Jaarboeke

Program: MPhil Menseregte en Demokratisering in Afrika (Gedoseer)

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
04251023 Fakulteit Regsgeleerdheid
Credits Duration
Duur van studie: 1 jaar Totale krediete: 200
Contact:
Prof UM Killander
[email protected]
+27 (0)124205407

Programinligting

Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Julie

Hierdie program is beskikbaar vir internasionale studente.

Die duur van die graadprogram is normaalweg vier semesters (2 jaar) met dien verstande dat die graad wel in twee semesters (1 jaar) voltooi kan word mits aan al die vereistes vir die voltooiing van die graad voldoen is, onderhewig daaraan dat die volle voorgeskrewe klasgelde vir die MPhil-graad betaal is. Programme mag ook spesifiek vir een jaar studie gestruktureer word. Die een- of tweejaarperiode mag slegs deur die Nagraadse Komitee verleng word op aanbeveling van die departementshoof, en indien goeie rede aangetoon word en dit duidelik is dat die student binne ’n verdere jaar van studie die program sou kon voltooi.

Behalwe as anders aangedui, word die leergang normaalweg as volg saamgestel:

 • Drie modules wat elk 30 krediete tel (ten minste een van die modules moet gedurende die eerste jaar van registrasie voltooi word).
 • 'n Module in Navorsingsmetodologie (RHP 801) wat 5 krediete tel (hierdie module moet gedurende die eerste jaar van registrasie voltooi word).
 • 'n Navorsingsvoorstel (RHP 803) wat 5 krediete tel. Die student moet die navorsingsvoorstel (RHP 803) nie later nie as die einde van die eerste semester van die tweede jaar van registrasie vir die LLM-graad, en voor met die skryf van die miniverhandeling begin word, by die studieleier indien. Sodanige tydperk kan met die goedkeuring van die betrokke departementshoof verleng word.
 • 'n Miniverhandeling word vereis. Die eksamenkopie van die miniverhandeling moet nie later nie as einde Oktober vir die Herfspromosieplegtigheid, einde April vir die Lentepromosieplegtigheid en einde Augustus vir die Desemberpromosieplegtigheid by Studenteadministrasie ingedien word. Na goedkeuring van die eksamenkopie van die miniverhandeling moet die finale weergawe op of voor 15 Februarie vir die Herfspromosieplegtigheid,15 Julie vir die Lentepromosieplegtigheid en 15 November vir die Desemberpromosieplegtigheid by Studenteadministrasie ingedien word. Sodanige miniverhandeling moet handel oor die vakinhoud van een van die modules of 'n kombinasie van die modules waarvoor die student vir sy/haar LLM-graad geregistreer is. Enige versoek vir 'n verlenging van die tydperk vir indiening van die miniverhandeling mag net deur die Nagraadse Komitee op aanbeveling van die betrokke departementshoof toegestaan word.

Toelatingsvereistes

Ten minste ’n honneursgraad in ’n akademiese dissipline wat verband hou met aspekte van die reg in Suid-Afrika of Afrika asook met die inhoud van die spesifieke MPhil- (gedoseerde) program

OF

’n ander kwalifikasie wat verband hou met aspekte van die reg in Suid-Afrika of Afrika asook met die inhoud van die spesifieke MPhil- (gedoseerde) program en toelating tot magistergraadstudie aan die instansie waar die voorgraadse kwalifikasie verwerf is verleen. Indien die tydsduur van sodanige kwalifikasie minder as vier jaar is, word verdere wesenlike bewese praktiese of professionele ervaring in aspekte in die reg in Suid-Afrika of Afrika, onderhewig aan die diskresie van die Dekaan, vereis.

Addisionele vereistes

Tree asb met die Fakulteit in verbinding rakende spesifieke vereistes vir die MPhil-graadprogramme.

Ander programspesifieke inligting

Hierdie is ’n keuringsprogram en slegs gekeurde aansoekers sal tot die program toegelaat word.

Die miniverhandeling moet 18 000-20  000 woorde beslaan – voetnote ingesluit maar die inhoudsopgawe en bibliografie uitgesluit. (Die metodologie en inhoud van die miniverhandeling moet ’n multidissiplinêre perspektief op menseregte reflekteer.)

Eksamens en slaagvereistes

Behalwe met goedkeuring van die Nagraadse Komitee word geen student toegelaat om sy/haar studies voort te sit in die geval waar geen modules tydens 'n spesifieke jaar van registrasie geslaag is nie.

Hoewel geen hereksamen met betrekking tot LLM-modules toegestaan word nie, geld die Algemene Regulasies (Regulasie G.12.3 en G.12.6) met betrekking tot spesiale en aanvullende eksamens.

Navorsing

Die betrokke departementshoof moet 'n studieleier en onderwerp vir 'n mini-verhandeling aanbeveel vir goedkeuring deur die Nagraadse Komitee. Die mini-verhandeling moet geassesseer en afgehandel word soos vervat in die LLM Beleidsdokument van die Fakulteit soos goedgekeur deur die Fakulteitsraad.

Waar 'n miniverhandeling vereis word, moet dit ingedien word in die formaat soos deur die studieleier bepaal en deur die Nagraadse Komitee goedgekeur. Die studieleier mag insgelyks en onderhewig aan die goedkeuring van die Nagraadse Komitee die navorsingsonderwerp en die bestek van die beoogde navorsing bepaal.

Slaag met lof

Ten einde die graad met lof te verwerf, moet 'n student 'n gemiddelde van minstens 75% in al die gedoseerde modules behaal, sowel as 75% vir die miniverhandeling. Die gemiddelde vir die modules moet tydens die eerste eksamenpoging behaal word.

Algemene inligting

Taalbeleid
Die onderrigtaal is Engels, maar waar omstandighede dit toelaat, kan 'n MPhil-module in Afrikaans aangebied word. Die Dekaan, in oorleg met die betrokke departementshoof, bepaal die taalbeleid.

Tydperk van inskrywing
Studente moet wanneer die betrokke module ’n aanvang neem, ingeskryf wees en die bepaalde module se lesings bywoon. Andersins moet die betrokke studieleier en departementshoof se toestemming verkry word, alvorens ’n student toegelaat sal word om ’n bepaalde module in ’n ander studiejaar te doen.

Beperking met betrekking tot aanbieding van modules in ’n spesifieke akademiese jaar en beskikbaarheid van modules vir buitelandse studente
Die Dekaan bepaal jaarliks watter modules die betrokke jaar aangebied sal word met inagneming van die beskikbaarheid van doserende personeel, ruimte- en finansiële implikasies en/of ander omstandighede. Voorts mag die Dekaan, in oorleg met die betrokke departementshoof, die maksimum aantal inskrywings vir ’n bepaalde keusemodule bepaal aan die hand van die voorgeskrewe riglyne. Die Dekaan mag verder, in oorleg met die betrokke departementshoof, besluit dat ’n MPhil-module nie aangebied sal word waar daar op die eerste dag van lesings vier of minder studente vir die module geregistreer is nie.

In die geval van buitelandse studente kan die Dekaan addisionele vereistes stel en die beskikbare modules vir hierdie studente mag ook beperk word.

Vervanging van modules
Die Dekaan mag op aanbeveling van die betrokke departementshoof ’n student toelaat om een voorgeskrewe MPhil-module vir ’n bepaalde MPhil-program deur ’n ander MPhil-module te vervang waar sodanige uitsondering nie andersins toegelaat word nie en indien goeie rede aangetoon word.

Erkenning van modules wat aan 'n ander instansie voltooi is
Die Dekaan mag op aanbeveling van die betrokke departementshoof 'n student met 'n maksimum van twee modules wat aan 'n ander instelling voltooi is, krediteer mits dit aan die vereistes van hierdie Fakulteit voldoen. Waar sodanige modules nie dieselfde benaming het as modules wat deur hierdie Fakulteit aangebied word nie, kan krediet in die plek daarvan verleen word aan modules met wesenlik dieselfde inhoud soos deur die betrokke departementshoof bepaal, of, in die afwesigheid van sodanige nou-verwante modules, kan krediet verleen word aan modules wat steeds relevant is binne die breë spektrum van ’n spesifieke MPhil-graad en onder spesiale kodes vir die doeleindes van sodanige graad. Bykomende vereistes mag gestel word alvorens enige sodanige module erken word ten einde voldoening aan die vereistes van hierdie Fakulteit te verseker.

Krediet vir ander grade
Neem kennis dat geen erkenning verleen sal word aan modules wat deel vorm van ’n graad waarvoor die student reeds aan die graadvereistes voldoen het, of waar die student gelyktydig vir meerdere grade geregistreer is nie.

Herregistrasie vir modules
'n Student mag nie meer as twee keer vir dieselfde module registreer nie. 'n Finale punt van 50% moet behaal word ten einde 'n module te slaag.

Minimum krediete: 250

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word die beginsels en praktyk van internasionale strafreg bespreek; studente onderneem ook ‘n besoek na en doen verslag oor die situasie in ’n gekose Afrikaland waar hulle blootgestel word aan die praktiese toepassing van menseregte, demokratisering of internasionale strafreg.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word inleidende menseregte-konsepte ondersoek; die menseregtesisteme onder die Verenigde Nasies, die Raad van Europa, die Organisasie van Amerikaanse State en enkele gekose nasionale regstelsels word ook geanaliseer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word gefokus op aspekte van menseregtenavorsing, -bewusmaking, -feitevinding en -onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied ‘n inleidende oorsig van die vernaamste kenmerke van die Suid-Afrikaanse Handves van Menseregte en grondwetlike litigasie en analiseer enkele gekose regte in meer diepte binne ‘n regsvergelykende Afrika-konteks.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied ‘n oorsig van die menseregtenorme, -instellings en -prosesse van die Afrika-unie, met klem op die Afrika Handves van Mense- en Volkereregte.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Tydens die tweede semester van die program volg die studente voorgeskrewe akademiese modules by die universiteite waaraan hulle toegewys is en doen internskappe by plaaslike menseregteorganisasies, indien so vereis.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ontwikkeling en voordrag van ’n navorsingsvoorstel. (’n Navorsingsvoorstel moet in die eerste semester van die tweede studiejaar by die studieleier ingedien en aanvaar word alvorens die student toegelaat sal word om vir die miniverhandeling te registreer.)

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (a) Die student moet ’n navorsingsvoorstel gedurende die eerste jaar van registrasie ten opsigte van die LLM-graad by sy/haar studieleier inhandig alvorens daar begin kan word met die skryf van die miniverhandeling. (b) ‘n Miniverhandeling (MND 802) moet bestaan uit 18 000 tot 20 000 woorde insluitend die voetnotas maar die inhoudsopgawe en die bibliografie uitgesluit. Die miniverhandeling moet by die promotor ingehandig word nie later nie as Augustus van die tweede jaar van registrasie vir die LLM-graad. Die miniverhandeling moet handel oor die vakinhoud van een of ‘n kombinasie van die LLM-modules waarvoor die student geregistreer is. ’n Versoek ten opsigte van die verlenging van die tydperk vir indiening van die miniverhandeling kan slegs deur die Dekaan verleen word, op aanbeveling van die LLM-komitee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ondersoek die aard van die staat en probleme van staatsbou en grondwetlike verandering in Afrika; verskaf ‘n inleiding tot staatsregtelike konsepte soos skeiding van magte, federalisme en desentralisasie en die toepassing daarvan in Afrika; en ondersoek die oorsake en regstelling van konflik in Afrika.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences