Jaarboeke

Program: BSc: Bourekenkunde (3Jr) Bourekenkunde

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
12132013 Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Credits Duration
Duur van studie: 3 jaar
Contact:
Dr DJ Hoffman
[email protected]
+27 (0)124202551

Programinligting

Bourekenkunde is die wetenskap wat gespesialiseerde finansiële en kontraktuele dienste en advies aan kliënte in die bou- of konstruksiebedryf en ander verwante bedrywe lewer. Die bourekenaar is ’n onafhanklike en professionele konsultant wat in medewerking met argitekte, raadgewende ingenieurs en die bou-aannemer optree om die belange van die kliënt te beskerm, terwyl daar terselfdertyd toegesien word dat die aannemer en onderaannemers regverdig behandel word.

Na afloop van die driejaargraad sou die student kon toetree as kandidaatbourekenaar tot die bou- of konstruksiebedryf. Sodanige kwalifikasie stel egter nog nie die persoon in staat om te registreer as ’n professionele bourekenaar sonder dat hy/sy addisionele kwalfikasies verwerf het nie. Na voltooiing van die honneursprogram word geleenthede egter aansienlik meer en kan daar by die Suid-Afrikaanse Raad vir die Bourekenaarsprofessie aansoek gedoen word om as ’n professionele bourekenaar te registreer, na verdere eksaminering en bewyslewering dat aan die voorgeskrewe vaardighede voldoen is. Verskeie werksgeleenthede bestaan vir sodanige geregistreerde bourekenaars in die eiendomswese, bankwese en vervaardigingsbedryf of in die privaat-sektor waar hulle werknemers/vennote/direkteure in bourekenaar-praktyke word, of ’n eie praktyk begin.

Die eksamens vir die BScHons-graad in Bourekenkunde word deur die Minister as voorgeskrewe eksamen kragtens die Wet op die Bourekenaarsprofessie (Wet Nr 49/ 2000) erken, asook deur die Royal Institution of Chartered Surveyors.

Toelatingsvereistes

 •  Ten einde te kan registreer moet NSS/IEB/Cambridge-kandidate voldoen aan die minimum vereistes vir graadstudie asook aan die minimum vereistes van die betrokke studieprogram.
 •  Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.
 • Graad 11-uitslae word gebruik vir die voorlopige toelating van voornemende studente.
 •  ’n Geldige Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met toelating vir graadstudies word vereis.
 • Minimum vak- en prestasievereistes, soos hieronder uiteengesit, word vereis. Op eerstejaarsvlak het studente ? keuse tussen Afrikaans en Engels as taalmedium. In verskeie gevalle word lesings slegs in Engels aangebied, byvoorbeeld vir keusemodules waar die dosent nie Afrikaans magtig is nie, of indien dit nie ekonomies of prakties regverdigbaar is nie.
 • Voorlopige toelating tot die vierjaarprogram in die Skool vir Ingenieurswese is alleenlik gewaarborg indien voornemende studente aan AL die vereistes hieronder voldoen.

Let wel 

Kandidate wat nie aan die minimum vereistes soos hierbo uiteengesit voldoen nie, maar ‘n minimum TPT van 30, ‘n prestasievlak van 5 vir Afrikaans of Engels, 6 vir Wiskunde en 5 vir Fisiese Wetenskap behaal het, sal oorweeg word vir voorwaardelike toelating tot óf die vierjaarprogram óf die ENGAGE-program op grond van die uitslae van die verpligte NBT.

Toelating tot ENGAGE in die Skool vir Ingenieurswese sal bepaal word deur die uitslae van die NBT, die NSS en ? prestasievlak van 5 in Wiskunde en 4 in Fisiese Wetenskap, asook ? prestasievlak van 4 in Afrikaans of Engels, tesame met ? TPT van 25.

Studente mag direk aansoek doen om oorweeg te word vir die ENGAGE-program.

 
Minimum vereistes vir 2016
Prestasievlak
Afrikaans of Engels Wiskunde Fisiese Wetenskap TPT
NSS/IEB HIGCSE AS-Level A-Level NSS/IEB HIGCSE AS-Level A-Level NSS/IEB HIGCSE AS-Level A-Level
5 3 C C 5 3 C C

of

Reken-

ing-

kunde

4

of

Reken-

ing-

kunde

3

of

Reken-

ing-

kunde

D

of

Reken-

ing-

kunde

D

30
 
 

 

Ander programspesifieke inligting

Let wel: Studente met Wiskunde 4, moet STK 113 en STK 123 (in plaas van STK 110) tydens hul eerste en STK 120 tydens hul tweede studiejaar neem.

Die graad word toegeken indien alle voorgeskrewe modules geslaag is.

Bevordering tot volgende studiejaar

 1. Bevordering na die tweede semester van die eerste studiejaar en na die tweede studiejaar
 1. 'n Nuweling-eerstejaarstudent wat aan die einde van die eerste semester in al die voorgeskrewe modules van die program gedruip het, word aan die begin van die tweede semester nie tot die Skool vir die Bou-omgewing hertoegelaat nie.
 2. 'n Student wat aan al die vereistes van die eerste studiejaar voldoen, of ten minste 110 krediete verwerf het, word na die tweede studiejaar bevorder.
 3. Studente wat na die November-eksamen nie minstens 70% van die krediete van die eerste studiejaar geslaag het nie, moet weer aansoek doen om toelating indien hulle van voorneme is om hul studies voort te sit. Skriftelike aansoek moet nie later nie as 12 Januarie by die studenteadministrasie van die Skool vir die Bou-omgewing ingedien word. Laat aansoeke sal slegs in buitengewone gevalle en met goedkeuring van die Dekaan aanvaar word. Indien eerstejaarstudente hertoegelaat word, sal dit volgens die voorwaardes wees soos deur die toelatingskomitee bepaal.
 4. Studente wat nie al die voorgeskrewe eerstejaarmodules geslaag het nie, sowel as studente wat ingevolge (c) hertoelating verkry het, moet vir die ontbrekende eerstejaarmodules registreer.
 5. Eerstejaarherhalers mag op aanbeveling van die betrokke Departementshoof en met goedkeuring van die Dekaan, toegelaat word om naas uitstaande eerstejaarsmodules ook vir modules van die tweede studiejaar te registreer, mits daar geen roosterbotsings voorkom nie en sodanige modules nie op eerstejaarmodules volg waarin daar nie geslaag is nie. In geen semester mag die aantal krediete waarvoor geregistreer is, die voorgeskrewe aantal krediete per semester met meer as 16 krediete oorskry nie.

 

 1. Bevordering na die derde studiejaar
 1. 'n Student wat aan al die vereistes van die tweede studiejaar voldoen, of ten minste 230 krediete verwerf het, word na die derde studiejaar bevorder.
 2. 'n Student wat in 'n bepaalde studiejaar vir bevordering tot ’n volgende studiejaar kwalifiseer, maar nog nie in al die modules van daardie studiejaar geslaag het nie, kan deur die Dekaan op aanbeveling van die Departementshoof toegelaat word om daardie modules na die volgende of ’n latere studiejaar oor te dra.
 3. In geen semester mag die aantal krediete waarvoor geregistreer is, die voorgeskrewe aantal krediete per semester met meer as 16 krediete oorskry nie.
 4. ’n Student wat aan al die vereistes vir die graad voldoen het met uitsondering van hoogstens een jaarmodule of twee semestermodules waarin hy of sy ’n finale punt van minstens 40% behaal het, kan toegelaat word om aan die begin van die daaropvolgende semester ’n spesiale eksamen daarin af te lê.
 5. Op aanbeveling van die Departementshoof kan die Dekaan in uitsonderlike gevalle van bostaande bepalings afwyk, mits dit by die lesingrooster inpas.

Slaag met lof

Die graad word met lof toegeken aan 'n student

 1. indien geen module gedurende die tweede of derde studiejaar herhaal is nie en 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% behaal is gedurende een jaar in al die modules (uitgesluit JCP 201) van die finale studiejaar;
 2. die graadprogram voltooi is bnne die voorgeskrewe drie studiejare, en die finale studiejaarmodules geslaag is met eerste registrasie sonder her- of spesiale eksamens.

Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences