Jaarboeke

Program: BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
09133031 Fakulteit Opvoedkunde
Credits Duration
Duur van studie: 4 jaar Totale krediete: 680

Toelatingsvereistes

 • Die volgende persone sal vir toelating oorweeg word: ‘n kandidaat wat oor ‘n sertifikaat beskik wat deur die Universiteit as gelykstaande aan die vereiste Graad 12-sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes aanvaar word; ‘n kandidaat wat ‘n gegradueerde van ‘n ander tersiêre instelling is of die status van ‘n gegradueerde van so ‘n instelling geniet; en ‘n kandidaat wat ‘n gegradueerde van ‘n ander fakulteit van die Universiteit van Pretoria is.

 • Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.

 • Voornemende studente met ‘n TPT van 26-29 moet die Nasionale Normtoets (National Benchmark Test – NBT) aflê. Finale toelating sal deur die Toelatingskomitee van die Fakulteit bepaal word, afhangende van die uitslag van die NBT.

 • Sodra kandidate tot die BEd-graad toegelaat is, sal hulle in kennis gestel word dat hulle in Januarie van die volgende jaar by die Universiteit moet registreer. Dit is in ‘n voornemende student se eie belang om so spoedig moontlik aansoek te doen, veral met betrekking tot finansiële bystand en/of koshuisverblyf.

 

BEd (Seniorfase- en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys) – Graad 7 tot 12

[4 jaar]

Sluitingsdatums:

SA – 30 September

Nie-SA – 31 Augustus.

Kies een van die opsies hieronder

Beroepe: Onderwysers en opleidingsbeamptes in primêre of sekondêre skole

Opsies

Minimum vereistes 

Prestasievlak

TPT

Afrikaans of Engels

Wiskunde

Fisiese Wetenskap

NSS/IEB

HIGCSE

AS-
Level

A-
Level

NSS/IEB

HIGCSE

AS-
Level

A-
Level

NSS/IEB

HIGCSE

AS-
Level

A-
Level

Algemeen

BEd (Seniorfase- en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys)

4

3

D

D

-

-

30

(26–29 toelating op grond van die NBT)

Natuurwetenskappe

BEd (Seniorfase- en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys)

4

3

D

D

5

3

C

C

5

3

C

C

30

(26–29 toelating op grond van die NBT)

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

BEd (Seniorfase- en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys)

4

3

D

D

4

3

D

D

-

30

(26–29 toelating op grond van die NBT)

Ander programspesifieke inligting

Let wel: Die volgende veranderinge is van toepassing vanaf 2016:

 

WTW 124 Calculus en algebra 124

(Vervang WTW 126 en WTW 128)

 

WTW 146 Lineêre algebra 146, en WTW 148 Calculus 148

(Beskikbaar vir BEd-studente wat slegs ‘n enkele volle jaar Wiskunde as keusemodule saam met WTW 114 of WTW 134 as eerstesemestermodule neem.)

 

WTW 161 Lineêre algebra 161, en WTW 168 Calculus 168

(Mag as alternatiewe tot WTW 126, WTW 146, WTW 128, en WTW 148 erken word maar is nie beskikbaar vir registrasie deur BEd-studente nie.)

* JNH 454 Noodhulp

(Slegs studente wat Menslike Bewegingstudies en Sportbestuur as keusevak tot op 3de jaar neem, moet ook Noodhulp in die 4de jaar neem)

Modulebeskrywing

Module kode

 
 

Fundamentele modules

 

Akademiese inligtingbestuur

AIM 101 of

AIM 111, 121

 

Geletterdhede vir die onderwys

JLZ 110,120 of

JLZ 111, 121

 

Professionele Praktyk

*Noodhulp

JFP 471

*JNH 454

 

Kernmodules

 

Kommunikatiewe vaardigheid:

Een van:

IsiZulu,

Sepedi,

Setswana

(‘n Vrystelling eksamen kan geskryf word)

 

CCZ 100 of

CCI 100 of

CCW100

 

Opvoedkunde

OPV 112, 122

OPV 212, 222

OPV 312, 322

 

Navorsingsprojek

JNM 461, 464

 

Praktiese Onderwys

PRO 280

PRO 380

PRO 452, 453

 

Professionele studies

JPS 121

 

Geletterdhede vir die onderwys

JLZ 300

 

Keusemodules

Keusemodules wat slegs in die Senior Fase (SF) aangebied word. Indien studente een van die onder gelyste kombinasies kies, moet hulle nog steeds ‘n ander keusemodule neem uit die modules wat aangebied kan word in die Verdere en Onderwys en Opleiding (VOO) fase Onderwys. Sien voorvereistes van modules soos gelys by die alfabetiese lys van keusemodules.

GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

Sosiale wetenskappe

 

*Studente kies GGY 252, 283 en 266 of GES 210 en 220

ENV 101

GGY 156, 166

*GGY 252, 283, 266

WKD 164

GES 110, 120

*GES 210, 220

 

Tegnologie

(Alle modules is verpligtend)

WTW 133, 143

PHY 133, 143,

CMY 133

JTT 120

JOT 240

JOT 330, 340

 

Natuurwetenskappe

WTW 133, 143

PHY 133, 143

CMY 133, 143

BOT 161

BOT 251

ZEN 161

ZEN 251

ZEN 261

JNS 310

 

Keusemodules

Keusemodules wat in beide Senior- en VOO fase Onderwys aangebied kan word. Vir die Senior fase moet die betrokke modules slegs tot op tweedejaarsvlak aangebied word en vir die VOO fase tot op derdejaarsvlak, behalwe waar anders aangedui. Sien voorvereistes van modules soos gelys by die alfabetiese lys van keusemodules.

Modules word volgens klasrooster gekies. GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

Kunsopvoeding

JKG 100, JKU 101

JKG 200, JKU 201

JKG 300, JKU 301

 

Musiekopvoeding

Beginners:

JMO 181, 182

Prior music certificates:

JMO 101,102

JMO 201, 202, 203, 204

JMO 301,302, 303, 304

 

IsiZulu

 

 

Vir beginners:

ZUL 110, 120

ZUL 210, 220

ZUL 310, AFT 320

Vir IsiZulu as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

ZUL 111, AFT 121

ZUL 211, AFT 220

ZUL 310, AFT 320

 

Sepedi

 

For beginners:

SEP 110, 120

SEP 210, 220

SEP 310, AFT 320

Vir Sepedi as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

SEP 111, AFT 121

SEP 211, AFT 220

SEP 310, AFT 320

 

IsiNdebele

Slegs vir huistaal sprekers van IsiNdebele of eerste of tweede addisionele taal.

NDE 110, AFT 121

NDE 210, AFT 220

NDE 310, AFT 320

 

Setswana

 

Vir beginners:

STW 110, 120

STW 210, 220

STW 310, AFT 320

Vir Setswana as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

STW 111, AFT 121

STW 211, AFT 220

STW 310, AFT 320

 

Afrikaans

 

AFR 110, 120

AFR 214, 220

AFR 311, 321

of JAF 361

 

Engels

 

ENG 110, 120

ENG 210, 220

ENG 310, 320

of  JEN 361

 

Wiskunde

‘n Volledige eerste jaar met JLW 312 en alle metodieke van Wiskunde voltooi Wiskunde as ‘n SF keusemodule.

‘n Volledige tweede jaar met WTW 389 of JLW 312 en alle metodieke van Wiskunde voltooi Wiskunde as ‘n VOO keusemodule.

WTW 114, 124 of

WTW 133, 143, 153, 124

 

WTW 211, 218, 220, 248

 

WTW 389 of JLW 312

 

Verpligte kombinasie

Lewensoriëntering

 

en

 

Menslike bewegingstudies en Sportbestuur

(Studente wat die kombinasie kies, moet een tot op derde jaarsvlak en een tot op tweedejaarsvlak neem)

 

JLO 110, 120

JLO 210, 220

JLO 310, 320

 

JMB 112, 113, 122, 123

JMB 212, 213, 222, 223

JMB 312, 313, 322, 323

 

Keusemodules

Keusemodules wat spesifiek in die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) fase onderwys aangebied word. Alle modules moet geneem word, behalwe waar anders aangedui.. Sien voorvereistes van modules soos gelys by die alfabetiese lys van keusemodules.

Modules word volgens klasrooster gekies. GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

Rekenaartoepassingstegnologie

 

(RTT modules moet tot op 3de jaars vlak geneem word)

INF 112

INF 154, 164, 171

RTT 230, 240

RTT 330, 340

 

Ondernemingsbestuur

OBS 114, 124

OBS 210, 220

 

Erfenis- en kultuurtoerisme

EFK 110, 120

EFK 210, 220

 

Wiskundige geletterdheid

(JWG moet tot op 3de jaarsvlak geneem word)

STK 113, 123

JWG 210, 220

JWG 310, 320

 

Ingenieursgrafika en –ontwerp

(JTT moet tot op 3de jaarsvlak geneem word)

MGC 110

WTW 134

JTT 120

JTT 230, 240

JTT 330, 340

 

Geografie

ENV 101, WKD 164

GGY 156, 166

GGY 252, 283, 266

 

Geskiedenis

GES 110, GES 120

GES 210, GES 220

 

Lewenswetenskappe

 

(JLW 312 moet geneem word, indien Wiskunde ook as keuesmodule geneem word)

CMY 117, 127

MLB 111

BOT 161

BOT 251, 261

GTS 161

ZEN161

ZEN 251, ZEN 261

JLS 310

WTW 134

 

Fisiese Wetenskappe

 

*Kies of Chemie of Fisika op 2de jaarsvlak. Indien Fisika geneem word moet WTW 210, 220, 218 en 248 ook geneem word.

WTW 114, 124

*WTW 211, 218, 220, 248

JLW 312

CMY 117, 127

CMY 282, 284, 283, 285

PHY 114, 124

*PHY 255, 263

JPC 310

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Ondernemingsbestuur

 

Statistiek

Ekonomie

 

Finansiële Rekeningkunde

 

 

Erfenis- en kultuurtoerisme

 

OBS 114, 124

OBS 210, 220

 

STK 110, 120

EKN 110, 120

EKN 214, 234

of

FRK 111, FRK 121

FRK 211, FRK 221

INF 281

of

EFK 110, 120

EFK 210, 220

 

Die volgende keusemodules kan slegs geneem word, indien twee ander keusemodules wat in de Senior - en VOO fase onderwys aangebied word, reeds geneem is. Studente mag slegs een van die onderstaande kombinasies as ‘n derde keusemodule neem.

 

Sielkunde en

Voorligting en berading

(alle modules moet geneem word)

SLK 110, 120

JVB 210, 220

JVB 301

 

Godsdiensstudies

*Opsioneel, die 3de jaar sal slegs aangebied word indien getalle dit regverdig

REL 110, 120

REL 210, 220

*REL 310, 320

 

Metodieke van keusemodules:

Kies twee metodieke in ooreenstemming met keusemodules geneem tot op tweedejaarsvlak. Die metodieke gekies op tweedejaarsvlak, moet ook op derde- en vierdejaarsvlak geneem word.

 

Modulebeskrywing

Modulekode

 
 

Metodiek van Afrikaans

JMA 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Engels

JME 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van IsiZulu

JZL 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Sepedi

JSP 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van IsiNdebele

JND 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Setswana

JSW 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Geografie

JMG 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Geskiedenis

JMH 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Musiekopvoeding

JMM 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Kunsopvoeding

JMK 201, 301, 451, 454

 

Metodiek van Wiskundige geletterdheid

JMW 202, 300,  451, 454

 

Metodiek van Wiskunde

JMW 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Natuurweteskappe

JMN 204, 304, 451, 454

 

Metodiek van Lewenswetenskappe

JMN 208, 308, 452, 458

 

Metodiek van Fisiese Wetenskappe

JMN 209, 309, 453, 456

 

Metodiek van Lewensoriëntering en Ligaamlike Opvoeding

JML 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Toerisme

JMD 206, 306, 456, 466

 

Methodology of Besigheisdstudies

JMD 205, 305, 455, 465

 

Metodiek van Ekonomie

JMD 201, 301, 451, 461

 

Metodiek van Rekeningkunde

JMD 203, 303, 453, 463

 

Metodiek van Ingenieursgrafika en -ontwerp

JMT 204, 304, 451, 454

 

Metodiek van Tegnologie

JMC 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Rekenaartoepassings-tegnologie

JMI 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Inligtingstegnologie

JMR 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Godsdienstudies

JMF 200, 300, 451, 454

 

Klasbywoning
Die onderwysersopleidingsprogramme van die Fakulteit Opvoedkunde is deur die Departement van Onderwys goedgekeur en geakkrediteer. Omdat die Fakulteit 'n hoë premie op die ontwikkeling van vaardighede en bekwaamhede plaas, is klasbywoning verpligtend vir onderwysstudente vir die volle duur van die opleidingsperiode soos deur SAQA (Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid) gespesifiseer.

Programaanbieding
Die NGSO bestaan uit 'n universiteitsgebaseerde leerkomponent (UBL) en 'n skoolgebaseerde leerkomponent (SBL). Die UBL-komponent word in die vorm van leerwinkels aangebied waartydens die studente 'n praktykteorie van en vir onderwys konstrueer. Vir die doel van die SBL-komponent word studente in twee vennootskapskole met verskillende samestellings vir 6 weke elk (12 weke in totaal) geplaas, waartydens hulle in die onderwyspraktyk betrokke raak terwyl hulle deur gekwalifiseerde mentoronderwysers en universiteitsmentordosente ondersteun en geassesseer word.

Eksamens en slaagvereistes

Spesiale eksamens

 • 'n Derdejaarstudent wat 'n maksimum van vier semestermodules of die ekwivalent daarvan gedruip het, maar ’n finale punt van minstens 40% in elkeen behaal het, kan deur die Dekaan toegelaat word om gedurende Januarie van die daaropvolgende jaar 'n spesiale eksamen in sodanige module(s) af te lê, mits die student daardeur aan alle vereistes vir bevordering tot die vierde jaar voldoen.
 • ’n Finalejaarstudent wat 'n maksimum van 4 semestermodules of die ekwivalent daarvan benodig om sy of haar graad te voltooi, met 'n finale punt van 40% in elk, mag in Januarie van die volgende jaar tot 'n spesiale eksamen toegelaat word. Indien die eksamen voor 1 Februarie afgelê word, hoef die student nie weer te registreer nie en word die eksamen soos ’n hereksamen hanteer. Indien die spesiale eksamen op of na 1 Februarie afgelê word, moet die student weer vir die betrokke module(s) registreer en mag die dosent vereis dat 'n semesterpunt op 'n geskikte wyse behaal word. In so 'n geval sal die uitslag van die eksamen nie oorweeg word vir die gradeplegtighede in Maart/April nie.

Slaag met lof

Ten einde die graad met lof te verwerf moet 'n student 'n algehele geweegde gemiddeld (GPA) van 75 % of hoër behaal in die BEd-program, met die voorwaarde dat die graad in die voorgeskrewe tydperk van 4 jaar voltooi word.

Minimum krediete: 170

Fundamentele modules

 • Module-inhoud:

  Die module fokus op die produksie van akademiese tekste. Studente leer om verskillende skryfmodusse te gebruik, bv beskrywing, bespreking, oorsaak en gevolg, verduideliking en argumentasie. Die hooffokus is op die beplanning, skryf en redigeer van ’n akademiese essay deur van die prosesbenadering gebruik te maak. Spesifieke aandag word geskenk aan die “gesprek” met ander outeurs en die gebruik van verwysingstegnieke. Die module skenk ook aandag aan die formatering van akademiese tekste en die weergawe van verbale gegewens in die vorm van tabelle en grafieke. Addisionele ondersteuning word gebied deur praktiese oefeninge en besprekings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings. Demonstreer die etiese en regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met die bestuur van akademiese inligting.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Vind, evalueer, prosesseer, bied inligtingbronne aan en bestuur hulle vir akademiese doeleindes deur die gepaste tegnologie te gebruik.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module sluit aan by studente se persoonlike geletterdhede en bring  dit in verband met die tipes geletterdheid wat hulle nodig het om suksesvol aan die Universiteit te studeer. Die primêre fokus van die module is die student se leesvaardighede, wat insluit leesstrategieë, die verwerwing van ’n akademiese woordeskat en die vermoë om belangrike akademiese genres krities te lees, soos eksamenvraestelle en akademiese artikels.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Verkry, evalueer, verwerk, bestuur en bied inligtingsbronne vir akademiese doeleindes aan deur gebruik te maak van toepaslike tegnologie. Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings. Demonstreer die etiese en regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met die bestuur van akademiese inligting.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module sluit aan by studente se persoonlike geletterdhede en lê verbande met die tipes geletterdheid wat hulle nodig het om suksesvol aan die Universiteit te studeer. Die primêre fokus van die module is die student se leesvaardighede, wat insluit leesstrategieë, die verwerwing van ’n akademiese woordeskat en die vermoë om belangrike akademiese genres krities te lees, soos byvoorbeeld eksamenvraestelle en akademiese artikels. Addisionele ondersteuning word gebied deur praktiese oefeninge en besprekings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module fokus op die produksie van akademiese tekste. Studente leer om verskillende skryfmodusse te gebruik, bv. beskrywing, bespreking, oorsaak en gevolg, verduideliking en argumentasie. Die hooffokus is op die beplanning, skryf en redigeer van ’n akademiese essay deur van die prosesbenadering gebruik te maak. Spesifieke aandag word geskenk aan die “gesprek” met ander outeurs en die gebruik van verwysingstegnieke. Die module skenk ook aandag aan die formatering van akademiese tekste en die weergawe van verbale gegewens in die vorm van tabelle en grafieke.

  Sien meer

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Hierdie module begelei studente om onderrigvaardighede te ontwikkel, leeraktiwiteite te beplan en onderrig- en leermateriale te ontwerp wat geskik is vir die Suid-Afrikaanse onderwyskonteks.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om voornemende onderwysers, wat geen kennis van ‘n Afrikataal het nie, met ‘n basiese kommunikatiewe vaardigheid in IsiZulu toe te rus. Suksesvolle voltooiing van hierdie module sal onderwysers in staat stel om verbaal en nie-verbaal effektief in ‘n veeltalige klaskamer te kommunikeer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module fokus op kinder-ontwikkeling en leer. Benewens die onderliggende beginsels van ontwikkeling-sielkunde en ontwikkelingsteorieë, word kinderontwikkeling bespreek in terme van fisieke groei en motoriese ontwikkeling; perseptuele, kognitiewe en taalontwikkeling; emosionele ontwikkeling; sosiale ontwikkeling en morele ontwikkeling. ‘n Inleiding tot patologie in ontwikkeling word ook verskaf. Wat leer betref, fokus die module op die beginsels van leer, leerteorieë en hindernisse tot leer. Hierbenewens word skoolleer bespreek in terme van leer, lees en studievaardighede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  To endow prospective teachers, who have no knowledge of an African language, with a basic conversational competence in Setswana. Successful completion of this module will enable teachers to effectively communicate – verbally and non-verbally - in a multilingual classroom.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word studente gelei om kennis, vaardighede en gesindhede te ontwikkel aangaande die komplekse politieke, professionele, historiese en kulturele aspekte van onderwys. Geselekteerde temas rakende die Suid-Afrikaanse onderwys word bestudeer sodat studente krities kan besin oor hulle rol as betrokke, professionele opvoeders in die hedendaagse onderwys.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om voornemende onderwysers, wat geen kennis van ‘n Afrikataal het nie, met ‘n basiese kommunikatiewe vaardigheid in Sepedi (Noord-Sotho) toe te rus. Suksesvolle voltooiing van hierdie module sal onderwysers in staat stel om verbaal en nie-verbaal effektief in ‘n veeltalige klaskamer te kommunikeer.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het te doen met die kern beginsels van ekonomie. 'n Onderskeid tussen makro-ekonomie en mikro-ekonomie word getref. 'n Bespreking van die markstelsel en die sirkulêre vloei van goedere, dienste en geld word gevolg deur 'n afdeling wat handel oor mikro-ekonomiese beginsels, insluitend vraag- en aanbod ontleding, verbruikers gedrag en nutmaksimering, produksie en die koste daarvan, en die verskillende mark modelle van firma gedrag. Arbeids markinstellings en kwessies, loonbepaling, asook inkome-ongelykheid en armoede word aangespreek. 'n Afdeling oor geld, bankwese, rentekoerse en monetêre beleid sluit die kursus af.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module begin met die begryping van menslike geografie. Daarna word volg die politieke verdeling van ruimte: kulturele diversiteit asook etniese geografie globaal en plaaslik; bevolkingsgeografie van die wêreld en Suid-Afrika; en vier ekonomiese vlakke en ontwikkeling. Die doel is om Suid-Afrika in die wêreld te plaas en die toekoms te verstaan.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleidende studie van die ultrastruktuur, funksie en samestelling van verteenwoordigende selle en selkomponente. Algemene beginsels van selmetabolisme, molekulêre genetika, selgroei, seldeling en seldifferensiasie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Vir sprekers van isiNdebele as huistaal of eerste of tweede addisionele taal. Aspekte van die grammatika van isiNdebele soos ‘n inleiding tot die woordkategorieë; ‘n inleiding tot die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord; die adjektief; die relatief; die possessief; die werkwoord; skryf- en spelreëls; woordeboeke en woordeboekgebruik; grammatiese ontledings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  STK 113 en 123 tel op sigself nie as krediet vir graaddoeleindes nie, maar verleen vrystelling van STK 110. Databewerkings en transformasies: Inleidende begrippe: die rol van statistiek, verskillende tipes data en die getallestelsel. Begrippe onderliggend aan lineêre, kwadratiese, eksponensiële, hiperboliese en logaritmiese transformasies van kwantitatiewe data, grafiese voorstellings, oplossing van vergelykings en interpretasie. Bepaling van lineêre vergelykings in praktiese situasies. Eienskappe van logaritmiese funksies. Die verwantskap tussen die eksponensiële en logaritmiese funksies in ekonomiese en verwante probleme. Stelsels van vergelyking in ewewig. Addisionele begrippe van belang by dataverwerking, funksies en inverse funksies, sigma-notasie, faktoriaalnotasie, rye en reekse, ongelykhede (streng, swak, absoluut, voorwaardelik en dubbele) en absolute waardes. Beskrywende statistiek – Eenvariant: Steekproefneming en die insameling van data, frekwensieverdelings en grafiese voorstellings. Beskrywende maatstawwe van lokaliteit en spreiding. Inleidende waarskynlikheidsleer. Identifisering, gebruik, evaluering en interpretasie van statistiese rekenaarpakkette en statistiese tegnieke. Die weeklikse een uur prakties word gedurende die laaste sewe weke van die semester aangebied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot studie van die vakgebied Erfenis- en Kultuurtoerisme; oorsig van Suid-Afrikaanse oorde en natuurreservate as ‘n toeristeaantreklikheid binne die breër konteks van erfenis- en kultuurtoerisme. 'n Inleiding tot basiese navorsingsvaardighede in die EFK-domein.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente met geen of beperkte kennis van musiek voor te berei om in musiekteorie te spesialiseer. Dit is ‘n musiekkursus met elementêre kennis van musiekteorie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die aard en ontwikkeling van entrepreneurskap; die individuele entrepreneur en karaktereienskappe van Suid-Afrikaanse entrepreneurs. Kreatiwiteit en innovasie, die ontdekking en ontginning van ? geleentheid. Die sakeplan en hulpbronvereistes word ontleed. Die begin van die onderneming (“start up”). Ondersoek die verskillende weë/roetes na entrepreneurskap. Toetrede tot familie-ondernemings; die aanskaf van ‘n konsessie (“franchise”); tuisgebaseerde onderneming en die besigheidsoorname. Hierdie semester dek ook hoe entrepreneurs netwerking kan bewerkstellig en ondersteuning vind in hulle omgewing. Gevallestudies van suksesvolle entrepreneurs - ook Suid- Afrikaanse entrepreneurs - word bestudeer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Eenhede, vektore, kinematika, dinamika, arbeid, ewewig, klank, vloeistowwe, warmte, termodinamiese prosesse, elektriese potensiaal en kapasitansie, direkte en wisselstroom, optika, atoomfisika, X-strale, radioaktiwiteit.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module is slegs vir absolute beginners. *Slegs studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe mag hierdie module gedurende semester 2 neem. Alle ander studente moet hierdie module tydens semester 1 neem. Studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe wat reeds oor die taalvaardighede beskik wat in hierdie module onderrig word, mag ’n vrystellingseksamen aflê. Basiese kommunikatiewe vaardighede in Sepedi waarin alledaagse uitdrukkings en gepaste woordeskat met hoë gebruiksfrekwensie figureer, binne bepaalde sosiale situasies

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module is ‘n inleiding ten opsigte van ‘n basiese kennis en begrip van die biologiese basis van menslike gedrag. Die module behels die kernkonsepte en terminologie wat met die biologiese subsisteem verband hou, die reëls en beginsels onderliggend aan biologiese sielkunde en die identifisering van verwantskappe tussen verskillende biologiese sisteme en subsisteme. Verskillende kognitiewe prosesse word bestudeer insluitend persepsie, geheue, denke, intelligensie en kreatiwiteit. Verskeie denkprosesse, soos probleemoplossende, krities-analitiese en integrerende denke word geillustreer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module word slegs in Engels aangebied op die Mamelodi kampus. Op die Hatfield en Groenkloof kampusse word dit in Engels en Afrikaans aangebied.

  Real numbers, elementary set notation, exponents and radicals. Algebraic expressions, fractional expressions, linear and quadratic equations, inequalities. Coordinate geometry: lines, circles. Functions: definition, notation, piecewise defined functions, domain and range, graphs, transformations of functions, symmetry, even and odd functions, combining functions, one-to-one functions and inverses, polynomial functions and zeros.
  Sequences, summation notation, arithmetic, geometric sequences, infinite geometric series, annuities and instalments. Degrees and radians, unit circle, trigonometric functions, fundamental identities, trigonometric graphs, trigonometric identities, double-angle, half-angle formulae, trigonometric equations, applications.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module fokus op die aanleer en praktiese toepassing van basiese swemtegnieke asook aspekte van reddingswem. Motoriese vaardighede en spele binne skoolverband geniet ook aandag.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die letterkunde van isiNdebele/isiZulu/Sepedi/Setswana soos ‘n inleiding tot literêre begrippe soos literêre teks(te), onderwerp, karakters, gebeure, tyd en plek; die analise van geselekteerde kortverhale.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Kaleidoscope of religions
  The occurrence of religion in societies. Types of religion. Primal religions. Christianity, Judaism, Islam.  A variety of religions will be addressed: capita selecta will be made from Christianity; Hinduism; Buddhism; New Religions; New Age; main developments in the world and South Africa.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Studente sal nie vir meer as een van die volgende modules krediet ontvang vir hul graad nie: WTW 124, WTW 148, WTW 164. Die module WTW 148 is ontwerp vir studente wat Wiskunde op 100 vlak benodig en gee nie toegang tot Wiskunde op 200-vlak nie.

  Integrasietegnieke. Modellering met differensiaalvergelykings. Funksies van meer as een veranderlike, parsiële afgeleides, optimering. Numeriese tegnieke. Alle onderwerpe word in die konteks van toepassings bespreek.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Taalkundekomponent: Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde met klem op lees-en skryfvaardigheid. Letterkundekomponent: Inleiding tot die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die hand van kortverhale en gedigte.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Taalkundekomponent: Inleiding tot die Afrikaanse sintaksis, fonetiek en taalgeskiedenis. Letterkundekomponent:Inleiding tot die Romankuns Inleiding tot die Drama

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module beskou die kern beginsels van ekonomie, met spesifieke fokus op makro-ekonomiese maatstawwe. Die private en openbare sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie word behandel, terwyl die makro-ekonomiese verwantskappe en meting van binnelandse produk en nasionale inkomste bespreek word. Totale vraag en -aanbod vorm die kern van hierdie ontleding. Verwante konsepte van ekonomiese groei, werkloosheid en inflasie word ook aan studente verduidelik met behulp van hierdie analise. Die mikro-eknomiese beginsels van die owerheid word behandel in 'n afsonderlike afdeling, gevolg deur 'n afdeling oor internasionale ekonomie wat fokus op internasionale handel, wisselkoerse en die betalingsbalans. Ontwikkelings ekonomie en 'n afdeling van Suid-Afrika in die konteks van die wêreld-ekonomie vorm die laaste deel van die kursus.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot inligtingstelsels; inligtingstelsels in ondernemings; apparatuur: invoer; verwerking; uitvoer; programmatuur: stelsels- en toepassingsprogrammatuur; organisering van data en inligting; telekommunikasie en netwerke; die internet en intranet. Transaksieverwerkingstelsels; bestuursinligtingstelsels; besluitnemingsteunstelsels; inligtingstelsels in besigheid en samelewing; stelselontleding; stelselontwerp; implementering; onderhoud en hersiening.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot programmering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die hooffokus van hierdie module is op persoonlike ontwikkeling en daarom is die vraag:  “ Wie is ek?” relevant. Die inhoud is ontwikkel met die doel om te fokus op die student as individu en op die verskillende faktore wat individuele ontwikkeling beïnvloed. Studente word gelei om relevante kennis, intrapersoonlike vaardighede en houdings te ontwikkel wat bewys lewer van veerkragtige gedrag.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module fokus ook op persoonlike ontwikkeling, maar met die klem op die vraag: “ Hoe is my interaksie met ander mense?” Kennis en toepassing van interpersoonlike vaardighede soos konflikhantering, emosionele intelligensie en selfgeldende gedrag sal behandel word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Module word slegs in Engels aangebied Vectors. Kinematics of a point: relative motion, projectile, circular motion. Dynamics: Newton’s laws, friction. Work: point masses, ideal gas law, springs, power. Energy: kinetic energy, potential energy, conservative forces, spring, conservation of mechanical energy. Hydrostatics and dynamics: density, pressure, Archimedes' law, continuity, Bernouli.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  'n Algemene oriëntering tot die sielkunde. Inleiding tot verskillende teoretiese benaderings in en die ontwikkeling van die sielkunde as wetenskap word behandel.  Geselekteerde temas uit die alledaagse lewe word bespreek en met sielkundige beginsels geïntegreer. Hierdie module fokus ook op sentrale persoonlikheidsteorieë. 'n Inleiding tot verskillende paradigmatiese benaderings in die sielkunde word gegee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Beskrywende statistiek:
  Steekproefneming en die insameling van datafrekwensieverdelings en grafiese voorstellings. Beskrywende maatstawwe van lokaliteit en spreiding.  Waarskynlikheidsleer en inferensie:
  Inleidende waarskynlikheidsleer en teoretiese verdelings.  Steekproefverdelings. Beramingsteorie en hipotesetoetsing van steekproefgemiddeldes en steekproef-verhoudings (een- en tweesteekproefgevalle). Identifisering, gebruik, evaluering en interpretasie van statistiese rekenaarpakkette en statistiese tegnieke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *STK 113 en 123 tel op sigself nie as krediet vir graaddoeleindes nie, maar verleen vrystelling van STK 110.
  Optimeringstegnieke met ekonomiese toepassings:
  Datatransformasies en verwantskappe met ekonomiese toepassings: bewerkings en reëls, lineêre, kwadratiese, eksponensiële, hiperboliese en logaritmiese funksies, stelsels van vergelykings in ewewig, stelsels van lineêre ongelykhede, oplossing van lineêre programmeringsprobleme met behulp van die grafiese en hoekpuntmetodes. Toepassings van differensiasie en integrasie in statisties- en ekonomiesverwante probleme: die limiet van ‘n funksie, kontinuïteit, veranderingstempo, die afgeleide van ‘n funksie, differensiasiereëls, hoërorde- afgeleides, optimeringstegnieke, die oppervlakte onder ‘n kromme en toepassings van bepaalde integrale. 
  Waarskynlikheidsleer en inferensie:
  Inleidende waarskynlikheidsleer en teoretiese verdelings. Steekproefverdelings.  Beramingsteorie en hipotesetoetsing van steekproefgemiddeldes en steekproefverhoudings (een- en twee-steekproefgevalle). Identifisering, gebruik, evaluering en interpretasie van statistiese rekenaarpakkette en statistiese tegnieke.
  Die weeklikse een uur prakties word gedurende die laaste sewe weke van die semester aangebied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ’n Inleiding tot die klimaat en algemene seisoenale sirkulasiepatrone van Suider-Afrika. Basiese weertipes en weerprosesse binne die konteks van Suider-Afrika. Interpretasie van sinoptiese kaarte en sinoptiesestasieverslae. Impak van klimaatsverandering en klimaatsuiterstes op die samelewing.
  *BSc (Geografie)-studente en BSc (Omgewingswetenskappe)-studente mag registreer vir WKD 155. Studente word nie toegelaat om krediete te verdien vir WKD 155 en WKD 164 nie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module is slegs vir absolute beginners *Slegs studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe mag hierdie module gedurende semester 2 neem. Alle ander studente moet hierdie module gedurende semester 1 neem. Studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe wat reeds oor die taalvaardighede beskik wat in hierdie module onderrig word, mag ‘n vrystellingseksamen aflê. Basiese kommunikatiewe vaardighede in isiZulu waarin alledaagse uitdrukkings en gepaste woordeskat met hoë gebruiksfrekwensie figureer, binne bepaalde sosiale situasies.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Vir sprekers van Setswana as huistaal of eerste of tweede addisionele taal.
  Aspekte van die grammatika van Setswana soos ’n inleiding tot die woordkategorieë; ’n inleiding tot die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord; die adjektief; die relatief; die possessief; die werkwoord; skryf- en spelreëls; woordeboeke en woordeboekgebruik; grammatiese ontledings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Algemene inleiding tot anorganiese en analitiese chemie. Atoomstruktuur en periodisiteit. Molekulêre struktuur en binding, gebruik van die VSEPA model. Nomenklatuur van anorganiese ione en verbindings. Klassifikasie van reaksies: neerslag, suur-basis, redoks en gasvormende reaksies. Beginsels van reaktiwiteit: energie en chemiese reaksies. Molbegrip en stoïgiometriese berekeninge van chemiese reaksies. Fisiese gedrag van gasse, vloeistowwe en oplossings en die rol van intermolekulêre kragte. Tempo van reaksies: Inleiding tot chemiese kinetika.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  The field of Chemistry – an overview; Mathematics in Chemistry; atomic theory: historical overview; atoms, molecules and ions; relative atomic mass; electronic structure of atoms; the periodic table; periodicity; chemical bonding.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Alternative evening classes: 2 discussion classes per week
  Introduction to Literature in English (2)
  This module introduces the study of post-nineteenth century literature by examining a number of texts representing different genres (poetry, drama, prose). Texts will be from both Africa and other parts of the world. By the end of this module students should have the background and analytical skills to perceptively read modern and contemporary poetry, novels and plays.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die aard en funksie van rekeningkunde; die ontwikkeling van rekeningkunde; finansiële toestand; finansiële prestasie; die boekstawingsproses; verwerking van rekeningkundige data; elementêre inkomstestaat en balansstaat; dokumentevloei; rekeningkundige stelsels; inleiding tot interne beheer en interne beheermaatreëls; bankrekonsiliasies; kontrolerekeninge; aansuiwerings; opstel van finale state van 'n eenmansaak; die rekeningkundige raamwerk.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Eiendom, aanleg en toerusting; ontasbare bates; voorraad; laste; aanbieding van finansiële state; ondernemings sonder winsoogmerk; vennootskappe; maatskappye; beslote korporasies; kontantvloeistate; ontleding en vertolking van finansiële state.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die ontstaan van die Moderne Wêreld: ’n oorsig ’n Keuse van temas oor Asië, Afrika, die Amerika’s en Europa en hulle bydrae tot die ontstaan van die Moderne Wêreld.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Chromosome en seldeling. Beginsels van Mendeliese oorerwing: lokus en allele, dominansie- interaksies en epistase. Waarskynlik-heidsleer. Geslagbepaling en geslagsgekoppelde eienskappe. Stamboomanalise. Ekstranukluêre oorerwing. Genetiese koppeling en chromosoomkartering. Chromosoomvariasie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente met geen of beperkte kennis van musiek voor te berei om in praktiese musiekvaardighede te spesialiseer. Dit is ‘n musiekkursus met elementêre kennis van musiekvaardighede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Tekenstandaarde, geometriese begrippe en konstruksies, skale, eerste- en derdehoekse projeksies, beskrywende meetkunde: punte,  lynsegmente en skuinsvlakke. Isometriese en perspektieftekeninge, vlakfigure, soliede meetkunde, deurdringing en ontvouings. Meganiese en Siviele tekeninge. Vryhand-sketse. Ontwerpsbeginsels. Kennis en vaardige word in 'n verpligte ontwerpprojek toegepas.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Vryhandsketstekeninge wat die volgende dek: perspektief-, isometriese en ortografiese tekeninge. Tekenkonvensies, grafiese tegnieke en samestellingstekeninge. Tekening-evaluering en foutopsporing. Ware lengtes, vlakke, projeksies en deurdringingskrommes. Praktiese toepassings van hierdie tegnieke. Inleiding tot teken van komponente op die rekenaar, insluitend maatskrywing, arsering en detaillering. Inleiding tot basiese vervaardigingsprosesse insluitende primêre (giet, smee en ekstrusie) en sekondêre (boor, draai, frees, slyp, trekfrees en saag) vervaardigingsprosesse.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Sepedi - kommunikasie en grammatika Die verwerwing van meer gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale situasies. Meer uitgebreide woordeskat en meer gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verder verhoog. Skryf- en spelreëls. Woordeboeke en woordeboekgebruik. Lees en begrip van basiese tekste.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot die basiese konsepte en verwantskappe wat nodig is vir insig in die kompleksiteit van natuurlike omgewingsprobleme, fisiese en menslike omgewings, mensgeïnduseerde omgewingsprobleme, die wyses waarop die natuurlike omgewing menslike gemeenskappe en biodiversiteit beïnvloed, oorsig van belangrike omgewingsvraagstukke in Suidelike Afrika en volhoubare ontwikkeling binne hierdie konteks.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Enkelvoudige harmoniese beweging en pendulums. Coulomb se wet. Elektriese veld: dipole, Gauss se wet. Elektriese potensiaal. Kapasitansie. Elektriese strome: weerstande, resisitiwiteit, Ohm se wet, energie, arbeidstempo, emf, RC-bane. Magnetisme: Hall-effek, Biot-Savart se wet. Faraday en Lenz se wette. LR bane. Wisselstroom: RLC-bane, drywing, transformators. Inleidende konsepte van modern fisika. Kernfisika: radioaktiwiteit.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Afrika en Suid-Afrika: ‘n oorsig 'n Oorsig met die fokus op die vorming van Afrika- en Suid-Afrikaanse samelewings van die vroegste tye tot die hede, met die klem op die mees betekenisvolle kragte, faktore en gebeure.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente die geleentheid te bied om hul bestaande kennis van musiekteorie te ontwikkel wat ‘n vereiste is vir die musiekmodule in die daaropvolgende jaar.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module is slegs vir absolute beginners.

  Die verwerwing van basiese kommunikatiewe vaardighede in Setswana waarin alledaagse uitdrukkings en gepaste woordeskat met hoë gebruiksfrekwensie figureer, binne bepaalde sosiale situasies. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Studente sal nie vir meer as een van die volgende modules krediet ontvang vir hul graad nie: WTW 124, WTW 146, WTW 148 and WTW 164. Hierdie module dien as voorbereiding vir studente met Wiskunde as hoofvak (ingesluit alle student wat beplan om te skryf vir WTW 218, WTW 211 en WTW 220).

  Die vektorruimte Rn, vektoralgebra met toepassings op lyne en vlakke, matriksalgebra, stelsels van lineêre vergelykings, determinante, Komplekse getalle en faktorisering van polinome. Integrasietegnieke en toepassings van integrasie. Die formele definisie van ’n limiet. Die hoofstelling van Calculus en toepassings. Vektorfunksies, poolvergelykings en kwadratiese krommes.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die studie van Suider-Afrikaanse landskappe en die plasing daarvan in ‘n teoretiese en globale konteks. Die geomorfologiese evolusie van suider-Afrika. Inleiding tot konsepte in Geomorfologie en die verwantskappe met ander fisiese wetenskappe (bv. meteorologie, klimatologie, geologie, hidrologie en biologie). Die prosesse en kontroles betrokke in landvorme en landvorm-evolusie. Praktiese oefeninge dek die basiese tegnieke in Geomorfologiese analise en aktuele kwessies in Geomorfologie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Gevorderde programmering; gebruik van 'n rekenaargesteunde programmatuuringenieurswesehulpmiddel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot ondernemingsbestuur as vakwetenskap; die omgewing waarin die onderneming funksioneer; die saketerrein, missie en doelstelling van die sakeonderneming; bestuur en entrepreneurskap. Verantwoordelike leierskap en die rol van 'n besigheid in die samelewing. Die keuse van ‘n ondernemingsvorm; die keuse van produkte en dienste; winsbeplanning en kostebeplanning by verskillende bedryfsgroottes; vestigingsfaktore; aard van produksieprosesse en die uitleg van die bedryf. 
  Inleiding tot en oorsig van algemene bestuur, veral betreffende die vyf bestuurstake: strategiese bestuur; hedendaagse tendense en bestuursvraagstukke; finansiële bestuur; bemarking en eksterne betrekkinge.
  Inleiding tot en oorsig van die waardekettingmodel; bestuur van die insette; die bestuur van die aankoopfunksie; bestuur van die transformasieproses met spesifieke verwysing na produksie- en operasionele bestuur; menslikehulpbronbestuur en inligtingsbestuur; korporatiewe bestuur en swart ekonomiese bemagtiging (SEB).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Heat: temperature and scales, work, energy and heat, calorimetry, specific heat, expansion, heat transfer. Measurements: SI-units, measuring error and uncertainty, (graphs), significant figures, mathematical modelling.One-dimensional kinematics. Geometrical optics: reflection, refraction, dispersion, mirrors, thin lenses.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Setswana - kommunikasie en grammatika 
  Die verwerwing van meer gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale situasies. Meer uitgebreide woordeskat en meer gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verder verhoog. Skryf- en spelreëls. Woordeboeke en woordeboekgebruik. Lees en begrip van basiese tekste.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module word slegs in Engels aangebied.
  Functions: exponential and logarithmic functions, natural exponential and logarithmic functions, exponential and logarithmic laws, exponential and logarithmic equations, compound interest. Limits: concept of a limit, finding limits numerically and graphically, finding limits algebraically, limit laws without proofs, squeeze theorem without proof, one-sided limits, infinite limits, limits at infinity, vertical, horizontal and slant asymptotes, substitution rule, continuity, laws for continuity without proofs. Differentiation: average and instantaneous change, definition of derivative, differentiation rules without proofs, derivatives of polynomials, chain rule for differentiation, derivatives of trigonometric, exponential and logarithmic functions, applications of differentiation: extreme values, critical numbers, monotone functions, first derivative test, optimisation.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  * Vir sprekers van isiZulu as huistaal of eerste of tweede addisionele taal. Aspekte van die grammatika van isiZulu soos ‘n inleiding tot die woordkategorieë; ‘n inleiding tot die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord; die adjektief; die relatief; die possessief; die werkwoord; skryf- en spelreëls; woordeboeke en woordeboekgebruik; grammatiese ontledings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  The world of religion
  What is religion? The functions of religion. Studying religion. Perspectives on religion. Common concepts and key terms in various religions will be dealt with - also generic dimensions and aspects.  The interdependence of religion, culture and society.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Algemene stelselteorie; kreatiewe probleemoplossing; sagtestelselmetodologie. Die stelselontleder; stelselontwikkelingsboublokke; stelselontwikkeling; stelselontledingsmetodes; prosesmodellering. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied aan studente 'n oorsig van geskiedkundige en kontemporêre kunsbewegings. Belangrike kunstenaars en kunswerke van hierdie tydperk word binne konteks beklemtoon en bespreek. Geskiedenis van kunsopvoeding binne die skoolkonteks word ondersoek met die klem op Westerse kunsbewegings en –style.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Algemene fisies-analitiese chemie: Chemiese ewewig, sure en basisse, buffers, oplosbaarheidsewewig, entropie en vrye energie, elektrochemie. Organiese chemie: struktuur (binding), nomenklatuur, isomerie, inleidende stereochemie, inleiding tot chemiese reaksies en chemiese eienskappe van organiese verbindings en biologiese verbindings, nl. koolhidrate en aminosure. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  Bonding and molecular geometry: VSEPR theory; bonding and organic compounds (structural formulas, classification and nomenclature); matter and its properties; mole concept; reaction stoichiometry; reactions in aqueous solutions: precipitation, acidbase and redox.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Argeotoerisme Ontleding van toeriste- en ander besoeke aan argeologiese terreine. Onderwerpe sluit in internasionale en plaaslike wetgewing, etiek en bestepraktykdebatte oor wie die verlede interpreteer, wie dit ’besit’ en wie ’n profyt daaruit maak. Sluit ook terreinbestuursplanne in, kondisievasstellings en die inagneming van politiese en etiese vereistes aangaande ‘erfenis’. Gevallestudies sluit UNESCO Wêreld Erfenisterreine in asook klein amper vergete ‘plekke uit die verlede’ wat dwarsoor die wêreld voorkom.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ontleed verskeie metodes en tegnieke om kreatiwiteit in die klaskamer te stimuleer, deur fundamentele kunselemente en beginsles, tegnieke en gebruik van media bekend te stel. Die module sluit die ondersoek van konsepte van visuele geletterdheid in. Kennis en toepassing van laasgenoemde deur die student op kreatiewe wyse deur eksperimentering met tradisionele kunsmedia word aangemoedig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente se musiekvaardighede te ontwikkel met die fokus op instrumentale spel en vokale voordrag. Begeleiding en voordragkomposisies word ingesluit.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Meervariante statistiek:
  Variansieanalise, kategoriese data-analise, verdelingsvrye metodes, krommepassing, regressie en korrelasie, die ontleding van tydreekse en indekse.  Statistiese en ekonomiese toepassings van kwantitatiewe tegnieke:
  Stelsels van lineêre vergelykings; opstelling, matrikse, oplossing en toepassing. Optimering; lineêre funksies (twee en meer onafhanklike veranderlikes), nie-lineêre funksies (een en twee onafhanklike veranderlikes).  Marginale en totale funksies. Stogastiese en deterministiese veranderlikes in statistiese en ekonomiese konteks: produsentesurplus, verbruikersurplus, distribusiefunksies, waarskynlikheidsverdelings en digtheidsfunksies. Identifisering, gebruik, evaluering en interpretasie van statistiese rekenaarpakkette en statistiese tegnieke.
  Hierdie module word ook as anti-semester tweetalige module aangebied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module dien as voorbereiding vir studente met Wiskunde as hoofvak (ingesluit alle studente wat beplan om vir WTW 218 en WTW 220 in te skryf.) Studente sal nie vir meer as een van die volgende modules krediet ontvang vir hul graad nie: WTW 114, WTW 158, WTW 134, WTW 165.
  Funksies, limiete en kontinuïteit. Differensiaalrekening van eenveranderlike funksies, tempo van verandering, krommesketsing, toepassings. Die middelwaardestelling, L'Hospital se reël. Die bepaalde en onbepaalde integraal, evaluering van bepaalde integrale met behulp van anti-afgeleides, die substitusiereël.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Studente sal nie vir meer as een van die volgende modules krediet ontvang vir hul graad nie: WTW 134, WTW 165, WTW 114, WTW 158. WTW 134 gee nie toelating tot Wiskunde op 200-vlak nie en is vir studente wat Wiskunde slegs op 100-vlak benodig. WTW 134 word in die tweede semester as WTW 165 aangebied slegs vir studente wat in die eerste semester aansoek gedoen het vir die ongeveer 65 MBChB, of 5-6 BChD plekke wat in die tweede semester beskikbaar word en wat dus ook ingeskryf was vir MGW 112 in die eerste semester van die huidige jaar.
  Funksies, afgeleides, interpretasie van die afgeleide, differensiasiereëls, toepassings van differensiasie, integrasie, interpretasie van die bepaalde integraal, toepassings van integrasie. Matrikse, oplossings van stelsels vergelykings. Alle onderwerpe word in die konteks van toepassings behandel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  isiZulu - kommunikasie en grammatika Die verwerwing van meer gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale situasies. Meer uitgebreide woordeskat en meer gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verder verhoog. Skryf- en spelreëls. Woordeboeke en woordeboekgebruik. Lees en begrip van basiese tekste.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van fisieke aktiwiteite asook teorieë en filosofieë van beweging word bestudeer. Daar word ook gefokus op afrigting van die jong atleet en verbandhoudende uitdagings wat aan die onderwyser as afrigter gestel word. Die belangrikheid van beplanning as eerste fase van sportbestuur word beklemtoon.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In die module maak die student kennis met die bou en werking van stelsels in die menslike liggaam. Klem word gelê op die skeletstelsel asook die spierstelsel. Studente verwerf ook kennis en vaardigheid in aspekte van bestuur, veral organisasie in sport.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Vaardighede in mini-hokkie en hokkie word aangeleer en ingeoefen. In atletiek word aandag geskenk aan die verwerwing van vaardighede in verskeie baanitems.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Si-eenhede. Tellende syfers. Golwe: intensiteit, superposisie, interferensie, staande golwe, resonansie, swewinge, Doppler effek. Geometriese optika: weerkaatsing, breking, spieëls, dun lense, instrumente. Fisiese optika: Young-interferensie, koherensie, dun lagies, diffraksie, polarisasie. Hidrostatika en –dinamika: digtheid, druk, Archimedes se beginsel, kontinuiteit, Bernoulli. Warmteleer: temperatuur, spesifieke warmtekapasiteit, uitsetting, hitteoordrag. Vektore. Kinematika van ‘n punt: relatiewe-, projektiel-, en sirkelbeweging. Dinamika: Newton se wette, wrywing. Arbeid: puntmassas, gasse (ideale gaswet), gravitasie, veer, arbeidstempo. Kinetiese energie. Potensiële energie: konserwatiewe kragte, gravitasie, veer. Behoud van energie.  Momentumbehoud. Impuls en botsings. Partikelsisteme: massamiddelpunt, Newtons se wette. Rotasie: draaimoment, behoud van hoekmomentum, ewewig, swaartepunt.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Vir sprekers van Sepedi as huistaal of eerste of tweede addisionele taal. Aspekte van die grammatika van Sepedi soos ‘n inleiding tot die woordkategorieë; ‘n inleiding tot die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord; die adjektief; die relatief; die possessief; die werkwoord; skryf- en spelreëls; woordeboeke en woordeboekgebruik; grammatiese ontledings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Studente sal nie vir meer as een van die volgende modules krediet ontvang vir hul graad nie: WTW 124, WTW 146 en WTW 164. Die module WTW 146 is ontwerp vir studente wat Wiskunde op 100 vlak benodig en gee nie toegang tot Wiskunde op 200-vlak nie.

  Vektoralgebra, lyne en vlakke, matriksalgebra, oplossings van stelsels vergelykings, determinante. Komplekse getalle en polinoomvergelykings. Alle onderwerpe word in die konteks van toepassings behandel.

  Sien meer

Minimum krediete: 170

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Hierdie is ‘n amptelike voltydse module waar studente blootgestel word aan die professionele skoolomgewing gedurende drie weke in die begin van die skooljaar. Die fokus is op waarneming van die algemene klaskamerpraktyk, skooladministrasie, buitemuurse-aktiwiteite en die optrede as verantwoordelike gemeenskapsburgers in die skoolomgewing en studente moet ook ‘n professionele portefeulje voorberei. Die module behels ‘n waarnemingstaak, asook ‘n refleksie op die ondervinding met die aangewese  onderwysers.  Plasings vir die module kan by skole buite die Pretoria omgewing wees.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ondersteunende leeromgewings: Teoretiese benaderings tot leeromgewings (bio-ekologiese en bate-gebaseerde benaderings, inheemse kennisstelsels, oplossingsgeoriënteerde intervensie en “appreciate inquiry”); skoolgebaseerde ondersteuning in terme van Insluitende Onderwys, heel-skoolbenadering, die ondersteunende rol van die onderwyser en die welstand van die kind; gemeenskapsgebaseerde ondersteuning in die vorm van gemeenskapsbetrokkenheid en gemeenskapsonderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Kurrikulum in die klaskamer: Hierdie module spreek vier komponente aan wat direk met onderrig en leer in die klaskamer verband hou. Die eerste eenheid handel oor die begronding van die kurrikulum en dek werk gedoen deur Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Gandhi, Steiner, Dewey, Piaget, Vygotsky, Illich, Freire en Lakoff. Eenheid twee handel oor kurrikulumontwerp en -ontwikkeling, en fokus ook op die organisering van kennis deur opvoedkundige taksonomieë. Die laaste twee eenhede dek onderrigstrategieë, asook aangeleenthede wat met klaskamertoetsing en -assessering verband hou.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  Afrikaanse prosa Literatuurteorie en -kritiek

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Gemeenskapsgebaseerde toerisme Ontwikkelingsteorieë en toerismeteorie: verband tusssen ontwikkeling en toerisme. ‘Pro-poor’ toerisme. Geleenthede en hindernisse in toerisme-ontwikkeling. Gevallestudies in sub-Sahara Afrika.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot Geografiese Inligtingstelsels (GIS), teoretiese konsepte en toepassings van GIS. Die klem val op die GIS proses van datavaslegging, data-analise, data-uitsette en gepaardgaande tegnologie. Hierdie module verskaf die fondasies vir meer gevorderde GIS- en geoinformatika-onderwerpe.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die mens in konteks: sosiale en gemeenskapslewe. Lewensoriënteringsopvoeder: sosiale vaardighede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het ten doel om die NKV en die KABV toe te pas sodat studente die vak Geskiedenis kan aanbied. Studente verbind en analiseer die inhoud van die Geskiedeniskurrikulum en word toegerus om nuwe metodes van onderrig en leer te skep om leer te bevorder, sowel as om assessering in al sy vorme, soos deur die KABV voorgeskryf, toe te pas. Temas is, onder andere, neigings in internasionale en Suid Afrikaanse geskiedenis; outentieke en alternatiewe assessering; uitgesoekte temas vanuit die voorgeskrewe handbook; onderrigstrategieë: werkkaarte, opdragte, speletjies en simulasies; en die gebruik van koerante in die klaskamer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied verdere ontwikkeling in die tegniese aspekte in musiekontwikkeling met die fokus op instrumentale spel en vokale voordrag. Begeleiding en voordragkomposisies word ingesluit.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente met die nodige kennis, vaardighede, waardes en houdings toe te rus wat in die praktyk toegepas en ontwikkel word ten einde die inherente musikaliteit van alle leerders te versterk.  ‘n Holistiese benadering tot Musiekopvoeding word gevolg. Die module is gebaseer op die Kurrikulum-en-assesseringsbeleidsverklaring (KABV) en die toepassing van Musiekopvoeding op Kreatiewe Kunste. Dit bou verder op vorige kennis en vaardighede.wat progressief in die metodiek aangewend word. Musiek dien as die primêre fokus, terwyl die ander kunsvorme geïntegreer word. Die fokus is op musiekmaak (musiekaktiwiteite) met die insluiting van instrumentale begeleiding. Geleenthede word gebied om studente se musiekvaardighede sowel as hul musiekteoretiese kennis te ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente ‘n algemene oorsig van musiekgeskiedenis en stylperiodes te gee. Die inhoud bevat klankproduksie van verskeie musiekinstrumente en die kenmerke van musiekstyle (Westerse kunsmusiek, inheemse Afrika-musiek en popuêre style).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Analise van kurrikulum en beleidsdokumente vir IT. Intervensie-ontwerp in IT onderrig.  Toepassings van tegnologie en media in IT onderrig.  Graad 10 vakspesifieke inhoud.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  'n Ontleding van die kurrikulum en beleidsdokumente vir Ingenieursgrafika en Ontwerp word gedoen. Lesontwerp in Ingenieursgrafika en Ontwerp word aangespreek. Die toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Ingenieursgrafika en Ontwerp word hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Klassieke meganika (28 lesings) Grondbeginsels, energie en hoekmomentum, variasierekene en Lagrange-meganika, konserwatiewe sentraalkragte en tweeliggaamprobleme, verstrooiing, meganika in roterende, verwysingstelsels, veelligaamstelsels Fisiese optika (14 lesings) Maxwell se vergelykings, golfvergelyking en vlakgolfoplossings, koherensie, interferensie, diffraksie, polarisasie Fisika van materiale (14 lesings) Klassifikasie van material, atoombinding, kristallografie, defekte, sterkte van material, fasediagramme, keramieke, polimere, saamgestelde materiaal, frakture, elektriese en magnetiese eienskappe, halfgeleiers, slimmateriale, nanotegnologie. Eksperimente (14 sessies)

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module word slegs in Engels aangebied.
  Differential calculus of a single variable with proofs and applications. The mean value theorem, the rule of L'Hospital. Upper and lower sums, definite and indefinite integrals, the fundamental theorem of Calculus, the mean value theorem for integrals, integration techniques, with some proofs.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie is ‘n inleiding tot lineêre algebra oor Rn. Matrikse en lineêre vergelykings, lineêre kombinasies en die span van vektore, lineêre onafhanklikheid, deelruimtes, basis en dimensie, eiewaardes, eievektore, gelykvormigheid en diagonalisering van matrikse, lineêre transformasies.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Calculus van meerveranderlike funksies, rigtingsafgeleides. Ekstreemwaardes en Lagrangevermenigvuldigers. Meervoudige integrale, pool-, silindriese en bolkoördinate.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om leerders te help om vaardighede te ontwikkel om so doeltreffend moontlik op 'n meer akademiese vlak in Setswana te komminikeer. Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer?en-onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; KABV-assesseringmetodes, -instrumente en -tegnieke in assessering aan te wend.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die volgende is van toepassing op die Senior fase wiskunde en VOO fase Wiskundige Geletterdheid: Analise van die kurrikulum en beleidsdokumente. Lesontwerp. Toepassing van tegnologie en media in wiskunde onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het ten doel om onderwysstudente toe te rus met kennis en vaardighede om leerders met fisieke en intellektuele hindernisse te sif, identifiseer, assesseer en ondersteun binne die klaskamer-konteks. Gerig deur die beginsels van positiewe sielkunde as onderliggende teorie fokus die module op wyses waarop hindernisse wat verband hou met lees, skryf en wiskunde aangespreek kan word, asook hindernisse wat betref die ouditiewe stelsel, en visuele akkuraatheid en persepsie. In hierdie verband sal onderwysstudente insig verwerf in verwysingsprosedures na identifikasie van ‘n leerder met gespesialiseerde behoeftes. Onderwysstudente sal blootgestel word aan kontekstuele psigo-sosiale sorg en ondersteuning wat geïmplementeer kan word in skole deur die identifikasie en mobilisering van individuele en gemeenskaplike bates en hulpbronne. Hierbenewens sal hulle bekendgestel word aan loopbaanvoorligting van leerders met gespesialiseerde onderwysbehoeftes.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teorie: Statistiese evaluering van data, gravimetriese analise, waterige oplossing chemie, chemiese ewewig, presipiterings-, neutraliserings- en kompleksvormingtitrasies, redokstitrasies, potensiometriese metodes, inleiding tot elektrochemie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die benutting van SA kultuurhistoriese erfenis vir toerisme
  Herinnering en herdenking en die gebruik daarvan in die toerismebedryf. Inleiding tot die historiese-konstitutionele ontwikkeling van Suid-Afrika en tot intergroepverhoudinge in die land in die konteks van die erfenis- en toerismesektor. 'n Inleiding tot veldnavorsing in die EFK-domein.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  'n Ontleding van die kurrikulum en beleidsdokumente vir Ontwerp en Tegnologie word gedoen. Lesontwerp in Ontwerp en Tegnologie word aangespreek. Die toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Ontwerp en Tegnologie word hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Fokus op godsdiens Deel 1: Christendom Jesus as stigter van die Christendom; beelde van Jesus; huidige navorsing oor die 'historiese Jesus'; kernsake in die debat rondom die 'historiese Jesus'. Capita selecta van temas soos: Nuwe Testamentiese Christendom; Christelike geskiedenis in ondersoek; Christensending; Ná die Industriële Rewolusie en die Verligting; Die Christendom in 'n sekulêre era; Die opkoms van die Derde Wêreld Christendom. Deel 2: Tradisionele Afrika-godsdienstigheid Primale godsdiens en tradisionele Afrika-godsdienste; Tradisionele lewe en wêreldbeeld. Sleutelelemente soos: konsep van tyd; konsep van God; voorvaderkultus; kragdokters, genesers en kultiese leierskap; etiek: voorbeelde uit Afrika-godsdienste; San-godsdiens; Zoeloe-godsdiens; Shona-godsdiens.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Deel 1: Mite, simbole en ander verskynsels Godsdiens in diakroniese en fenomenologiese perspektief; Kosmologieë en teologieë; Mite en narratief; Ritueel; Spiritualiteit; Ampte; Simboliek en kommunikasie. Die module sal primêr fokus op mitiese motiewe en gedagtepatrone in die Ou en Nuwe Testamente. Deur middel van 'n capita selecta sal die gekose tekste geanaliseer word binne die tydsraamwerk en wêreldbeskerming van hul eie oorsprong. Deel 2: Antieke godsdienste Die inhoud, aard en invloed van godsdienste in die Antieke Nabye Ooste en Mediterreense wêrelde sal bestudeer word: bv. Egipte, Kanaän, Mesopotamië, Griekeland, ens. ('n Seleksie sal elke jaar gemaak word.)

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Diere-klassifikasie, filogenie, organisasie en terminologie. Evolusie van die verskillende diere-filums, morfologiese eienskappe en lewensiklusse van parasitiese en nie-parasitiese diere. Struktuur en funksie van voortplanting, respirasie, uitskeiding, bloedsomloop en verteringsisteme.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Rekenaarverwerking van rekeningkundige inligting.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Wateraktiwiteite - bemeestering en praktiese uitvoering van sekere swemstyle en reddingswemtegnieke. Motoriese vaardighede - bemeestering en praktiese ontwikkelingsgimnastiek met en sonder aanpassing by groot apparaat.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Funksies, vergelykings, rye en reekse vir onderwysers:
  Kombinasie van funksies; wiskundige modellering; eksponensiële funksies en hul grafieke; logaritmiese funksies en hul grafieke; eienskappe van logaritmes; eksponensiaal- en logaritmiese vergelykings; eksponensiële en logaritmiese modelle; stelsels van vergelykings en ongelykhede; rye en reekse.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module stel studente in staat om Ingenieursgrafika en ontwerp te verstaan en in die VOO-fase aan te bied. Die fokus is op die rol van visualisering in die ontwerpproses en die visualiseringsbeginsels en -instrumente en vryhand- en instrumenttekentegnieke gekontekstualiseer vir die Departement van Onderwys se kurrikulumvereistes vir Meganiese tekeninge.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module stel studente in staat om Ingenieursgrafika en ontwerp te verstaan en in die VOO-fase aan te bied. Die fokus is op intermediêre vryhand- en instrumenttekentegnieke gekontekstualiseeer vir die Departement van Onderwys se kurrikulumvereistes vir Isometriese tekeninge en Meganiese tekenkonvensies. Primêre- en sekondêre vervaardigingsprosesse insluitend vaste liggame. Beskrywende meetkunde. Praktiese toepassing van tegnieke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

   Studente word begelei om vaardighede, kennis en ingesteldhede te  ontwikkel met spesifieke verwysing na die Nasionale Kurrikulum en beleidsverklaring (KABV), met Liggaamlike Opvoeding as tema van Lewensoriëntering. Die studente onderwyser word toegerus met kennis en vaardighede om Liggaamlike Opvoedings aktiwiteite te bestuur, ontwikkel en organsieer soos voorgeskryf vir die spesifieke fases. Die studente onderwysr word ook opgelei in die KABV dokument vir Lewensoriëntering, en leer hoe om lesse te beplan gebasseer op die dokument.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Taalkundekomponent: Morfologie, sintaksis, leksikologie en semantiek Letterkundekomponent: Afrikaanse poësie

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die opkoms en val van segregasie en apartheid Fokus op die oorsprong en teoretiese fondasies van die beleide van segregasie en apartheid en die verskansing daarvan in SA wetgewing. Die weerstand teen die instelling van hierdie onderskeie beleide en die daaropvolgende beëindiging van apartheid. Die impak op sosiale, kulturele en ekonomiese terrein.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Databasisontwerp: die relasiemodel; gestruktureerde navraagtaal (SQL); entiteitsverwantskap modellering; normalisering; databasis ontwikkelingslewensiklus. Praktiese inleiding tot databasisontwerp. Databasisse: gevorderde entiteitsverwantskapmodellering en -normalisering; objek-geöriënteerde databasisse; databasis-ontwikkelingslewensiklus; gevorderde praktiese databasisontwerp.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  'n Deeglike inleidende oorsig oor die beginsels en praktyk van Afrikaansonderrig. Generiese leerinhoude ten opsigte van taalverwerwing word verbesonder deur die praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente. Studente behoort aan die einde van die module tersaaklike tekste te kan gebruik om voorbeeldlesse uit te werk.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Projekbestuur: Inleiding. Konsepte van projekbestuur; behoefte-identifisering; die projek, projekbestuurder en projekspan; soorte projekorganisasies; projekkommunikasie en -dokumentasie. Beplanning en beheer: beplanning, skedulering en skedulebeheer van projekte; hulpbronoorwegings en toedeling; kostebeplanning en prestasie-evaluering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Analise van die kurrikulum en beleidsdokumente vir Fisiese wetenskappe. Lesontwerp en toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Fisiese wetenskappe.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Rekreasiekunde - terreinafbakening en terminologie. Die belangrikheid en ontwikkeling van waardes rondom sinvolle vryetydsbesteding in die moderne samelewing. Die belangrikheid van leiding as 'n bestuursfunksie in Sportbestuur word beklemtoon. Spesiale verwysing na kommunikasie, leierskap en motivering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  'n Oorsig oor stelselinfrastruktuur en integrering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Basiese struktuur en funksie van plante; inleidende planttaksonomie en plantsistematiek; beginsels van plantmolekulêre biologie en biotegnologie; aanpassings van plante by stres; medisinale verbindings van plante, basiese beginsels van plantekologie en die toepassing daarvan by natuurlikehulpbronbestuur.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Makro-ekonomie Vanaf Wall en Bay Street tot Diagonal Street : 'n deeglike begrip van die meganisme en teorieë wat die funksionering van die ekonomie verduidelik, is onontbeerlik. Makro-ekonomiese insig in die reële mark, die geldmark, tweemarkewewig, monetarisme, groeiteorieë, konjuktuuranalise, inflasie, Keynesiaanse algemene ewewigsanalise, fiskale en monetêre beleidsaangeleenthede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Temas uit Afrikageskiedenis 'n Seleksie van temas uit die geskiedenis van Afrika en haar mense gedurende pre-koloniale, koloniale en postkoloniale tye, met die fokus op sosiale, politieke en ekonomiese kragte wat die historiese ervaring van Afrika help vorm het.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  'n Oorsig van stelselinfrastruktuur en -integrering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module stel die studente in staat om hulle eie kreatiewe idees en denke deur middel van verskeie kunsmedia, tegnieke en prosesse te ontwikkel. Klem word geplaas op teoretiese en praktiese komponente soos kunswaardering, beginsels en elemente van kuns, kunsprogramme en die kritiese evaluering van die kreatiewe proses. 'n Dieper analise, interpretasie en toepassing van struktuur, vorm, komposisie, tekstuur, ruimtelike verhoudings en kleurmanipulasie word ondersoek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Sepedi - kommunikasie, grammatika, lees en skryf. Die verdere verwerwing van gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Meer uitgebreide woordeskat en gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word nog verder verhoog. Voortsetting van die skryf van samehangende, idiomatiese en grammaties korrekte tekste om idees en informasie oor te dra vir ‘n verskeidenheid kommunikatiewe doeleindes. Inleiding tot die Sepedi klankleer / fonetiek. Lees en begrip van tekste wat ‘n meer uitgebreide woordeskat en groter verskeidenheid taalstrukture bevat. Die lees van verdere literêre werke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Setswana – kommunikasie, grammatika, lees en skryf
  Die verdere verwerwing van gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Meer uitgebreide woordeskat en gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word nog verder verhoog. Voortsetting van die skryf van samehangende,
  idiomatiese en grammaties korrekte tekste om idees en informasie oor te dra vir ’n verskeidenheid kommunikatiewe doeleindes. Inleiding tot die Setswana-klankleer/fonetiek. Lees en begrip van tekste wat ’n meer uitgebreide woordeskat en groter verskeidenheid taalstrukture bevat. Die lees van verdere literêre werke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die analise en praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente vir Ekonomie.  Lesontwerp in Ekonomie. Toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Ekonomie.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die analise en praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente vir Besigheidstudies.  Lesontwerp in Besigheidstudies. Toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Besigheidstudies.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Intensiewe studie van die 2012 Kurrikulum en Assesseringsbeleidsdokument (“CAPS”) met betrekking tot die onderrig van Geografie aan leerders in die VOO, Senior en Intermediêre Leerfases.  Die volgende aspekte word aangespreek: Die lang-, medium- en korttermynbeplanning van leerderaktiwiteite, die ontwerp van sinvolle leeraktiwiteite, assessering, die effektiewie gebruik van onderrigmedia asook die voorbereiding en aanbieding van mini-lesse met ‘n duur van 18  minute. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die letterkunde van isiNdebele/isiZulu/Sepedi/Setswana soos die voortsetting van die studie van konsepte soos teks, onderwerp, karakters, gebeure, tyd en plek; die studie van intrige en styl; die kritiese ontleding van ‘n roman/novelle.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Studente sal nie vir meer as een van die volgende modules krediet ontvang vir hul graad nie: WTW 124, WTW 146, WTW 148 and WTW 164. Hierdie module dien as voorbereiding vir studente met Wiskunde as hoofvak (ingesluit alle student wat beplan om te skryf vir WTW 218, WTW 211 en WTW 220).

  Die vektorruimte Rn, vektoralgebra met toepassings op lyne en vlakke, matriksalgebra, stelsels van lineêre vergelykings, determinante, Komplekse getalle en faktorisering van polinome. Integrasietegnieke en toepassings van integrasie. Die formele definisie van ’n limiet. Die hoofstelling van Calculus en toepassings. Vektorfunksies, poolvergelykings en kwadratiese krommes.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Vanuit ‘n sistematiese en bate-gebaseerde benadering poog JVB 220 om onderwysstudente toe te rus met kennis en vaardighede om leerders in die grondslag-, intermediêre, senior en verdere onderwys en opleiding fases wat die volgende hindernisse tot leer en optimale deelname in die klas beleef, te sif, identifiseer, assesseer en ondersteun: disleksie, epilepsie, outisme spektrum versteurings, aandag tekort hiperaktiwiteit versteuring (ATHV), tweede taal leer, en die behoefte aan aanvullende en alternatiewe kommunikasie. Onderwysstudente sal ook toegerus word met kennis en vaardighede om die ouers van sodanige leerders in te lig en aan hulle riglyne te verskaf om hulle kinders te ondersteun, insluitende basiese loopbaanvoorligting. Onderwysstudente sal dus blootgestel word aan die wyse waarop kontekstuele psigo-sosiale sorg en ondersteuning geïmplementeer kan word in skole, deur die benutting en mobilisering van bestaande bates in die klaskamer, skool en skool-gemeenskap.

  Sien meer

 • Module-inhoud:


  Teorie: Resonans, konjugasie en aromatisiteit. Sure en basisse.Inleiding tot 13C KMR spektroskopie. Elektrofiele addisie: alkene. Nukleofiele substitusie, eliminasie, addisie: alkielhaliede, alkohole, eters, epoksiede, karbonielverbindings: ketone, aldehiede, karboksielsure en hul derivate.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teorie: Atoomstruktuur, struktuur van vastestowwe (ioniese model). Koördinasiechemie van oorgangsmetale: Oksidasietoestande van oorgangsmetale, ligande, stereochemie, kristalveld-teorie, gevolge van d-orbitaalsplitsing, chemie van die hoofgroepelemente, elektrochemiese eienskappe van oorgangsmetale in waterige oplossing, industriële toepassings van oorgangs-metale. Basiese beginsels van spektroskopie en inleiding tot IR-spektroskopie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Voorbereiding en aanbieding van maatskappy finansiële jaarstate in ooreenstemming met die vereistes van die Maatskappywet, die Raamwerk en Standpunte oor Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk in verband met die volgende: aanbieding van finansiële state; inkomste; voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates; gebeure na die balansstaatdatum; voorraad; inkomstebelasting; hure; eiendom, aanleg en toerusting; waardedaling van bates; ontasbare bates; beleggingseiendom; veranderinge in rekeningkundige ramings en foute; inleiding tot finansiële instrumente.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Voorbereiding en aanbieding van maatskappy finansiële jaarstate in ooreenstemming met die vereistes van Standpunte oor Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk in verband met die volgende: werknemervoordele; die uitwerking van veranderinge in wisselkoerse; rekeningkundige beleide; beleidverdienste per aandeel; kontantvloeistate; belange in gesamentlike ondernemings. Takrekeningkunde. Inleiding tot konsolidasies, insluitend basiese konsolidasietegnieke vir beide volfiliale en filiale wat gedeeltelik besit word. Inleiding tot owerheidsrekeningkunde.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die mens in die wêreld. Diversiteit, waardes en beginsels. Vraagstukke van diskriminasie, ras, geloof, kultuur, geslag, ouderdom, vermoëns. Kontemporêre sake in ons klaskamers, individuele en sistemiese perspektiewe. Ondersteuning vir sake soos MIV/vigs. Veilige skole. Geweld in skole. Misdaad. Emosionele probleme. Voorkoming van afwykende sosiale (maatskaplike) gedrag.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die analise en praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente.  Lesontwerp in Toerisme. Toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Toerisme.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Rekenaartoepassings: Sleutelbordvaardighede, spoed en -akkuraatheid. Kommersiële en oopbron geïntegreerde kantoorpakette, Teksdokumente, Sigblaaie, grafieke en diagramme, dokumentsaamvoeging. Makro’s.
  Rekenaargesteunde leer: Rekenaartegnologie in onderwys. Tegnologie-integrasie en die leerproses. Voorbeelde van sagteware wat leer vanaf grondslagfase tot hoërskool ondersteun.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Vektore en meetkunde, Calculus van vektorfunksies met toepassings in differensiaal-meetkunde, kinematika en dinamika. Vektoranalise, insluitend vektorvelde, lynintegrale van skalaarvelde en vektorvelde, konserwatiewe vektorvelde, oppervlakke en oppervlakintegrale, die stellings van Green, Gauss en Stokes met toepassings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die grammatika van Sepedi soos ‘n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; die struktuur, betekenis en gebruik van die voornaamwoord en die enumeratief; ‘n inleiding tot die Sepedi-klankleer/fonetiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Makro-ekonomie

  Toepassing van die beginsels geleer in EKN 214 op die wêreld waarin ons leef. Ons pas die teorie toe op internasionale marke en dinamiese makro-ekonomiese modelle, terwyl ons die student blootstel aan die makro-ekonomiese beleidsvraagstukke van die dag. Ons kyk ook na die jongste makro-ekonomiese navorsingsvraagstukke in die wêreld. Die kursus sluit onderwerpe in van die wiskundige en ekonometriese ontleding van makro-ekonomiese vraagstukke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teorie: Klassieke chemiese termodinamika, gasse, eerste en tweede wet en toepassings, fisiese veranderinge van suiwer stowwe en eenvoudige mengsels. Fasereël: Chemiese reaksies, chemiese kinetika, reaksietempo's.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Studente dek aspekte van rekenaarondersteuning vir leer, soos die evolusie van rekenaars en digitale media, rekenarisering in die digitale era, die WWW en die internet, sagteware vir besigheids- en persoonlike gebruik, beplanning van tegnologie-integrasie in die leerproses, instruksionele modelle, leerbeheersisteme, die evaluering van opvoedkundige tegnologie, evaluering van die effektiwiteit van tegnologie-integrasie, die vind van fondse om tegnologie-integrasie te ondersteun, rekenaarsekuriteit, internet- en mobile etiek, opkomende tegnologieë.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Holistiese benadering tot Musiekopvoeding as deel van die vak Kreatiewe Kunste word gevolg met die insluiting van die integrasie van die verskillende kunsvorme. Die fokus van die module is aktiewe deelname aan musiekmaak (musiekaktiwiteite) wat geleentheid bied vir die ontwikkeling van musiekvaardighede sowel as teoretiese kennis (musiekbegrippe). Die skoolgebaseerde aktiwiteite bied geleentheid vir praktiese ervaring.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die volgende is van toepassing op die Senior fase wiskunde en VOO fase wiskunde: Analise van die kurrikulum en beleidsdokumente. Lesontwerp. Toepassing van tegnologie en media in wiskunde onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die grammatika van isiNdebele soos ‘n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; die struktuur, betekenis en gebruik van die voornaamwoord en die enumeratief; ‘n inleiding tot die isiNdebele-klankleer/fonetiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Logistieke bestuur Die rol van logistiek in 'n onderneming; omskrywing en omvang van klantediens; elektroniese en ander logistieke inligtingstelsels; voorraadbestuur en materiaalbestuur met besondere verwysing na Japannese stelsels; bestuur van die voorsieningsketting. Vervoermetodes en vervoerkoste; soorte opberging en die koste daarvan; elektroniese hulpmiddels by materiaalhantering; koste en prysbepaling by aankope; organisering vir logistieke bestuur en metodes om logistieke werkverrigting te verbeter.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Sepedi - kommunikasie en grammatika Die verwerwing van gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Meer uitgebreide woordeskat en gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verhoog. Sepedi - lees en skryf Die skryf van samehangende, idiomatiese en grammaties korrekte tekste om bepaalde idees en informasie oor te dra vir ‘n aantal geselekteerde kommunikatiewe doeleindes. Skryfwerk sluit sowel kreatiewe as reproduktiewe skryfaktiwiteite in. Lees en begrip van tekste wat ‘n redelik uitgebreide woordeskat en redelik groot verskeidenheid taalstrukture bevat. ‘n Aanvang word gemaak met die lees van relatief eenvoudige literêre werke. Studente word ook verder opgelei in die gebruik van die woordeboek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Eienskappe van reële getalle. Analise van rye en reekse reële getalle. Magreekse en konvergensiestellings. Die Bolzano-Weierstrass-stelling. Die tussenwaardestelling Analise van reëelwaardige funksies op 'n interval. Die Riemann-integraal: Bestaan en eienskappe van die integraal

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Vibrerende sisteme en golwe (14 lesings)
  Eenvoudige harmoniese beweging (EHB). Superposisie (verskillende frekwensies, gelyke frekwensies). Loodregte vibrasies (Lissajousfigure). Gedempte EHB. Gedwonge ossillasies. Resonansie. Q-waarde. Transversale golfbeweging.
  Vlakgolfoplossing met die skeiding van veranderlikes-metode. Weerkaatsing en deurlating by ’n grensvlak. Normale en eiemodes. Golfpakkies. Groepsnelheid.
  Moderne fisika (30 lesings)
  Spesiale relatiwiteit: Galileo- en Lorentz-transformasies. Postulate. Momentum en energie. 4-vektore en tensors. Algemene relatiwiteit. Kwantumfisika. Faling van klassieke fisika. Bohrmodel. Golf-deeltjiedualisme. Schrödingervergelyking. Deelsgewyse konstante potensiale. Tonnelling. X-strale. Laser. Kernfisika. Kernsplyting. Kernsamestelling. Radioaktiwiteit
  Warmte en termodinamika (12 lesings)
  Warmte. Eerste Wet. Kinetiese gasteorie. Gemiddelde vrye padlengte. Ideale, Clausius-, Van der Waals- en viriaalgasse. Entropie. Tweede Wet. Enjins en yskaste. Derde Wet. Termodinamiese potensiale: Entalpie, Helmholtz en Gibbs vrye energieë, Chemiese potensiaal. Legendre-transformasies (Maxwell-relasies). Fase ekwilibrium. Gibbs se fasereël.
  Modellering en simulasies (7 praktiese sessies)
  Inleiding tot programmering in ’n hoëvlakstelsel: Konsep van ’n algoritme en die basiese logika van ’n rekenaarprogram. Simboliese manipulasies, grafika, numeriese berekeninge. Toepassings: Selektiewe en verduidelikende voorbeelde.
  Foutanalise (7 praktiese sessies)
  Eksperimentele onsekerhede, voortplanting van foute, statistiese analise van ewekansige onsekerhede, normaalverdeling, verwerping van data, kleinste kwadraattoepassing, kovariansie en korrelasie

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Verstedelikende wêreld. Stedelike struktuur en grondgebruike. Stedelike prosesse. Die stedelike omgewing. Sosiale struktuur en verandering in stede. Leefstyl in stede. Ekonomie, samelewing en politiek in stede. Derde-wêreld stede en Suid-Afrikaanse stede. Toekoms van stede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Funksies en grafieke vir onderwysers:
  Funksies; grafieke van funksies;transformasies van funksies;inverse funksies; polinoom funksies; polinoom en sintetiese deling; komplekse getalle; nulpunte van polinoom funksies; rasionale funksies; ongelykhede; wiskundige modellering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die grammatika van isiZulu soos ‘n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; die struktuur, betekenis en gebruik van die voornaamwoord en die enumeratief; ‘n inleiding tot die isiZulu-klankleer/fonetiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ontwikkel begrip van die verband tussen tegnologie, wetenskap, samelewing en omgewing. Dit lei studente om die unieke aard van die ontwerpproses te verstaan. Twee kennisvelde, naamlik strukture en beheerstelsels, word aangespreek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Alternative evening classes - 3 discussion classes per week
  Modern English literature and English language studies
  This module focuses on post-nineteenth century literature in English as well as on historical and theoretical aspects of the English language.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Geskiedenis van kunsopvoeding soos bepaal in die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) word ondersoek. Klem word op Europese en Suid Afrikaanse kunsbewegings geplaas. Belangrike kunstenaars en kunswerke van hierdie tydperke word binne konteks beklemtoon en bespreek. Evaluerings en besprekings vind plaas, sowel as die interpretering en analise van kunswerke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module verskaf 'n oorsig van die leerinhoud vir visuele kuns met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV). Klem word geplaas op die bereiking van die voorgeskrewe uitkomste en kennis van die ontwikkelingsfases van kinders se kuns in die verskillende fases.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om te bou op die kennis van musiekteorie van die vorige jaar ten einde studente toe rus met die kennis wat vir die modules vir die daaropvolgende jare vereis word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Setswana – kommunikasie en grammatika
  Die verwerwing van gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Meer uitgebreide woordeskat en gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verhoog.
  Setswana – lees en skryf
  Die skryf van samehangende, idiomatiese en grammaties korrekte tekste om bepaalde idees en informasie oor te dra vir ’n aantal geselekteerde kommunikatiewe doeleindes. Skryfwerk sluit sowel kreatiewe as reproduktiewe skryfaktiwiteite in. Lees en begrip van tekste wat ’n redelik
  uitgebreide woordeskat en redelik groot verskeidenheid taalstrukture bevat. ’n Aanvang word gemaak met die lees van relatief eenvoudige literêre werke. Studente word ook verder opgelei
  in die gebruik van die woordeboek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  isiZulu - kommunikasie en grammatika Die verwerwing van gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Meer uitgebreide woordeskat en gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verhoog. isiZulu - lees en skryf Die skryf van samehangende, idiomatiese en grammaties korrekte tekste om bepaalde idees en informasie oor te dra vir ‘n aantal geselekteerde kommunikatiewe doeleindes. Skryfwerk sluit sowel kreatiewe as reproduktiewe skryfaktiwiteite in. Lees en begrip van tekste wat ‘n redelik uitgebreide woordeskat en redelik groot verskeidenheid taalstrukture bevat. ‘n Aanvang word gemaak met die lees van relatief eenvoudige literêre werke. Studente word ook verder opgelei in die gebruik van die woordeboek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Analise van die kurrikulum en beleidsdokumente vir Natuurwetenskap. Lesontwerp in Natuurwetendskap. Toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Natuurwetenskap.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Analise en van die kurrikulum en beleidsdokumente vir Lewenswetenskappe. Lesontwerp en toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Lewenswetenskappe.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  isiZulu - kommunikasie, grammatika, lees en skryf Die verdere verwerwing van gevorderde kommunikasievaardighede binne verdere sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Meer uitgebreide woordeskat en gevorderde taalstrukture word aangeleer en gebruik. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word nog verder verhoog. Voortsetting van die skryf van samehangende, idiomatiese en grammaties korrekte tekste om idees en informasie oor te dra vir ‘n verskeidenheid kommunikatiewe doeleindes. Inleiding tot die isiZulu- klankleer/fonetiek. Lees en begrip van tekste wat ‘n meer uitgebreide woordeskat en groter verskeidenheid taalstrukture bevat. Die lees van verdere literêre werke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Dames - dans: bemeestering en praktiese vaardighede rondom dansontwerp en kreatiewe dans. Mans - sokker: bemeestering van basiese sokkervaardighede en -tegnieke. Atletiek: velditems

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die grammatika van Setswana soos ’n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; die struktuur, betekenis en gebruik van die voornaamwoord en die enumeratief; ’n inleiding tot die Setswana-klankleer/fonetiek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  *Alternative evening classes - 3 discussion classes per week
  Twentieth-century, postcolonial and contemporary literature
  This module focuses on post-nineteenth century literature in English. Various genres are covered and particular attention is given to postcolonial writing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Fisiese prosesse wat die aardoppervlak en die bestuur daarvan beïnvloed. Spesifieke prosesse en hul interaksie in temas soos verwering, gronderosie, massabewegingsprosesse en fluviale prosesse. Praktiese laboratorium oefeninge sal gebaseer word op die temas wat tydens die teorie komponent behandel sal word

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module introduces the principles and practice of teaching and learning English as a home or an additional language. A theoretical underpinning strengthens students’ understanding of language development. Students are also guided in the theory of instructional design as they practise planning, designing and presenting optimal learning opportunities. Students are familiarised with the principles contained in the NCS and CAPS.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Deeglike oorsig van die leerinhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente. Klem word gelê op die bereiking van die voorgeskrewe leeruitkomste.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die analise en praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente vir Rekeningkunde.  Lesontwerp in Rekeningkunde. Toepassing van tegnologie en media in die onderrig van Rekeningkunde.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Sportbeserings en houdingsafwykings - terreinafbakening en terminologie. Algemene beginsels rondom die voorkoming en noodbehandeling van sportbeserings. Houdingsontwikkeling en die invloed van korrekte gewoontes vir 'n goeie houding. Identifisering en patalogie van spesifieke afwykings. 'n Teoreties-praktiese perspektief op kontrole as die finale fase van die bestuursproses in sport om sodoende die sukses van die bestuursproses te verseker.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om leerders te help om vaardighede te ontwikkel om so doeltreffend moontlik op 'n meer akademiese vlak in isiZulu te komminikeer.  Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer?en-onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; KABV-assesseringmetodes, -instrumente en -tegnieke in assessering aan te wend.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om leerders in staat te stel om so effektief moontlik op 'n meer akademiese vlak in isiNdebele te kommunikeer en die taal te onderrig. Die module bied 'n volledige oorsig van die leerinhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos dit in die Nasionale Kurrikulumverklaring voorgeskryf word.  

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om vaardighede te ontwikkel wat leerders in staat sal stel om so effektief moontlik op 'n meer akademiese vlak in Sepedi te kommunikeer. Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer-en-onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; NKV- en KABV-assesseringmetodes, -instrumente en -tegnieke in assessering aan te wend.

  Sien meer

Minimum krediete: 170

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Hierdie module poog om die student toe te rus met die noodsaaklike kommunikatiewe en klaskamergeletterdhede om as 'n professionele persoon in die onderwysberoep suksesvol te kan wees. Studente sal bewys lewer daarvan dat hulle die teoretiese grondslag sowel as die implementeringsstrategieë ten opsigte van gesproke en geskrewe kommunikasie binne 'n opvoedkundige konteks verstaan. Die ontwikkeling van 'n kritiese bewuswording van taal as 'n subjektiewe, nie-neutrale instrument van kennisoordrag sal ook ingeskerp word. 'n Oorsig van die linguistiese diversiteit in die meeste Suid Afrikaanse klaskamers sal die voornemende onderwyser bemagtig met 'n strategie om effektief met multitaligheid in 'n kultureel-diverse opvoedkundige omgewing om te gaan. Studente sal ook hul persoonlike taalprofiel verbeter deur kennis van toepaslike woorde en frases in 'n Afrikataal te verwerf met die oog op klaskamerfasilitering en -bestuur.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie is ‘n voltydse module, waartydens studente blootgestel word aan die professionele skoolomgewing onder toesig van ‘n mentoronderwyser vir ‘n periode van drie weke aan die begin van die skooljaar. Die fokus is op algemene klaskamerpraktyk, skooladministrasie, buitemuurse - aktiwiteite en die optrede as verantwoordelike gemeenskapsburgers in die skoolomgewing. Die studente moet ook ‘n professionele portefeulje  saamstel en ‘n vasgestelde aantal lesse voorberei en fasiliteer  wat deur die betrokke skool geassesseer sal word. Plasings vir die module kan in skole buite die Pretoria omgewing geskied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module handel oor die inhoud en die toepassing van die Handves van Menseregte in die daarstelling van veilige en gedissiplineerde klaskamers. Die tweede tema handel oor klaskamerbestuur deur die stigting van verhoudings, deelnemende besluitneming, effektiewe beplanning en monitering, motivering en kommunikasie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om insig te verkry van die globale konteks van die klaskamer, leerders en idees wat onderrig word, asook die plaaslike wêreld en land waarin die klaskamer, leerders en skool geleë is. Diversiteit en sosiale geregverdigheid en die belangrikheid daarvan in die plaaslike en internasionale konteks, asook die belangrikheid daarvan vir onderrig en leer word ondersoek. Deur individuele - en groepsopdragte, word studente ingelig om die ooreenstemmende temas van globalisering, die plek van die nasionale staat en die plek daarvan in die streeks- en globale wêreld, en die rol van tegnologie en die media in die globalisering van opvoedkunde, te verstaan. Belangrike sosiale, politieke, historiese en ekonomiese faktore wat die klaskamer beinvloed, word ook ondersoek. Studente versamel, organsieer en evalueer inligting krities, waardeer die waarde van diversiteit in verskeie sosiale kontekste; gebruik probleemoplossingsvaardighede vir leeropdragte, en kommunikeer effektiewe idees in groepsopdragte.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Natuurwetenskap onderrig in Suid-Afrika; Beste praktyke, instruksionele ontwerp, assessering, en reflektiewe praktyk in Natuurwetenskap onderwys.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied verdere ontwikkeling in die tegniese aspekte en musiekontwikkeling met die fokus op instrumentale spel en vokale voordrag. Begeleiding en voordragkomposisies word op ‘n meer gevorderde vlak aangebied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Sepedi-grammatika - Capita selecta Aspekte van die grammatika van Sepedi soos ‘n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; meer intensiewe bestudering van die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord (spesifiek afgeleide naamwoorde) en die werkwoord (spesifiek modale kategorieë en werkwoordagtervoegsels); ‘n inleiding tot die klankveranderinge / fonologie van Sepedi. Die verwerwing, inoefening en inskerping van gevorderde kommunikatiewe vaardighede binne ‘n groter aantal sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Woordeskat en die aanleer en gebruik van gevorderde taalstrukture word verder uitgebrei. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verhoog. Aandag word ook aan kulturele verskynsels gegee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ontwikkel 'n begrip van die unieke aard van Ontwerp en tegnologie en die ontwerpproses. Visualisering beginsels en vrye hand teken- en instrument tekentegnieke word aangespreek. Twee kennis areas, naamlik verwerking en strukture sal gedek word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Taalkundekomponent Capita selecta uit die Afrikaanse taalkunde Letterkundekomponent Afrikaanse prosa

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Stikstofmetabolisme in plante; stikstofbinding in landbou; sekondêre metabolisme in plante en natuurlike produkte; fotosintese en koolhidraatmetabolisme in plante; toepassings ten opsigte van sonligenergie; plantegroeiregulering en die Groen Revolusie; reaksies van plante teenoor die omgewing; ontwikkeling van plante met weerstand teen droogte en siektes.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module bemagtig die student om die verskillende taalvaardighede in al die onderrigfases te kan beplan, aanbied en assesseer. Hierdie module gaan in detail op die onderrig van elk van die taalvaardighede in. Studente behoort ook na afloop van hierdie studie-eenheid in staat te wees om die verskillende taalvaardighede te kan integreer met die spesifieke genres (bv. Poësie, Prosa, Drama en Taal).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Toerisme onderrig in Suid-Afrika; Beste praktyke, instruksionele ontwerp, assessering, en reflektiewe praktyk in Toerisme onderwys.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente met die nodige kennis toe te rus om die beginsels van Musiekopvoeding in die praktyk toe te pas wat hulle in staat sal stel om Musiekopvoeding as deel van die vak Kreatiewe Kunste vanaf Graad 4 tot 9 aan te bied. Die inhoud van die module is ‘n voorsetting van die kennis (musiekbegrippe) en vaardighede (musiekaktiwiteite) wat in die vorige verwante modules aangebied is.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om studente met die nodige kennis, vaardighede, waardes en houdings toe te rus wat in die praktyk toegepas en ontwikkel word ten einde die inherente musikaliteit van alle leerders te versterk. Die klem is op die teoretiese en praktiese aspekte van koorleiding en ander voordragaktiwiteite.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Meetkunde en toepassings vir onderwysers: Volume en buite-oppervlakte; veelhoeke en hul eienskappe; analitiese meetkunde; transformasie meetkunde; sirkel meetkunde, bewyse; aksiomatiese stelsels; toepassings en modellering.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Geïntegreerde produktiwiteitspakette, gevorderde komponente: aanbiedings- en grafiese komponente, sigblad pakette. databasiskonsepte, tabelle en verwantskappe, vorms, verslae. Oopbronkode bedryf- en netwerkstelsels, installering en instandhouding.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Gimnastiek. Massasport: die organisering en aanbieding daarvan. Dans vir dames wat fokus op kulturele dans. Krieket vir mans wat fokus op basiese krieketvaardighede en krieket as sport.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module serves as an advanced study of a selection of English dramas, novels and poetry, as dealt with in their elective, and endeavours to enhance the students’ skills in the critical reading of a variety of literary genres. Students are required to display critical reading and academic writing skills in English in order to understand and appreciate the complexity and value of the selected genres. The teaching and learning will have as its focus the specific application of the selected literary genres to the teaching thereof. How to approach a play, novel or poem, and how to teach the relevant components in the various phases and grades will be dealt with.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module, wat op JND 200 volg, is om studente te lei om verdere vaardighede te ontwikkel om so doeltreffend moontlik op 'n meer akademiese vlak in isiNdebele te kommunikeer. Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer-en-onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; NKV- en KABV-assesseringmetodes, -instrumente en -tegnieke in assessering aan te wend.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module, wat op JSW 200 volg, is om studente te help om verdere vaardighede te ontwikkel om skoolleerders te help om so doeltreffend moontlik op 'n meer akademiese vlak in Setswana te kommunikeer. Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer?en?onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; KABV-assesseringmetodes, -instrumente en -tegnieke in assessering aan te wend.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Toepassing van vektore in een en twee dimensies vir beweging en kragte.Newton se wette, Momentum, Arbeid en Energie, Golwe, Klank en Lig, Elektrostatika, Elektriese stroombane, Magnetisme, Elektromagnetisme, Elektrodinamika, Atoomstrukture, Chemiese binding, Chemiese reaksies, Stoichiometrie, Energie en Chemiese verandering, Reaksietempo, Chemiese ewewig, Elektrochemie, Ideale gasse, Eienskappe van materiale.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Mediaeval and Renaissance literature
  In this module students study the works of representative writers from Chaucer to Shakespeare and Milton. The general characteristics and techniques of these authors are discussed in relation to developments in aesthetic theory, generic conventions and socio-historical change.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Besigheidstudies onderrig in Suid-Afrika; Beste praktyke, instruksionele ontwerp, assessering, en reflektiewe praktyk in Besigheidstudies onderwys.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Soos vereis deur die Nasionale Kurrikulum.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  isiZulu-grammatika - Capita Selecta Aspekte van die grammatika van isiZulu soos ‘n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; meer intensiewe bestudering van die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord (spesifiek afgeleide naamwoorde) en die werkwoord (spesifiek modale kategorieë en werkwoordagtervoegsels); ‘n inleiding tot die klankveranderinge/fonologie van isiZulu. Die verwerwing, inoefening en inskerping van gevorderde kommunikatiewe vaardighede binne ‘n groter aantal sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Woordeskat en die aanleer en gebruik van gevorderde taalstrukture word verder uitgebrei. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verhoog. Aandag word ook aan kulturele verskynsels gegee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module bevat teoretiese sowel as praktiese komponente. Studente onderwysers word toegerus met kennis, vaardighede en ingesteldehede in die praktiese uitvoering van sportbestuur, organisering en bestuur in ‘n skoolomgewing en klaskamerbestuur en leierskap in die algemeen. Bestuursvaardighede en karaktereienskappe van die effektiewe Lewensoriënteringonderwyser word ook aangespreek. In die tweede semester word gefokus op klaskamerbestuur, differensiasie en assessering van die liggaamlike opvoedingsaktiwiteite en leeraktiwiteite vir verskillende ouderdomme

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Afrikaanse poësie
  'n Keuse uit eietydse Nederlandstalige literatuur; analitiese teksondersoeke met aandag aan agtergrond- en resepsieaangeleenthede.
  Die Afrikaanse drama word binne die breër konteks van die Afrikaanse letterkunde geplaas.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Geskiedenis van kuns en teorie van visuele kuns word ondersoek. Die fokus word op Suid- Afrikaanse kuns geplaas, deur die bestudering van pioniers, insluitend kontemporêre neigings, style en tegnieke.Teoretiese raamwerke  in die interpretasie, analise en evaluering van visuele kultuurstudies word ondersoek. Klem word op interaksie van beeld en teksevaluering en analise van visuele kuns geplaas.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Studie van die teoretiese en praktiese aspekte van koordirigering en verhoogproduksies. Dit bou verder op vorige kennis en vaardighede. Musiek dien as die primêre fokus, terwyl die ander kunsvorme ook geïntegreer word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding van onderrig in Wiskunde in alle fases en Wiskundige Geletterdheid in Suid-Afrika; instruksionele ontwerp; assessering en reflektiewe praktyk.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Oorsprong en omvang van moderne invertebraatverskeidenheid; parasiete van die mens en huisdiere; biologie en mediese belangrikheid van die arachnide; insekgewoontes; die invloed van die omgewing op inseklewensiklusse; insekfitofagie, predasie en parasitisme; chemiese, visuele en ouditoriese kommunikasie by insekte; varswaterinvertebrate en hul gebruik as biologiese indikatore.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Fisiese wetenskappe onderwys in Suid-Afrika. Beste praktyke, instruksionele ontwerp, assessering en reflektiewe praktyk in Fisiese wetenskap onderwys.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die literatuur van isiNdebele/isiZulu/Sepedi/Setswana soos die kritiese analise van ‘n dramatiese werk en poësie (uitgesoekte gedigte).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Effekte van oefening op die menslike liggaam vanuit ‘n fisiologiese perspektief, fisieke energiebronne. Oefen en fiksheidsfaktore en beginsels rondom gimnasiumpraktyk. Hersiening van die algemene bestuursbeginsels (jaarvlak 1-2); verbesondering van die juridiese beginsel van sport; die hantering van spanning en konflik in die domein van Sportbestuur.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Motoriese vaardighede in damesnetbal, mini-netbal en mansrugby. Motoriese vaardighede vir sagtebal, mini-tennis en tennis.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module poog om onderwysstudente te ondersteun in die ontwikkeling en praktiese toepassing van kennis en vaardighede wat verband hou met voorligting en berading binne die skool-konteks. JVB 301 bou op positiewe sielkunde beginsels en poog om studente toe te rus om in staat te wees om leerders in die onderskeie fases van die onderwyssisteem te begelei en aan hulle berading te verskaf. Die module spreek gedrags- en emosionele hindernisse tot leer en prestasie aan, asook studiemetode-begeleiding en loopbaanvoorligting. Vir elk van hierdie areas sal die fokus val op siftings- en identifikasieprosedures in terme van oorsake en eienskappe, klaskamer ondersteuning en bestuur, en riglyne ter ondersteuning van ouers. Die module sal onderwysstudente verder toerus met kennis oor die aard van voorligting en berading (insluitende beroepsvoorligting), spesifiek binne die leeromgewing. Die uiteindelike doel is om aan studente die geleentheid te bied om die kennis wat hulle opgedoen het tydens JVB 210 en JVB 220 prakties toe te pas in die klaskamer-konteks, deur aan leerders met gespesialiseerde behoeftes voorligting en berading te verskaf. Hierbenewens sal onderwysstudente die geleentheid kry om hulle kennis oor loopbaanteorieë en loopbaanvoorligting prakties toe te pas.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Energie en Verandering: Meganika, Gravitasie, Warmte, Elektrisiteit, Magnetisme Materie en Materiale:  Atome, Elemente, Chemiese binding, Sure en Basisse, Redoks reaksies, Organiese chemie. Lewe en lewende dinge: Selle, Fotosintese, Respirasie, Genetika, Evolusie, Diversiteit, Mensbiologie, Ekosisteme.Die aarde en die ruimte: Samestelling van die aarde, Oppervlak van die aarde, Plaattektonika. Die son en die maan, Sterre.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Oorsprong en affiniteit van Suid-Afrikaanse flora en plantegroeitipes; beginsels van plantgeografie; plantdiversiteit in Afrika Suider-Afrika; eienskappe, omgewings en plantegroei van Suid-Afrikaanse biomeen belangrike verwante ekologiese prosesse; sentrums van endemisme; skaars en bedreigde plantspesies; rooidatalyste; plantbewaring; bewaring van diversiteit en ekosisteembestuur; indringerbiologie; bewaringstatus van Suid-Afrikaanse plantegroeitipes

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Augustan, Romantic and 19th-century literature
  In this module students read a representative selection of 18th- and 19th-century texts in English. The general characteristics and techniques of these texts are discussed in relation to developments in aesthetic theory, generic conventions and socio-historical change.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  This module follows progressively on JME 200 and pays in-depth attention to the practical aspects of teaching and assessing expressive and receptive communicative skills in accordance with national policy documents. A sound understanding of lesson planning based on constructive alignment is evidenced by a comprehensive portfolio. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die fokus van hierdie module is op dieper teoretiese en praktiese kennis en begrip van die vakinhoudelike in die visuele kunsdissipline. Klem word geplaas op effektiewe insameling, analise, organisering en kritiese evaluering van kontemporêre visuele kultuur, asook die kreatiewe proses soos bepaal deur die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om voort te bou op vorige kennis van musiekteorie ten einde studente toe te rus met die kennis wat vir die modules in die daaropvolgende jaar benodig word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aspekte van die grammatika van isiNdebele soos ‘n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; meer intensiewe bestudering van die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord (spesifiek afgeleide naamwoorde) en die werkwoord (spesifiek modale kategorieë en werkwoordagtervoegsels); ‘n inleiding tot die klankveranderinge / fonologie van isiNdebele.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Rekenaargesteunde leer: Leerbestuursisteme, evaluering van onderrigtegnologie, evaluering van die effektiwiteit van tegnologie-integrasie. Etiek in die informasie-era, opkomende tegnologieë. Mobiele tegnologieë. Web tegnologieë.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die aard en wese van die dissipline, verskillende biomeganiese beginsels word bespreek soos balans, swaartepunt en bewegingswette. Meting en evaluering: tegnieke en die bepaling van veranderlikes: rekenkundige gemiddelde, standaardafwykings. Die basiese antropometriese metings en die verwerking daarvan.Die aard en wese van bemarking en die verbesondering hiervan tot sport; die sosiologiese gefundeerdheid van sport: ‘n omskrywing van die aard en wese.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Tekenvaardigheid III Tradisionele en eksperimentele gebruik van tekenmedia. Inleiding tot die aard en rol van illustrasie, visualisering en uitdrukking van idees. Interpretasie van objekte, figure na visuele vorm, visuele abstraksie. Ondersoek van kreatiewe metodes. Konseptuele ontwikkeling en evaluering. Tradisionele en eksperimentele mediagebruik. Grafiese ontwerp III Ontwerp as visuele kommunikasie: gebruik van tipografie as uitdrukkingsmedia. Uitleg sisteme en strukture. Integrasie van beeld en teks in die ontwerp van briefhoofde, logo’s en brosjures. Visuele analise en interpretasie. Studie van kontemporêre stylrigtings. Kennismaking met verpakking, bemarking en tekstielontwerp. Individuele ontwerpnavorsingsprojekte. Grafiese drukkuns III Bekendstelling van serigrafie as grafiese medium. Eksperimentele werk. Toepassing in plakkaat en uitnodigingskaartjies. Bestudering van toepaslike teorie aan die hand van studiehandleidings. Skildervaardigheid III Analise van vorm, struktuur en komposisie. Portret- en figuurskilder. Toepassing van formele en eksperimentele skildertegnieke. Eksperimentering met media: waterverf, tempera, akriel en gemengde media. Modelleer II Studie van drie-dimensionelevorm. Kombinasies van verskillende pottebakkerstegnieke. Dekoratiewe verf van eenhede – patrone. Keuse van twee van die volgende: Studie van hedendaagse stylrigtings en tegnieke met verwysing na spesifieke kunstenaars. Visuele interpretasie van konsepte, probleemoplossing en evaluering. Klem op komposisionele samestellings. Versorging, bespreking en evaluering van toepaslike uitstallings. Selfstandige werk. Museumbesoeke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  DHierdie module fokus eerstens op Menseregte, en word die verskillende beleidsdokumente soos die Grondwet, Kinderwet en Skolewet ondersoek as basis vir die hantering van onderwerpe soos boelie- en aggressiewe gedrag. Die module word hanteer vanuit ‘n diverse konteks waar verskillende kulture, etniese groepe en taalgroepe gevind word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Ekonomie onderrig in Suid-Afrika; Beste praktyke, instruksionele ontwerp, assessering, en reflektiewe praktyk in Ekonomie onderwys.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Intensiewe studie van die effektiewe gebruik van onderrigmedia, die vervaardiging van modelle,  die verduideliking en onderrig van problematiese teoretiese en praktiese geografiese aspekte en begrippe, praktiese werk, die implementering van GIS in die onderrig van Geografie, die ontwerp van sinvolle klas- en huiswerkaktiwiteite, assessering, die kuns van lesaanbieding en die voorbereiding en aanbieding van mini-lesse met ‘n duur van 18 minute.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese onderbou van Ingenieursgrafika en Ontwerp, en konsepte spesifiek vir Ingenieursgrafika en Ontwerp sal aangespreek word; die onderrig van Ingenieursgrafika en Ontwerp in Suid-Afrika sal ondersoek word; instruksionele ontwerp, evaluering en reflektiewe praktyk in Ingenieursgrafika en Ontwerp hanteer word; beste praktyk in die onderrig van Ingenieursgrafika en Ontwerp word ondersoek. Mikro-onderrig word hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Setswana-grammatika – Capita selecta
  Aspekte van die grammatika van Setswana, soos ’n voortsetting van die studie van die woordkategorieë; grammatiese ontledings; meer intensiewe bestudering van die struktuur, betekenis en gebruik van die naamwoord (spesifiek afgeleide naamwoorde) en die werkwoord (spesifiek modale kategorieë en werkwoordagtervoegsels); ’n inleiding tot die klankveranderinge/fonologie van Setswana. Die verwerwing, inoefening en inskerping van gevorderde kommunikatiewe vaardighede binne ’n groter aantal sosiale, beroepsgerigte en opvoedkundige situasies. Woordeskat en die aanleer en gebruik van gevorderde taalstrukture word verder uitgebrei. Die bewustheid van die aard en funksie van taalstrukture word verhoog.
  Aandag word ook aan kulturele verskynsels gegee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleiding tot algemene vertebraatverskeidenheid; verskeidenheid van Afrika-vertebrate; vertebraatstruktuur en –funksie; evolusie van vertebrate; verwantskappe van vertebrate; akwatiese vertebrate; terrestriële ektoterme; terrestriële endoterme; vertebraatkenmerke; klassifikasie; strukturele aanpassings; gewoontes; habitatte; bewaringsprobleme; invloed van mense op ander vertebrate.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module stel studente in staat om Ingenieursgrafika en ontwerp te verstaan en in die VOO-fase aan te bied. Die fokus is op vryhand- en CAD-tekenkonvensies gekontekstualiseer vir die Departement van Onderwys se kurrikulumvereistes vir Siviele tekenkonvensies. Perspektief tekeninge. Evaluering van tekeninge en foutopsporing. Praktiese toepassing van tegnieke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module stel studente in staat om Ingenieursgrafika en Ontwerp te verstaan en in die VOO-fase aan te bied. Die fokus is op vryhand- en CAD-tekenkonvensies gekontekstualiseer vir die Departement van Onderwys se kurrikulumvereistes vir gevorderde Meganiese tekentegnieke en toepassing. Primêre en sekondêre vervaardigingsprosesse. Evaluering van tekeninge en foutopsporing. Praktiese toepassing van tegnieke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ontwikkel 'n begrip van ontwerp en ontwerpteorie. Dit fokus op probleemoplossing en die ontwikkeling van oplossings vir tegnologiese probleme. Twee kennis areas, naamlik meganiese en elektriese stelsels en beheer sal gedek word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Beroepsvoorligting sal die basis vorm van hierdie module en onderwysstudente sal toegerus word met vaardighede om leerders riglyne te gee om beroepskeuses te maak. Inheemse kennis (hoof godsdiensgroepe in Suid-Afrika) sal ook bespreek word.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het ten doel om studente toe te rus om die vak Geskiedenis, soos deur die NKV en die KABV voorgeskryf, suksesvol aan te bied. Studente bestudeer die teoretiese begronding van geskiedkundige geskrifte, inhoud van die syllabus en hoe om dit aan te spreek, en die vereistes van die eksamens in Geskiedenis.  Studente moet onderrigaktiwiteite voorberei volgens die vereistes van die skoolsillabus sodat hulle voorbereid kan wees vir hulle rol as Geskiedenisonderwysers. Studente bied lesse aan deur middel van mikro-onderrig en pas relevante assessering en vraagstelling toe; bestudeer die gebruik van spotprente, pas kruiskurrikulering in lesbeplanning toe; stel 'n erfenisopdrag op; beplan en berei 'n Geskiedenisuitstappie voor; en pas kommunikasievaardighede toe in die onderrig van Geskiedenis. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Deel 1: Nadenke oor godsdiens Teorieë oor godsdiens; Godsdiens en ideologie; Sekularisme; Uniekheid; Leerstellige sake, ens. Deel 2: Aktuele sake Die verhouding tussen godsdiens en verskeie tematiese sake in die samelewing sal aangespreek word, soos: Godsdiens en samelewing; godsdiens en gender; godsdiens en ekonomie; godsdiens, politiek en die staat; godsdiens en die omgewing, ens.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Aksiomatiese ontwikkeling van neutrale, Euklidiese en hiperboliese meetkunde. Gebruikmaking van modelle van meetkundes om aan te toon dat die parallel postulaat onafhanklik is van die ander Euklidiese postulate.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module, wat op JZL 200 volg, is om leerders te help om verdere vaardighede te ontwikkel om so doeltreffend moontlik op 'n meer akademiese vlak in isiZulu te komminikeer. Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer-en-onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; KABV-assesseringmetodes, -instrumente en ?tegnieke in assessering aan te wend.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module dra by tot die ontwikkeling van begrip vir die omvang en inhoud van die Lewenswetenskappe skoolkurrikulum vir die Verdere Ondrwys en Opleiding fase Grade 10 – 12. Die module bevat kennis van die aard van Lewenswetenskapee, die molekules van lewe, sekere lewensprosesse, insluitend fotosintese en respirasie, eukariotieses weefsel, eukariotiese organe en orgaanstelsels, biodiversiteit, evolusie en ekologie soos dit vervat is in skoolkurrikulum.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Rekeningkunde onderrig in Suid-Afrika; Beste praktyke, instruksionele ontwerp, assessering, en reflektiewe praktyk in Rekeningkunde  onderwys.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Soos vereis deur die Nasionale Kurrikulum.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teoretiese begronding en beginsels wat spesifiek van toepassing is op die gebied van Lewenswetenskappe, insluitend konseptuele veranderings en konsepte. Onderrig van Lewenswetenskappe in Suid-Afrika, instruksionele ontwerp, assessering, en reflektiewe praktyk in Natuurwetenskap onderrig. Beste praktyke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Soos vereis deur die Teoretiese beginsels en konsepte met betrekking tot die veld van onderrig in Suid Afrika.  Instruksionele ontwerp, assessering and reflektiewe praktyk in IT onderrig.  Beste praktyk en mikro-onderrig in IT.  Graad 11 en 12 vakspesifieke inhoud.Nasionale Kurrikulum.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Deel 1: Godsdienste as bure Pluraliteit; Godsdienstige interaksie; Praktiese sake, bv. temas wat aangespreek sal word is: konflik, propaganda, indoktrinasie, dialoog, sinkretisme, respek en verdraagsaamheid. Modelle om pluraliteit te hanteer sal bestudeer word, bv. fundamentalisme, relatiwisme, pluralisme, inklusiwisme, eksklusiwisme, sekularisme en medeverantwoordelikheid en samewerking. Deel 2: Godsdiens en die kunste Ikonografie; oorsig van die uiteensetting van bybelse temas in die uitvoerende kunste en musiek; godsdienstige aspekte van bekende artefakte en musikale komposisies; funksie van kuns en musiek in aanbidding.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Trigonometrie en finansiële wiskunde vir onderwysers: Trigonometriese funksies; oplos van driehoeke; grafieke van trigonometriese funksies; identiteite; trigonometriese vergelykings; sinus- en kosinuswette; toepassings en modelle; finansiële wiskunde: persentasie, rente, lenings en delgings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module maak die student kennis met die teorie en praktyk van Afrikaans. Inhoude word verbesonder vir die eise van die onderwysprofessie. Die manifestasies van.die taalwetenskap, taalkwessies en taalvariëteite in die onderwys vorm die taalgedeelte van die module. Op letterkundige vlak bestudeer die student teorieë, werkswyses en tekste met betrekking tot Afrikaanse drama, prosa en poësie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module, wat op JSP 200 volg, is om studente te lei om verdere vaardighede te ontwikkel om so doeltreffend moontlik op 'n meer akademiese vlak in Sepedi te kommunikeer. Studente leer om benaderings tot leer en onderrig met mekaar te vergelyk; konsepte wat in UGO, die NKV en die KABV gebruik word te identifiseer en te onderskei; leer-en-onderrigmetodologieë en -tegnieke wat in die KABV vervat is op integrerende wyse te gebruik om lesse te beplan en voor te berei ten einde UGO te implementeer; NKV- en KABV-assesseringmetodes, -instrumente en -tegnieke in assessering aan te wend.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Statistiek, analitiese meetkunde, trigonometrie, Euklidiese meetkunde en meting, en die geassosieerde wiskundige beredenering en tegnologiese vaardighede.

  Sien meer

Minimum krediete: 170

Fundamentele modules

 • Module-inhoud:

  Temas om studente vir die professionele praktyk voor te berei. Skool verwagtinge. Etiek, professionele voorkoms, assesseringsraamwerke; hou van rekords; dissipline. Rol en organisering van ekstra-kurrikulêre aktiwiteite. Hantering van noodgevalle.

   

   

   

  Sien meer

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Die module ontwikkel ‘n teoretiese en praktiese verwysingsraamwerk van die navorsingsveld en ‘n inleiding  vir studente tot die versameling van inligting en die identifisering en formulering van ‘n navorsingsprobleem. Navorsingsetiek, asook kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings, asook die beginsels van aksienavorsing word aangespreek. ‘n Navorsingsvoorstel en plan word ontwikkel en assesseer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie is ‘n amptelike voltydse module, waar studente blootgestel word aan die professionele skoolomgewing onder die mentorskap van ‘n ervare onderwyser, asook ‘n ervare mentor dosent vir ‘n periode van 8 weke in die tweede kwartaal  van die skooljaar. Die fokus is op algemene klaskamerpraktyk, skooladministrasie, buitemuurse - aktiwiteite en die optrede as verantwoordelike gemeenskapsburgers in die skoolomgewing. Die studente moet ook ‘n professionele portefeulje  voorberei en ‘n vasgestelde aantal lesse  voorberei  en fasiliteer wat deur die betrokke skool en die aangewese mentor dosent  formeel geassesseer sal word. Plasings vir die module kan slegs in skole in die Pretoria omgewing geskied. Ondersteunende mikro- onderrigklasse sal vooraf, gedurende en na die aanbieding van Praktiese Onderwys PRO 452 geskied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module behels die praktiese implementering van die teorie van die navorsingsprojek. Navorsingskontekste kan werkintegreerde leer en gemeenskapsfokus insluit. Navorsing geskied volgens die voorstel in JNM 461, en ‘n navorsingsverslag word deur die student  opgestel onder leiding van ‘n studieleier. Die verslag word assesseer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie is ‘n amptelike voltydse module, waar studente blootgestel word aan die professionele skoolomgewing onder die mentorskap van ‘n ervare mentor onderwyser, asook ‘n ervare mentor dosent vir ‘n periode van 8 weke in die derde kwartaal  van die skooljaar. Die fokus is op algemene klaskamerpraktyk, skooladministrasie, buitemuurse - aktiwiteite en die optrede as verantwoordelike gemeenskapsburgers in die skoolomgewing. Die studente moet ook ‘n professionele portefeulje voorberei en ‘n vasgestelde aantal lesse fasiliteer wat deur die betrokke skool geassesseer sal word. Die professionele portefeulje word deur die toegewysde mentor dosente geassesseer.  Plasings vir die module kan in skole nasionaal of internasionaal geskied. 

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Rekeningkunde. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in Rekeningkunde onderrig. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke in die onderrig van Rekeningkunde.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Toerisme. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in Toerisme onderrig. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke in die onderrig van Toerisme.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ‘n Deeglike oorsig van die leerinhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente. Klem word gelê op die bereiking van die voorgeskrewe leeruitkomste.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die kuns van lesaanbieding en die voorbereiding en aanbieding van mini-lesse met ‘n duur van 18 minute (voortsetting vanaf die einde van die Derde Studiejaar). 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Besinning oor onderrigpraktyk asook die optimalisering van onderrig. Tegnologiese pedagogiese inhoudskennis (TPACK) word hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Na die Internskap gedurende die Tweede Semester:  Refleksie oor die Internskap, skoolhandboek-evaluering, toegepaste projekwerk en veldwerk.  

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module sluit die volgende temas in: NKV- en KABV-prosessering (werkskema, skedule en assesering); meervoudige intelligensies; die fasilitering van grammatikalesse; die fasilitering van letterkundelesse; die fasilitering van kreatiewe?skryfwerklesse en die nasien van briewe en opstelle; vraagstellingsvaardighede vir die fasilitering van assessering (metodes, tegnieke en instrumente); en die aanwending van tegnologie in onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Lesontwerp en die toepassing van ontwerp (voortsetting en toepassing van  tweede? en derdejaarmetodologie-inhoud); fasespesifieke toepassing; toepassing,  aanpassing en integrering van uitkomste sodat oorbrugging kan plaasvind; vakspesifieke beginsels van assessering en toepassing; innoverende onderrig; tematiese beplanning; identifisering, aanpassing en gebruik van hulpbronne vir onderrig; seleksie en assessering van outentieke tekste en handboeke; fasilitering en bemiddeling van leer; meervlakkige onderrig (aanpassing van die kurrikulum om in die behoeftes van diverse leerders te voldoen); differensiasie (leerstyle en individuele verskille, meervoudige intelligensies) en inklusiewe onderwys; koöperatiewe leer; opleiding in elektroniese hulpbronne, e-leer en mikro-onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module verskaf 'n gevorderde begrip van die visuele kunsdissipline in die verskillende fases soos bepaal deur die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV). Hierdie modules stel studente in staat om visuele kuns as vak op 'n verantwoordelike en effektiewe manier aan te bied as suksesvolle kunsonderwysers. Studente moet 'n probleem identifiseer, hul navorsing beplan en aanbied, asook klaskamerbestuur en leerderbehoeftes in die kunsklaskamer ondersoek. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Lesontwerp en die toepassing van ontwerp (voortsetting en toepassing van tweede? en derdejaarmetodologie-inhoud); fasespesifieke toepassing; toepassing,  aanpassing en integrering van uitkomste sodat oorbrugging kan plaasvind; vakspesifieke beginsels van assessering en toepassing; innoverende onderrig; tematiese beplanning; identifisering en aanpassing van hulpbronne vir onderrig; seleksie en assessering van outentieke tekste en handboeke; fasilitering en bemiddeling van leer; meervlakkige onderrig (aanpassing van die kurrikulum om in die behoeftes van diverse leerders te voldoen); differensiasie (leerstyle en individuele verskille, meervoudige intelligensies) en inklusiewe onderwys; koöperatiewe leer; opleiding in elektroniese hulpbronne, e-leer en mikro-onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bou progressief op vorige verkrygde kennis en vaardighede in JMI 200 en 300. Studente word gelei in die teorie van instruksionele ontwerp terwyl hulle optimale leergeleenthede beplan, ontwerp en aanbied. Studente raak vertroud met die beginsels vervat in die NKV en KABV. Studente analiseer die inhoud van die graad 12 RTT kurrikulum  en leer hoe om onderwysergerigte en leerdergesentreerde metodes te gebruik om leer te bevorder, hulle skep onderrigmedia, en pas alle maniere van assessering soos vervat in die KABV toe.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  As deel van die leeruitkomste moet studente hulle kennis en begrip van die teorie toepas in all praktiese sport- en bewegings ontwikkelings situasies soos voorgeskryf deur die Nasionale Kurrikulum en Assesserings beleidsverklarings in die skoolomgewing.Spesifieke aandag word gegee aan die meta-kognitiewe vaardighede van deistudente, om hulle te bemagtig vir hulle onderrig take, asook om hulle in staat te stel om die meta-kognitiewe vaardighede in hulle leerders te ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende en kreatiewe onderrig metodes en vaardighede in wiskunde; tematiese beplanning. Keuse en gebruik van verskillende hulpbronne. Assesseringspraktyke. Kommunikasie vaardighede. Klaskamerbestuur. Pedogogiese inhoudkennis van wiskunde vir alle fases en Wiskundige geletterdheid. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die toepassing van vorige akademiese kennis en praktiese vaardighede met die skepping van ‘n verhoogproduksie. Die fokus is op ‘n gemeenskapsprojek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Besinning oor onderrigpraktyk asook die optimalisering van onderrig. Tegnologiese pedagogiese inhoudskennis (TPACK) word hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Klem word gelê op die bereiking van die voorgeskrewe leeruitkomste in die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente . Afrikaansonderrig as huis- en  addisionele taal soos in die nasionale  kurrikulum vervat, word uitgelig. 'n Teoretiese grondslag word vasgelê vir die ontwerp en aanbied van lesse.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module builds progressively on previously acquired knowledge and skills obtained in JPS 121, JME 200 and JME 300. This knowledge and skills are progressively applied in the methodologies (JME 200, 300 and 451/454). The module offers a thorough overview of the learning content with specific focus on practical application as prescribed by the National Curriculum Statement Documents.  It focuses on developing learning experiences for the four language skills, namely listening, speaking, reading and writing, as well as language structure and grammar. Designing of lessons and learning and teaching support materials (LTSM) are developed. Various teaching styles and paradigmatic orientations relevant to the learning experience are dealt with. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om studente met die noodsaaklike kennis en vaardighede aangaande die volgende komponente van die onderrig van Sepedi in skole toe te rus: onderwysbeginsel en onderrigmetodes; grammatika; letterkunde; kreatiewe skryfwerk; assessering en e-leer. Die module bevat die volgende temas: die geskiedenis van die verskillende fases van onderwys in Suid-Afrika en die verskillende onderrigmetodes wat in elke fase gebruik is; NKV- en KABV-prosessering (werkskema, skedule en assessering); meervoudige intelligensies; die fasilitering van grammatikalesse; die fasilitering van letterkundelesse; die fasilitering van kreatiewe?skryfwerklesse en die nasien van briewe en opstelle; vraagstellingsvaardighede vir die fasilitering van assessering (metodes, tegnieke en instrumente); en die aanwending van tegnologie in onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die ontwikkeling van onderrigfilosofie en reflektiewe praktyk in IT.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende en kreatiewe onderrig en onderrigvaardighede in Ontwerp en Tegnologie word behandel. Die volgende word ook aangespreek: tematiese beplanning; seleksie en gebruik van verskeie bronne; assesseringspraktyke in Ontwerp en Tegnologie; kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur in Ontwerp en Tegnologie; en onderrigfilosofie in Ontwerp en Tegnologie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Klem word gelê op die bereiking van die voorgeskrewe leeruitkomste in die Nasionale Kurrikulumverklaringsdokumente. Afrikaansonderrig  as huis- en  addisionele taal soos in die nasionale  kurrikulum vervat, word uitgelig. 'n Teoretiese grondslag word vasgelê vir die ontwerp en aanbied van lesse.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het ten doel om studente toe te rus om Geskiedenis suksesvol aan te bied in die Senior- en Verdere Onderwys en Opleidingsfase. Studente bestudeer die teoretiese begronding van geskiedkundige geskrifte, inhoud van die syllabus en hoe om dit aan te spreek. Studente moet fase-spesifieke onderrigaktiwiteite voorberei volgens die vereistes van die skoolsillabus sodat hulle voorbereid kan wees vir hulle rol as Geskiedenisonderwysers. Studente bied lesse aan deur middel van mikro-onderrig en pas relevante assessering en vraagstelling toe; bied 'n mondelinge opdrag aan; en pas kommunikasievaardighede toe in die onderrig van Geskiedenis.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Lesontwerp en die toepassing van ontwerp (voortsetting en toepassing van tweede? en derdejaarmetodologie-inhoud); fasespesifieke toepassing; toepassing,  aanpassing en integrering van uitkomste sodat oorbrugging kan plaasvind; vakspesifieke beginsels van assessering en toepassing; innoverende onderrig; tematiese beplanning; identifisering, aanpassing en gebruik van hulpbronne vir onderrig; seleksie en assessering van outentieke tekste en handboeke; fasilitering en bemiddeling van leer; meervlakkige onderrig (aanpassing van die kurrikulum om in die behoeftes van diverse leerders te voldoen); differensiasie (leerstyle en individuele verskille, meervoudige intelligensies) en inklusiewe onderwys; koöperatiewe leer; opleiding in elektroniese hulpbronne, e-leer en mikro-onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Natuurwetenskap. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in Natuurwetenskap. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur in Natuurwetenskap. Onderrigfilosofie en reflektiewe prakayke in Natuurwetenskap.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Rekeningkunde. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in die onderrig van Rekeningkunde. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Ekonomie. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in Ekonomie onderrig. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke in die onderrig van Ekonomie.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module verskaf 'n gevorderde begrip van die visuele kunsdissipline in die verskillende fases soos bepaal deur die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV). Hierdie modules stel studente in staat om visuele kuns as vak op 'n verantwoordelike en effektiewe manier aan te bied as suksesvolle kunsonderwysers. Studente moet 'n probleem identifiseer, hul navorsing beplan en aanbied, asook klaskamerbestuur en leerderbehoeftes in die kunsklaskamer ondersoek.  

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module is a continuation of the principles and practices of teaching and learning in the English classroom. Further development of planning learning experiences for the four language skills, namely listening, speaking, reading and writing, as well as language structure and grammar is focused on, based on the principles of inquiry-led learning, blended learning and constructive alignment.  Designing of lessons and learning and teaching support materials (LTSM) are developed, with a strong focus on technology and e-learning. Various teaching styles relevant to the learning experience are dealt with. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om studente met die noodsaaklike kennis en vaardighede aangaande die volgende komponente van die onderrig van Sepedi in skole toe te rus: onderwysbeginsel en onderrigmetodes; grammatika; letterkunde; kreatiewe skryfwerk; assessering en e-leer. Die module bevat die volgende temas: die geskiedenis van die verskillende fases van onderwys in Suid-Afrika en die verskillende onderrigmetodes wat in elke fase gebruik is; NKV- en KABV-prosessering (werkskema, skedule en assessering); meervoudige intelligensies; die fasilitering van grammatikalesse; die fasilitering van letterkundelesse; die fasilitering van kreatiewe?skryfwerklesse en die nasien van briewe en opstelle; vraagstellingsvaardighede vir die fasilitering van assessering (metodes, tegnieke en instrumente); en die aanwending van tegnologie in onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bou progressief op vorige verkrygde kennis en vaardighede in JMI 200 en 300. Studente word gelei in die teorie van instruksionele ontwerp terwyl hulle optimale leergeleenthede beplan, ontwerp en aanbied. Studente raak vertroud met die beginsels vervat in die NKV en KABV. Studente analiseer die inhoud van die graad 12 RTT kurrikulum  en leer hoe om onderwysergerigte en leerdergesentreerde metodes te gebruik om leer te bevorder, hulle skep onderrigmedia, en pas alle maniere van assessering soos vervat in die KABV toe.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Reflektiewe praktyke en wanbegrippe in Fisiese wetenskappe.  Pedagogiese kennis van inhoud.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Wetenskaplike kommunikasie; klaskamerbestuur; onderrigfilosofie in Lewenswetenskappe; reflektiewe praktyke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende en kreatiewe onderrig en onderrigvaardighede. Tematiese beplanning, selektering en gebruik van veelvoudige bronne in Lewenswetenskappe. Assesseringspraktyke. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Ekonomie. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in die onderrig van Ekonomie. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module bevat die praktiese toepassing van onderrigvaardighede, beplanning en aanbieding van Liggaamlike Opvoeding lesse as onderwerp van Lewensoriëntering (aanbieding van mikro-lesse).
  Teams sluit in:

  • Ondersoek van ‘n meta-kognitiewe benadering tot onderrig en leer
  • Die LO onderwyser as opvoedkundige (insluitend die innoverende oorbrugging van uitdagings)
  • Die LO onderwyser as berader (insluitende eko-sistemiese benaderings)
  • Selfontwikkeling in die gemeenskap
  • Gesondheids, sosiale en omgewings verantwoordelikhede
  • Grondwetlike regte en verantwoordelikheid
  • Liggamlike Opvoeding
  • Studievaardighede

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Studente word met die nodige kennis, vaardighede, waardes en houdings toegerus wat in die praktyk toegepas en ontwikkel word ten einde die inherente  musikaliteit van alle leerders te versterk. Dit bou verder op vorige kennis en vaardighede.wat progressief in die metodiek aangewend word. Musiek dien as die primêre fokus, terwyl die ander kunsvorme ook geïntegreer word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bevat die volgende temas: die geskiedenis van die verskillende fases van onderwys in Suid-Afrika en die verskillende onderrigmetodes wat in elke fase gebruik is; NKV- en KABV-prosessering (werkskema, skedule en assessering); meervoudige intelligensies; die fasilitering van grammatikalesse; die fasilitering van letterkundelesse; die fasilitering van kreatiewe?skryfwerklesse en die nasien van briewe en opstelle; vraagstellingsvaardighede vir die fasilitering van assessering (metodes, tegnieke en instrumente); en die aanwending van tegnologie in onderrig.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Lesontwerp en die toepassing van ontwerp (voortsetting en toepassing van tweede? en derdejaarmetodologie-inhoud); fasespesifieke toepassing; toepassing,  aanpassing en integrering van uitkomste sodat oorbrugging kan plaasvind; vakspesifieke beginsels van assessering en toepassing; innoverende onderrig; tematiese beplanning; identifisering, gebruik en aanpassing van hulpbronne vir onderrig; seleksie en assessering van outentieke tekste en handboeke; fasilitering en bemiddeling van leer; meervlakkige onderrig (aanpassing van die kurrikulum om in die behoeftes van diverse leerders te voldoen); differensiasie (leerstyle en individuele verskille, meervoudige intelligensies) en inklusiewe onderwys; koöperatiewe leer; opleiding in elektroniese hulpbronne, e-leer en mikro-onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Besigheidstudies. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in die onderrig van Besigheidstudies. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het ten doel om studente toe te rus om Godsdiensstudies suksesvol aan te bied in die Senior- en Verdere Onderwys en Opleidingsfase. Studente bestudeer die teoretiese begronding van die inhoud van die syllabus en hoe om dit aan te spreek. Studente moet fase-spesifieke onderrigaktiwiteite voorberei volgens die vereistes van die skoolsillabus sodat hulle voorbereid kan wees vir hulle rol as Godsdienstudies onderwysers. Studente bied lesse aan deur middel van mikro-onderrig en pas relevante assessering en vraagstelling toe; bied 'n opdrag aan; en pas kommunikasievaardighede toe in die onderrig van Godsdienstudies.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Besigheidstudies. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in Besigheidstudies onderrig. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke in die onderrig van Besigheidstudies.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module het ten doel om studente toe te rus om Geskiedenis suksesvol aan te bied in die Senior- en Verdere Onderwys en Opleidingsfase. Studente bestudeer die teoretiese begronding van geskiedkundige geskrifte, inhoud van die syllabus en hoe om dit aan te spreek. Studente moet fase-spesifieke onderrigaktiwiteite voorberei volgens die vereistes van die skoolsillabus sodat hulle voorbereid kan wees vir hulle rol as Geskiedenisonderwysers. Studente bied lesse aan deur middel van mikro-onderrig en pas relevante assessering en vraagstelling toe; bied 'n mondelinge opdrag aan; en pas kommunikasievaardighede toe in die onderrig van Geskiedenis. 

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Natuurwetenskap. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in Natuurwetenskap. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur in Natuurwetenskap. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke in Natuurwetenskap.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende en kreatiewe onderrigmetodes en onderrigvaardighede in IT.  Tematiese beplanning, kies en gebruik van bronne in IT.  Assesseringspraktyk, kommunikasie, en klaskamerbestuur in IT.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende en kreatiewe onderrig metodes en vaardighede in Fisiese wetenskappe; tematiese beplanning; keuse en gebruik van verskillende hulpbronne; assesserings- praktyke; kommunikasie vaardighede en klaskamerbestuur in Fisiese wetenskappe onderwys. Pedogogiese kennis van inhoud.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Reflektiewe praktyke en miskonsepsies in wiskunde.  Pedagogiese inhoudkennis van Wiskunde vir alle fases en Wiskundige Geletterdheid.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende onderrigmetodes en onderrigvaardighede vir Toerisme. Tematiese beplanning. Keuring en gebruik van verskeie bronne in die onderrig van Toerisme. Assesseringspraktyke, kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur. Onderrigfilosofie en reflektiewe praktyke.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Innoverende en kreatiewe onderrig en onderrigvaardighede in Ingenieursgrafika en Ontwerp word behandel. Die volgende word ook aangespreek: tematiese beplanning; seleksie en gebruik van verskeie bronne; assesseringspraktyke in Ingenieursgrafika en Ontwerp; kommunikasievaardighede en klaskamerbestuur in Ingenieursgrafika en Ontwerp; en onderrigfilosofie in Ingenieursgrafika en Ontwerp.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences