Jaarboeke

Program: BEd Intermediêrefase-onderwys

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
09133021 Fakulteit Opvoedkunde
Credits Duration
Duur van studie: 4 jaar Totale krediete: 680

Ander programspesifieke inligting

Let wel: Die volgende veranderinge is van toepassing vanaf 2016:

WTW 124 Calculus en algebra 124

(Vervang WTW 126 en WTW 128)

 

WTW 146 Lineêre algebra 146, en WTW 148 Calculus 148

(Beskikbaar vir BEd-studente wat slegs ‘n enkele volle jaar Wiskunde as keusemodule saam met WTW 114 of WTW 134 as eerstesemestermodule neem.)

 

WTW 161 Lineêre algebra 161, en WTW 168 Calculus 168

(Mag as alternatiewe tot WTW 126, WTW 146, WTW 128, en WTW 148 erken word maar is nie beskikbaar vir registrasie deur BEd-studente nie.)

 

 

Modulebeskrywing

Modulekode

 
 

Fundamentele modules

 

Akademiese inligtingbestuur

AIM 101 of

AIM 111, 121

 

Geletterdhede vir die onderwys

JLZ 110, 120 of

JLZ 111, 121

 

Noodhulp

JNH 454

 

Kernmodules

 

Kommunikatiewe vaardigheid:

Een van:

IsiZulu,

Sepedi,

Setswana

(‘n Vrystellings eksamen kan geskryf word)

 

CCZ 100, of

CCI 100, of

CCW 100

 

Geletterdhede vir die onderwys

JLZ 300

 

Opvoedkunde

OPV 112, 122

OPV 212, 222

OPV 312, 322

 

Navorsingsprojek

JNM 461, 464

 

Praktiese onderwys

PRO 280

PRO 380

PRO 452, 453

 

Professionele studies

JPS 121

 

Leerondersteuning (Studente wat Natuurwetenskap of Ontwerp en Tegnologie kies as spesialisering op derdejaarsvlak hoef nie JLD  320 te neem nie)

JLD 220

JLD 320

 

Metodiek van E-Leer

JLT 330

 

Fundamentele Wiskunde konsepte (Nie ‘n vereiste as Wiskunde as keusemodule geneem word nie)

JWI 181

 

 

Metodiek van Engels eerste addisionele taal

JME  210

 

Basiese ekonomiese en bestuurs-weteskappe (Nie ‘n vereiste as Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie as keusemodules geneem word nie)

JLE  181

 

Keusemodules

Kies twee keusemodules op eerste jaarsvlak, waarvan een ‘n Taal moet wees. Hierdie keusemodules moet ook totop tweedejaarsvlak geneem word, waarvan die Taal ook een van die tweedejaars keusemodules moet wees. Indien Intermediêre Wiskunde as keusemodule gekies word, moet alle modules soos gelys word geneem word, dieselfde geld vir Natuurwetenskap en Tegnologie as keusemodules.

Studente wat Geskiedenis en Geografie kies as ‘n kombinasie vir keusemodules, moet alle modules soos voorgeskryf op eerste jaarsvlak kies, en dan of Geografie of Geskiedenis kies as keusemodule op tweede jaarsvlak.

Modules word volgens die klasrooster gekies.

GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

IsiZulu

Vir beginners:

ZUL 110, 120

ZUL 210, 220

Vir IsiZulu as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

ZUL 111, AFT 121

ZUL 211, AFT 220

 

Sepedi

Vir beginners:

SEP 110, 120

SEP 210, 220

Vir Sepedi as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

SEP 111, AFT 121

SEP 211, AFT 220

 

IsiNdebele (Slegs vir huistaal sprekers van IsiNdebele of eerste of tweede addisionele taal)

NDE 110, AFT 121

NDE 210, AFT 220

 

Setswana

Vir beginners:

STW 110, 120

STW 210, 220

Vir Setswana as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

STW 111, AFT 121

STW 211, AFT 220

 

Afrikaans

AFR 110, 120

AFR 214, 220

JAF 361

 

Engels

ENG 110, 120

ENG 210, 220

JEN 361

 

Intermediêre wiskunde

WTW 133, 143

JWI 210, 220

JWI 310, 320

 

JLD 320 en JLE 181 is nie verpligtend indien Natuurwetenskap en Tegnologie as keusemodule geneem word nie

 

Natuurwetenskap en Ontwerp en Tegnologie

JWT 115, 125

JWT 230, JOT 240

JWT 315, 325

 

Studente kan slegs een van Kunsopvoeding of Musiekopvoeding of Menslike Bewegingstudies en Sportbestuur en Lewensoriëntering as ‘n keusemodule neem. Alle modules soos gelys moet geneem word vanaf eerste tot tweedejaarsvlak. In die geval van Musiekopvoeding kise studente tussen beginners of gevorderde musiekkennis op eerstejaarsvlak.

 

Kunsopvoeding

JKG 100, JKU 101

JKG 200, JKU 201

 

Musiekopvoeding

Beginners:

JMO 181, 182 of

Gevorderd:

JMO 101, 102

JMO 201, 202, 203, 204

 

Lewensoriëntering en Menslike bewegingstudies en sportbestuur

(moet saam geneem word)

JLO 110, 120

JLO 210, 220

JMB 112, 113, 122, 123

JMB 212, 213, 222, 223

 

Studente kies of Geskiedenis of Geografie op tweedejaarsvlak, maar moet alle modules soos voorgeskryf neem op eerstejaarsvlak.

 

Geografie en

Geskiedenis

GGY 156, 166

WKD 164, ENV 101

GES 120

GGY 252, 266, 283

 

Geskiedenis en

Geografie

GES 110, 120

GGY 156, 166

WKD 164, ENV 101

GES 210, 220

 
 

Metodieke van keusemodules:

Kies twee metodieke in ooreenstemming met keusemodules geneem, een metodiek moet die Taalmetodiek wees. Die metodieke gekies op tweedejaarsvlak, moet ook op derde- en vierdejaarsvlak geneem word.

 

Metodiek van Afrikaans

JMA 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Engels

JME 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van IsiZulu

JZL 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Sepedi

JSP 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van IsiNdebele

JND 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Setswana

JSW 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Geografie

JMG 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Geskiedenis

JMH 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Kunsopvoeding

JMK 201, 301, 451, 454

 

Metodiek van Musiekopvoeding

JMM 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Lewensoriëntering (JLO) en Liggaamlike Opvoedkunde (JMB)

JML 201, 301, 461, 464

 

Metodiek van Intermediêre Wiskunde/ Wiskunde

JMW 203, 300, 451, 454

 

Metodiek van Natuurwetenskap en Tegnologie

JMN 204, 304, 451, 454

 

Klasbywoning
Die onderwysersopleidingsprogramme van die Fakulteit Opvoedkunde is deur die Departement van Onderwys goedgekeur en geakkrediteer. Omdat die Fakulteit 'n hoë premie op die ontwikkeling van vaardighede en bekwaamhede plaas, is klasbywoning verpligtend vir onderwysstudente vir die volle duur van die opleidingsperiode soos deur SAQA (Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid) gespesifiseer.

Programaanbieding
Die NGSO bestaan uit 'n universiteitsgebaseerde leerkomponent (UBL) en 'n skoolgebaseerde leerkomponent (SBL). Die UBL-komponent word in die vorm van leerwinkels aangebied waartydens die studente 'n praktykteorie van en vir onderwys konstrueer. Vir die doel van die SBL-komponent word studente in twee vennootskapskole met verskillende samestellings vir 6 weke elk (12 weke in totaal) geplaas, waartydens hulle in die onderwyspraktyk betrokke raak terwyl hulle deur gekwalifiseerde mentoronderwysers en universiteitsmentordosente ondersteun en geassesseer word.

Eksamens en slaagvereistes

Spesiale eksamens

  • 'n Derdejaarstudent wat 'n maksimum van vier semestermodules of die ekwivalent daarvan gedruip het, maar ’n finale punt van minstens 40% in elkeen behaal het, kan deur die Dekaan toegelaat word om gedurende Januarie van die daaropvolgende jaar 'n spesiale eksamen in sodanige module(s) af te lê, mits die student daardeur aan alle vereistes vir bevordering tot die vierde jaar voldoen.
  • ’n Finalejaarstudent wat 'n maksimum van 4 semestermodules of die ekwivalent daarvan benodig om sy of haar graad te voltooi, met 'n finale punt van 40% in elk, mag in Januarie van die volgende jaar tot 'n spesiale eksamen toegelaat word. Indien die eksamen voor 1 Februarie afgelê word, hoef die student nie weer te registreer nie en word die eksamen soos ’n hereksamen hanteer. Indien die spesiale eksamen op of na 1 Februarie afgelê word, moet die student weer vir die betrokke module(s) registreer en mag die dosent vereis dat 'n semesterpunt op 'n geskikte wyse behaal word. In so 'n geval sal die uitslag van die eksamen nie oorweeg word vir die gradeplegtighede in Maart/April nie.

Slaag met lof

Ten einde die graad met lof te verwerf moet 'n student 'n algehele geweegde gemiddeld (GPA) van 75 % of hoër behaal in die BEd-program, met die voorwaarde dat die graad in die voorgeskrewe tydperk van 4 jaar voltooi word.


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences