Yearbooks

Programme: BAHons Afrikaans

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
01240165 Faculty of Humanities
Credits Duration
Minimum duration of study: 1 year Total credits: 120
Contact:
Prof WD Burger
[email protected]
+27 (0)124206469

Admission requirements

A bachelor's degree (or equivalent qualification - with Senate approval) with at least 360 credits. A minimum of 94 credits must be obtained in Afrikaans and/or Dutch, of which at least 30 credits must be at third-year level.

Other programme-specific information

Hoogstens 1 module uit die LCC-modulegroep kan in die program ingesluit word.

Minimum credits: 120

LCC 732 is verpligtend.

Core modules

 • Module content:

  Afrikaanse skeppende skryfwerk
  Die vermoë om bellettristiese tekste (prosa en/of poësie) te kan skryf word ontwikkel deur die bestudering en toepassing van verskillende skryftegnieke en -strategieë in werkswinkelverband; vertaling van tekste; kritiese analise van gevestigde skrywers se werk mbt teks- en genrekenmerke en skryftegnieke; die skryf, herskryf en afronding van eie tekste; kritiese en kreatiewe beoordeling van eie en medestudente se tekste; bestudering van teorieë en opvattings oor kreatiwiteit en die skryfproses; kennis van die keurings- en publikasieproses en manuskripvoorbereiding.

  View more

 • Module content:

  Afrikaanse historiese taalkunde
  Teoretiese oorsig van taalverandering in die algemeen en meer spesifiek toegepas op die ontwikkeling van Afrikaans. Spesiale aandag word ook gewy aan standaardisering en die konstruksie van identiteit.

  View more

 • Module content:

  Die Afrikaanse semantiek, leksikale semantiek en leksikologie
  'n Grondige oorsig word gegee oor die ontwikkeling van die onderskeie vakgebiede. Taal, betekenis en konteks word in samehang beskou. Die kognitiewe semantiek word in besonderhede behandel. Kwessies eie aan Afrikaanse taalverskynsels en woordeskat word aangeraak.

  View more

 • Module content:

  Kognitiewe grammatika:

  Daar word gekyk na die vooronderstellings van die kognitiewe linguistiek en een van die beskrywingsraamwerke in die veld, kognitiewe grammatika, word indrigend bestudeer. Verskillende morfologiese en sintaktiese konstruksies word daarna vanuit hierdie raamwerk beskryf sodat studente uiteindelik in staat sal wees om sulke beskrywings selfstandig te doen.

  View more

 • Module content:

  Rekenaarlinguistiek en korpuslinguistiek
  Die maniere waarop die rekenaar ingespan word in hedendaagse Afrikaanse taalondersoek word bekyk. Die gebruik van elektroniese korpora in die opstel van byvoorbeeld taalverwerwingskursusse en in taalkundige ondersoeke van allerlei aard (semanties, sintakties, morfologies, ens) word ondersoek. Navorsingsprojek word onderneem.

  View more

 • Module content:

  'n Studie van die Afrikaanse drama met toespitsing op die Afrikaanse toneel, radio, televisie en film. In oorleg met die studente word leerplan bestaande uit aantal oeuvre- en tematologiese studies saamgestel.

  View more

 • Module content:

  Voëlvlug oor die Afrikaanse poësie van voor 1900 tot vandag; sisteme, periodisering, kanon(s) en kanoniseringsmeganismes, (hedendaagse) benaderingswyses en leesstrategieë, tradisies, gesprekke, oeuvres; intensiewe bestudering van enkele oeuvres/digbundels en temas.

  View more

 • Module content:

  Die vak behels seleksies uit die Afrikaanse prosatradisie. In oorleg met die studente word leerplan bestaande uit aantal oeuvre- en tematologiese studies saamgestel.

  View more

 • Module content:

  Kulturele agtergrond van die Lae Lande; oorsig oor die Nederlandse en Vlaamse prosa en poësie.

  View more

 • Module content:

  The nature of human language, language knowledge, grammatical and pragmatic competence; language use, language acquisition and language change; components of grammar; analytical and descriptive concepts and techniques.

  View more

 • Module content:

  The place, nature and function of theory of literature, research (hermeneutical, empirical), application; analysis, interpretation, evaluation and canonisation; literary systems (fields); capita selecta from 20th-century perspectives on literature and the study of literature; key issues in literary theory; primary and secondary sources.

  View more

 • Module content:

  Part 1 – Theoretical basis: The concepts “science” and “research”; the relationship “theory”, “research”, “application”, forms of research (inter alia descriptive, empirical, applied); the research process (from research proposal to research report: identification and formulation of the problem, development of hypotheses, data collection and interpretation, etc); the use of the computer in research. 
  Part 2 – Application: A limited research project in which the principles of research methodology are applied. A candidate must submit the topic and format to the head of department or his/her representative for approval.

  View more


The information published here is subject to change and may be amended after the publication of this information. The General Regulations (G Regulations) apply to all faculties of the University of Pretoria. It is expected of students to familiarise themselves well with these regulations as well as with the information contained in the General Rules section. Ignorance concerning these regulations and rules will not be accepted as an excuse for any transgression.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences