Jaarboeke

Program: BA Inligtingsontwerp

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
01130102 Fakulteit Geesteswetenskappe
Credits Duration
Minimum duur van studie: 4 jaar Totale krediete: 522
Contact:
Dr F Cassim
[email protected]
+27 (0)124205188

Programinligting

Hierdie program fokus op inligtingsontwerp en kandidate kwalifiseer vir toegangsvlak-aanstellings in die massakommunikasie-industrieë van grafiese ontwerp, reklame, ‘branding’, advertensiewese sowel as uitsaai- en uitgewerswese. Met ’n sterk sosiale onderbou inkorporeer die program ontwerpstrategieë, ontwerptoepassing en ontwerp-produkte in druk, omgewings- en skermbasismedia en -tegnologieë.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie jaarliks

Toelatingsvereistes

 • Die volgende persone sal vir toelating oorweeg word: 'n kandidaat wat oor ‘n sertifikaat beskik wat deur die Universiteit as gelykstaande aan die vereiste Graad 12-sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes aanvaar word; 'n kandidaat wat ‘n gegradueerde van ‘n ander tersiêre instelling is of die status van 'n gegradueerde van so ‘n instelling geniet; en ‘n kandidaat wat ‘n gegradueerde van ‘n ander fakulteit van die Universiteit van Pretoria is.
 • Kandidate wat voldoen aan die minimum vak- en prestasievereistes sowel as die TPT-vereistes van hierdie programme sal in die programme geplaas word, onderhewig aan die beskikbaarheid van plekke. Bogenoemde is nie van toepassing op keuringsprogramme nie.
 • Om toelating te behou, sal daar van leerders verwag word om 'n TPT van ten minste 28 in Graad 12 te behaal.
 • Lewensoriëntering word uitgesluit wanneer die TPT bereken word.
Minimum vereistes 

Prestasievlak

TPT

Afrikaans of Engels

NSS/IEB

HIGCSE

AS-Level

A-Level

5

3

C

C

30

Addisionele vereistes

Departementele keuring is nodig om vir hierdie program te kan registreer. Alhoewel kuns as Graad 12-vak nie ’n vereiste is nie, moet ’n kandidaat sy/haar kreatiewe potensiaal en toewyding tot die gekose veld van studie demonstreer ten einde te oorweeg te word vir die merietekeuring. Daar word derhalwe van kandidate verwag om ’n portefeulje van werk voor te lê vir merietekeuringsoorweging en, indien uitgenooi, om ’n reeks toetse af te lê, sowel as om ’n onderhoud te voer met ’n keuringspaneel. Kontak die koördineerder in hierdie verband. ’n Student wat hierdie program kies, moet gedurende die derde en vierde studiejare minstens ses weke in ’n ontwerp- of reklameateljee werk wat deur die koördineerder goedgekeur is.

Ander programspesifieke inligting

Studente wat nie in terme van hul akademiese geletterdheid as risikogevalle geïdentifiseer is nie, word vrygestel van VAG 110 en VAG 125.

Bevordering tot volgende studiejaar

'n Student moet al die kernmodules slaag om na die volgend studiejaar bevorder te word. Afwyking van hierdie bevorderingsvereiste mag deur die Dekaan op aanbeveling van die departe­mentshoof goedgekeur word.

Slaag met lof

Die graad word met lof toegeken aan ’n student wat minstens 75% in IOW 400 en VKK 402 behaal.

Minimum krediete: 134

Om na die tweede studiejaar bevorder te word moet alle kernmodules geslaag word.

Fundamentele modules

 • Module-inhoud:

  Verkry, evalueer, verwerk, bestuur en bied inligtingsbronne vir akademiese doeleindes aan deur gebruik te maak van toepaslike tegnologie. Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings. Demonstreer die etiese en regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met die bestuur van akademiese inligting.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module intends to equip students to cope more confidently and competently with the reading and understanding of a variety of texts, to apply these skills in a variety of contexts and to follow the conventions of academic writing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module equips students to understand and use a range of discipline-specific terminology; apply the strategies of critical and comprehensive reading to their own academic literacy; apply the conventions of academic writing to their own writing, using the process approach, to produce intelligible academic texts and use the correct referencing technique as required by the faculty.

  Sien meer

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Hierdie module ontwikkel tekenvaardighede wat gebruik kan word om idees visueel te verken en om beelde te skep vir visuele kommunikasie. Begrip van struktuur, vorm, ruimte en beligting word ontwikkel deur perseptuele verkenning van mensgemaakte en organiese vorms, ondersteun deur verwante teorie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Inleiding tot ontwerp as visuele vorm: elemente, beginsels en logika van ontwerp, kleur en die gebruik daarvan as ’n ontwerpmedium, analise, sintese en toepassing van geselekteerde tegnieke. Inleiding tot tipografie: terminologie, historiese ontwikkeling en basiese teksvorming, tipografie as direkte kommunikasie, tipografie as illustratiewe entiteit. Inleiding tot die ontwerpproses: oorspronklikheid en konseptuele waardes, navorsing, konsepontwikkeling, visuele artikulasie en ontwerprasionale, self-evaluering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Grondbeginsels van visuele kultuur Hierdie module dien as ‘n inleiding tot kuns en visuelekultuurteorie deur na ‘n verskeidenheid tekste en idees te verwys. Die module bied aan studente ‘n wye blootstelling aan visuele diskoerse en sluit ‘n verskeidenheid visuele voorbeelde in bv kunswerke en advertensies. Die diskoerse waarna verwys word mag die volgende insluit: die ondersoek na wat visuele kultuur is; modusse van analise; inleiding tot terme soos ideologie en mite; die kontekstuele bekendstelling van geselekteerde periodes in die geskiedenis; die inleiding tot kulturele ikone en temas vanuit populêre visuele kultuur.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Beelde oor media heen: kontemporêre idees
  Hierdie module bied ? historiese oorsig, vanuit ? spesifieke Afrika-uitgangspunt gesitueer in die globale, van die wyses waarop beelde oor en deur verskillende media heen in visuele kultuur verskyn. Deur kernmodusse, temas, genres en visuele tekste te ontgin, word die wyses ondesoek waarop historiese gebeure en kulturele en ideologiese neigings die visuele beïnvloed. Die volgende temas kan behandel word: die progressie van grafiese en industriële ontwerp vanaf die Industriële Omwenteling, fotografie, kuns, mode, kleredrag, tydskrifte, gedrukte media en poskaarte. Die module bied ook ? inleiding tot die navorsingsbenaderings en -metodes in die veld van visuele kultuur. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Beelde oor media heen: historiese perspektiewe

  Hierdie module bied ? historiese oorsig, vanuit ? spesifieke Afrika-uitgangspunt gesitueer in die globale, van die wyses waarop beelde oor en deur verskillende media heen in visuele kultuur verskyn. Deur kernmodusse, temas, genres en visuele tekste te ontgin, word die wyses ondersoek waarop historiese gebeure en kulturele en ideologiese neigings die visuele beïnvloed. Die volgende temas kan behandel word: die progressie van grafiese en industriële ontwerp vanaf die Industriële Omwenteling, fotografie, kuns, mode, kleredrag, tydskrifte, gedrukte media en poskaarte. Die module bied ook ? inleiding tot die navorsingsbenaderings en -metodes in die veld van visuele kultuur. 

   

  Sien meer

Minimum krediete: 120

Om na die derde studiejaar bevorder te word moet alle kernmodules geslaag word.

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  * Geslote – vereis departementele keuring Hierdie module ontwikkel vaardighede wat nodig is vir die konseptualisasie, visualisasie en aanbieding van idees en beelde met verskillende betekenisse en doeleindes/funksies. Areas wat verken word sluit in die interpretasie van woord- en beeldrelasies, visuele retoriek, karakterisering, diagrammatisering van informasie, die skep van instruksionele storieborde en media-eksperimentering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring Inleiding tot digitale tegnologie. Tipografie en uitleg: tipografiese uitdrukking, uitlegsisteme en -strukture, integrasie van beelde en teks. Fotografie in ontwerp. Ontwerp as visuele kommunikasie: uitdrukkings- en funksionele dimensies, geselekteerde tegnieke en media. Toepassing en ontwerp: probleemoplossing van visuele identiteit, verpakkings-, redaksionele- en reklame-ontwerp.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Gender, seksualiteit en visuele voorstelling Hierdie module bied ‘n inleiding tot die uitbeelding van seks, gender en seksualiteit in visuele kultuur. Gender teorieë en terminologie wat verband hou met feminisme, manlikheid studies en lbgtq teorieë (lesbiese, biseksueel, homoseksueel, transgenderisme, queer) word ondersoek. Temas en brandpunte rakende gender en identiteitspolitiek soos die figuur van die manlike held, die vroulike naak in die laat 19de eeuse kuns, die femme fatale, histerie, androginie en transseksualiteit word hanteer. Seksualiteit en gender in ‘n wye verskeidenheid van visuele kultuur uitbeeldings soos sepies, sitcoms, kunswerke, advertensies, mode, musiekvideos en films word belig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Visuele (Post)kolonialismes Hierdie module ondersoek aspekte van ‘n Afrika identiteit, Afrosentrisme, multi¬kulturalisme, transnasionalisme en die Afrika diaspora, asook ‘n toeligting van die kruispunte tussen tradisionele kuns, toerisme kuns en die hibriede estetika van kontemporêre Afrika kuns en visuele kultuur. Die module konsentreer ook op die ideologieë van imperialisme en kolonialisme en die invloede daarvan op kuns en visuele kultuur vanaf die negentiende eeu. Die invloed van postkoloniale denke op die dekonstruksie van die koloniale word o.a. deur die landskap en geheue, die eksotiese en Primitivisme uitgelig.

  Sien meer

Minimum krediete: 160

Om na die vierde studiejaar bevorder te word moet alle kernmodules geslaag word.

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring Hierdie module voorsien vir die integrasie van beeldskepping en visualisasie met geselekteerde Inligtingsontwerpuitkomstes. Persoonlike benaderings tot konseptualisasie, kritiese refleksie, outografiese styl en die gebruik van media word ontwikkel deur die verkenning van dieper vlakke van betekenis en visuele interpretasie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring Rekenaarvaardigheid en digitale tegnologie as medium vir ontwerp. Produksiebestuur: tegnologie en produksiesisteme vir papier- en skermgebaseerde media. Ontwerp as visuele kommunikasie: inhoud, gehoor, media en ontwerpstrategie. Toepassing en ontwerp: probleemoplossing van visuele identiteit, verpakkings-, uitstallings-, redaksionele, advertensie- en reklame-ontwerp. Individuele ontwerpnavorsing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Post/Moderniteite: Kontemporêre diskoerse
  Hierdie module ondersoek modernisme en postmodernisme as die oorheersende estetiese, diskursiewe en visuele paradigmas van die 20ste en 21ste eeu. Sleutelbegrippe in hierdie diskoerse en kontradiskoerse word belig en uitgebou, soos die daarstelling van moderne subjektiwiteit, die skone en die sublieme, die avant garde, die metafisika van teenwoordigheid, oorspronklikheid, outeurskap, hermeneutiek, die “taal”-wending, différance en die sogenaamde “einde van kuns”. Teoretici mag insluit: Kant, Heidegger, Derrida and Foucault.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Visuele en virtuele ruimtes Die kritiese dekodering van kultureel gekodeerde idees en ideologieë in die konstruksie van ruimte, plek en kuberruimte in geselekteerde modernistiese en postmodernistiese kulturele praktyke word beoog. Temas sluit in ruimtes van verbruik en vermaak soos inkopiesentrums; gender en ruimtelikheid; simboliese ruimtes; bewaking en die argitektuur van vrees. Landkuns, omgewingskuns en verwante temas word ook aangespreek. Die wyses waarop ware ruimte gevirtualiseer word deur nuwe tegnologieë; die geskiedenis en ontwikkeling van virtuele ruimtes, virtuele gemeenskappe, die kuborg en kuberpunk, sowel as posthumanisme word ondersoek met ’n spesifieke fokus op hoe beliggaming en ontliggaming visueel uitgebeeld word.

  Sien meer

Minimum krediete: 120

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring
  Prosesse in ontwerppraktyk: beplanningstrategieë, metodes vir probleemoplossing, ontwerpevaluering, kommunikasie, besigheidsbeginsels en etiek. Geïntegreerde toepassing van kennis en vaardighede deur middel van gevorderde ontwerpprobleemoplossing. Individuele ontwerpnavorsing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Geslote – vereis departementele keuring Hierdie module fokus op die studie van die geskiedenis, teorie en kritiese benaderings tot ontwerp. Dit behels die beskouing van hedendaagse diskoerse in ontwerp binne nasionale en internasionale kontekste.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences