele keuring
  Navorsingsvaardighede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Afrikamusiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection. Technical work, recital pieces, sight reading.
  In all instruments: Technical work, sight reading, performance skills, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Students enrolled for MEI 100 (jazz), must take MME 100 (jazz) & MTI 100 (jazz ensemble).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Requires departmental selection
  *Requires knowledge of music notation.
  The Classical period. A historical musicological approach to the development and contexts of Western art music through in-depth critical listening and reading of representative major composers, musical genres, styles and forms.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Requires departmental selection
  *Requires knowledge of music notation.

  The Baroque. A historical musicological approach to the development and contexts of Western art music through in-depth critical listening and reading of representative major composers, musical genres, styles and forms.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Melodie, harmoniese begrippe, diatoniese drieklanke, kadense, diatoniese vierklanke, tussendominante, kontrapuntale tegnieke in ‘n tweestemmige tekstuur, frasestrukture, eenledige, tweeledige, drieledige vorm, uitvindsels en variasievorme.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  Classical and jazz: Melody, harmonic concepts, diatonic triads, cadences, diatonic quartads, secondary dominants, contrapuntal techniques in a two-part texture, phrase structures, one-part, binary, ternary forms; inventions and variation forms. This module is available for students who get less than 65% for the entrance theory test. Students with as pass mark of 75% and above may continue to MKT 200.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  Piano: The methodology of basic elements of piano tuition as well as relevant repertoire up to grd 3 level of all recognised examination boards. Evaluation of beginner and technical books for beginner tuition.
  Jazz: Technical skills and methods relevant to jazz improvisation, common forms and chord sequences, elements of style and repertoire. (Compulsory with MEI 100 (jazz))
  Classical voice:International Phonetic Alphabet (IPA) for Italian; Italian diction for singers; physiology and anatomy of the vocal mechanism; vocal hygiene; methodological concepts such as posture, breathing and phonation for singing; a brief introduction to voice classification and repertoire studies

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection

  This module will cover a wide range of topics relevant for teaching music effectively and growing as a potential musician and music teacher. The teaching and learning experience will also include performing basic tasks in music technology that is required within a music career.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  In all instruments: Technical work, sight reading, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Repertoire, stylistic considerations, instrumental technique and performance demands for successful participation in a jazz ensemble. 

  Sien meer

Minimum krediete: 120

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection

  All major-, minor-, chromatic-, whole tone-, pentatonic scales, modes, intervals, 3 and 4 part chords in all inversions, recognition of chromatic chord progressions and improvisation, modulations, rhythmic and melodic sight-singing/dictation based on the movable doh system, in Western and African music.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  ‘n Grondslag van musiektegnologie gerig op die opvoedkundige behoeftes van die musikus.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection. Technical work, recital pieces, sight reading.
  In all instruments: Technical work, sight reading, performance skills, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Students enrolled for MEI 200 (jazz), must take MME 200 (jazz) & MTI 200 (jazz ensemble).
  Prerequisite is MEI 100 (jazz).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Requires knowledge of music notation.
  The nineteenth century. A historical musicological approach to the development and contexts of Western art music through in-depth critical listening and reading of representative major composers, musical genres, styles and forms.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Requires knowledge of music notation.
  Twentieth-century music. A historical musicological approach to the development and contexts of Western art music through in-depth critical listening and reading of representative major composers, musical genres, styles and forms.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote - vereis departementele keuring Modulasie met enige toonsoortverhouding, algemene chromatiese akkoorde, komplekse akkoordstrukture, kontrapuntale tegnieke in ’n driestemmige tekstuur, rondovorm, sonatevorm, kanon en fuga.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Komposisie en orkenstrasie
  Inleiding tot komposisie, notasie en orkestrasietegnieke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  Piano: The methodology of advanced elements of piano tuition as well as relevant repertoire up to grade 6 level of all recognised examination boards. History of the instrument, playing mechanism compared to previous keyboard instruments, fingering, and use of pedals.
  Jazz: Technical skills and methods relevant to jazz improvisation, common forms and chord sequences, elements of style and repertoire. (Compulsory with jazz MEI 200)
  Prerequisite is MME 100 (jazz) and MEI 100 (jazz).
  Classical voice: International Phonetic Alphabet (IPA) for Italian and German; Italian and German diction for singers; common operatic themes found in opera plots; characteristics of the German Lied and its application to classical singing and singers; repertoire studies

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection

  This module will direct you to develop your own musical understanding and your understanding of teaching processes.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  In all instruments: Technical work, sight reading, and recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Repertoire, stylistic considerations, instrumental technique and performance demands for successful participation in a jazz ensemble.

  Sien meer

Minimum krediete: 120

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection. Technical work, recital pieces, sight reading.
  In all instruments: Technical work, sight reading, performance skills, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Prerequisite is MEI 200 (jazz).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Requires knowledge of music notation

  South African art music. A historical musicological approach to the development and contexts of Western art music through in-depth critical listening and reading of representative major composers, musical genres, styles and forms.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Requires knowledge of music notation.
  Jazz and contemporary popular music styles.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Orkestrasie in Klassieke en Romantiese idioom. Eie komposisies: werke vir klein en groter besettings – jazz of kontemporêre idioom.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring. 
  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  Specialisation in either Western, African or jazz ensemble music – the history, general repertoire knowledge, collaborative performance skills, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Jazz styles, analysis and improvisation concepts through practice and performance of relevant jazz repertoire. Prerequisite is MME 200 (jazz) and MEI 200 (jazz).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  ‘n Grondslag van musiektegnologie gerig op die opvoedkundige behoeftes van die musikus.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Prosedures van die Romantiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Closed – requires departmental selection

  An overview of music entrepreneurship by exploring concepts such as entrepreneurship, macro-and micro economic environments, how to create a business venture, project management, marketing, writing a business plan, basic accounting and financial management. It aims to prepare students for a portfolio career approach by managing the many facets of being a musician.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  Piano: Advanced elements of tuition. The schools of technique, rubato and agogics, practice methods, memory function, study of the repertoire of all style periods up to Teachers’ Licentiate level of all recognised examination boards.
  Classical voice:International Phonetic Alphabet (IPA) for French; French diction for singers; voice classification; the interpretation of style elements of various classical vocal style periods from the Baroque to the 20th Century. Introductory concepts of singing pedagogy.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection

  This module will guide you to be a successful music teacher. It will lead you in the process to be able to choose what you teach and the ways in which you choose to teach in a variety of teaching milieus, communities and contexts.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection

  In all instruments: Technical work, sight reading and recital pieces of contrasting styles.

  Sien meer

Minimum krediete: 120

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Closed - requires departmental selection

  Development of research methodology knowledge and skills in order to compile a research proposal. A supervisor will be allocated under whose guidance the student should conduct the proposed research, culminating in a research report on a music topic of 7 500 to 9 000 words.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Orkestrasie in ‘n meer moderne/jazz idioom. Skryf van meer komplekse werke vir groter besettings – jazz of kontemporêre idioom.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskibaar.
  *Closed – requires departmental selection
  In Chamber Music: Specialisation in either Western, African or jazz ensemble music – historic background, collaborative instrumental performance skills, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Jazz styles, analysis and advanced improvisation concepts through practice and performance of relevant jazz repertoire. Jazz performance students must take MEI 403.
  Prerequisite is MSC 300 (jazz).
  In Music Therapy: An introduction to music therapy theory and practice.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring.
  Aspekte van musiektegnologie of Afrikamusiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection. Technical work, recital pieces, sight reading.
  In all instruments: Performance skills, recital pieces of contrasting styles.
  In Jazz: Note: Prerequisite is MSC 300 (jazz) and MEI 300.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection. Public recital of a concert programme.
  In all instruments: Performance and stage deportment skills, memorisation techniques, June – 30 min. test recital, November – 60 min. public recital comprising contrasting works of an advanced technical standard.
  In Jazz: Prerequisite is MSC 300 (jazz) and MEI 300. Jazz performance students must take MCS 401.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection
  Capita selecta. Social scientific and philosophical scholarship, and critical thinking in Musicology by examining music from various historical periods and genres. An overview of political structures and communal belief systems.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Closed – requires departmental selection
  Capita selecta. Procedures of the twentieth century.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  *Vereis lidmaatskap van UP-konsertkoor of Tuks Camerata
  Praktiese en teoretiese aspekte van koorleiding.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  *Closed – requires departmental selection
  Piano: Advanced elements of tuition. The interpretation of style elements from the Baroque period to contemporary repertoire with focus on the Baroque and Classical tuition, study of classical and baroque repertoire Gr 7 and 8 level of all recognised examination boards.
  Classical voice: Advanced elements of tuition (continuance of MME 100, 200 & 300). Philosophy of teaching voice; practicing and self-regulation; teaching young voices; teaching breath management, resonance, registration, jaw and tongue position; expressive singing through use of the text. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Closed – requires departmental selection

  An overview of the field of Music Psychology which aims to explore how psychological research data, models and theories have been used to explain a range of musical behaviours including the development of musical ability and expertise, musical performance, emotional responses to music, and music listening behaviours.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences