Jaarboeke

Program: PGDip Gesondheidstelselbestuur Uitvoerende Leierskap

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
10220001 Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Credits Duration
Minimum duur van studie: 2 jaar Totale krediete: 120

Programinligting

'n Leergang bestaan uit voorgeskrewe modules en/of ’n navorsingsverslag en word in oorleg met die departementshoof of Voorsitter van die Skool saamgestel. Besonderhede oor die leergang en leerplanne verskyn in 'n brosjure wat op aanvraag van die Departement of die Skool verkrygbaar is.

Studente mag, met die goedkeuring van die Hoof van die Departement Openbare Gesondheidsgeneeskunde of die Voorsitter van die Skool vir Gesondheidstelsels en Openbare Gesondheid, gelyktydig vir Deel I en Deel II van 'n diploma wat oor twee jaar strek, registreer.

Toelatingsvereistes

Kandidate moet in die volgende gevalle eers as spesiale studente in die Fakulteit registreer ten einde 'n statuseksamen af te lê en te slaag:

 • 'n Driejarige baccalaureusgraad, met minder as vyf jaar toepaslike praktiese (werks-) ervaring; of
 • 'n Vierjarige baccalaureusgraad, met minder as twee jaar toepaslike praktiese (werks-) ervaring; of
 • Enige aansoeker in besit van 'n goedgekeurde baccalaureusgraad wat deur die Skool se Keurkomitee as geskik vir registrasie as ’n spesiale student beskou word.

Let wel:

 • Ingevolge die Senaatskriteria van die Universiteit, moet die aansoeke om toelating van alle sodanige kandidate, afgesien van enige Fakulteitskriteria, ook aan die Senaat van die Universiteit vir goedkeuring voorgelê word.
 • Alle kandidate wat vir nagraadse studie aanvaar word, (MPH of die nagraadse diplomas) moet in besit wees van ’n Nasionale Senior Sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes

Addisionele vereistes

Registrasie as 'n spesiale student in die Fakulteit met die oog op die slaag van 'n statuseksamen

 1. Kandidate moet in die volgende gevalle eers as spesiale studente in die Fakulteit registreer ten einde 'n statuseksamen af te lê en te slaag:
 • 'n Driejarige baccalaureusgraad, met minder as vyf jaar toepaslike praktiese (werks-) ervaring; of
 • 'n Vierjarige baccalaureusgraad, met minder as twee jaar toepaslike praktiese (werks-) ervaring; of
 • Enige aansoeker in besit van 'n goedgekeurde baccalaureusgraad wat deur die Skool se Keurkomitee as geskik vir registrasie as ’n spesiale student beskou word.

Let wel:
Ingevolge die Senaatskriteria van die Universiteit, moet die aansoeke om toelating van alle sodanige kandidate, afgesien van enige Fakulteitskriteria, ook aan die Senaat van die Universiteit vir goedkeuring voorgelê word.
Alle kandidate wat vir nagraadse studie aanvaar word, (MPH of die nagraadse diplomas) moet in besit wees van ’n Nasionale Senior Sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes.

 1. Slaagvereistes vir die statuseksamen
 • Minstens 60% moet in die statuseksamen behaal word.
 • Die statuseksamen word in Junie afgeneem.
 1. Die aansoek van ’n student wat die statuseksamen geslaag het, moet aan die Senaat van die Universiteit vir goedkeuring voorgelê word. Suksesvolle studente mag dan in die volgende akademiese jaar vir die graadprogram registreer.

Ander keuringskriteria
(Elk op ’n skaal van een tot vyf)

 • Akademiese meriete
 • Nasionale/Internasionale aanvraag vir openbare gesondheid
 • Onderverteenwoordigende groepe in openbare gesondheid
 • Openbare gesondheidsverwante werk
 • Besonderhede soos diensrekord, akademie, gemeenskapsbou, ens.

Eksamens en slaagvereistes

Studente moet alle lesings en praktika tot bevrediging van die Departementshoof of die Voorsitter van die Skool bywoon, alvorens hulle toelating tot die eksamen kan verkry en moet skriftelike, mondelinge en/of praktiese eksamens in al die modules aflê en slaag. Alle summatiewe assesserings vir die diplomaprogramme sal ekstern gemodereer word.

Die slaagpunt in voorgeskrewe modules en die summatiewe assessering  is minstens 50%.

'n Student wat twee modules of dieselfde module twee keer gedruip het, mag nie sy of haar studie vir ’n diploma voortsit nie, behalwe met die goedkeuring van die Voorsitter van die Skool, op aanbeveling van die Departementshoof.

'n Tweede eksamen in ’n module (insluitende die diplomaspesifieke summatiewe assessering) word in oorleg met die Departementshoof gereël.

Slaag met lof

Die diploma word met lof uitgereik aan 'n student wat 'n punt van minstens 75% vir die summatiewe assessering en 'n gemiddelde van minstens 75% vir al die ander vereiste modules vir die tersaaklike diploma behaal het.

Algemene inligting

Gelyktydige registrasie vir twee studieprogramme

 1. Ingevolge die bepalings van die Algemene Regulasies, (wat mutatis mutandis van toepassing is in die geval van nagraadse diplomastudie) word die toestemming van die Dekaan vereis vir gelyktydige registrasie vir twee studieprogramme, en is dit onderhewig aan die regulasies van toepassing op die betrokke studierigtings, en enige ander bepalings wat die Dekaan mag voorskryf. Sodanige toestemming kan deur die Dekaan teruggetrek word indien die student nie bevredigend vorder nie – alle werkopdragte en kursuswerk moet betyds voltooi wees. Gelyktydige registrasie sal nie as verskoning aanvaar word vir onbevredigende vordering of vir keerdatums waarby nie gehou word nie, en dit geld vir beide studieprogramme.
 2. In die geval van gelyktydige registrasie vir twee studieprogramme in die Skool vir Gesondheidstelsels en Openbare Gesondheid en elders, moet studente die skriftelike toestemming van beide die koördineerder van die huidige studieprogram, asook dié van die tweede studieprogram (of die spoorkoördineerder in die geval van die MPH) bekom, en dit tesame met ’n geskrewe motivering, aan die Skool se Akademiese Programkomitee voorlê, vir ’n aanbeveling deur die Voorsitter van die Skool, waarna die aansoek aan die Dekaan vir goedkeuring deurgestuur word.
 3. Die Skool vir Gesondheidstelsels en Openbare Gesondheid beskou gelyktydige registrasie vir twee studieprogramme as ’n voorreg en nie ’n reg nie.
 4. Daar moet jaarliks om gelyktydige registrasie aansoek gedoen word, en word toegestaan op grond van akademiese vordering in die eerste graad- of diplomaprogram. Indien die huidige studierigting 'n magistergraad is, mag die tweede studierigting 'n nagraadse diploma wees.
 5. Indien die huidige studierigting 'n nagraadse diploma is, mag die tweede studierigting 'n ander nagraadse diploma wees.

Minimum krediete: 120

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Executive/Emerging Leadership
  Participants will be required to write up a project which can consist of a Strategic Plan for Leadership at the workplace which they will be required to implement and monitor over a period of 6 months and then write up the strengths and weaknesses of whether this plan made a difference and to what extent they have been able to influence and change the approach of decision-making at their workplaces. A report from supervisors will be required and the project will include a literature review and a detailed analysis of what was achieved, what value-added difference the project made at the workplace, what were the sustainability factors built into the plan and how it had improved service delivery. The health leadership strategies that arise out of the project will be discussed and how its broader application can be implemented towards transforming healthcare delivery at district or hospital level.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  The public health leader will be equipped with strategies to address difficult and intractable problems at the workplace and assist health workers to become part of the solution by utilising newly acquired problem-solving skills which will have lasting impact in workplace settings. Negotiating techniques will be analysed for different workplace challenges and its application for greater coherence and coordination in the implementation of policy and effective management of its outcomes to improve service delivery.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The delivery of healthcare services require high ethical values and standards to promote quality of life which improve patient outcomes. The innovative and creative leader in the health sector will be provided with skills in dealing with organisational behaviour patterns which influence behaviour change and policy strategy. The module will focus on the difficulties in changing workplace behaviour and mechanisms of how to sustain change strategies which are workable and enabling.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Reform in SA – What is the problem? To include variations among provinces and districts, measurement issues, etc. Financing NHI: Revenue sources (general taxes, payroll taxes, etc.) the role of private insurance, fiscal space and the public finance situation in SA, covering the informal sector, etc.
  Pay for performance as a policy tool: practical difficulties and the critical role for management in implementation. Overview of payment: Options for paying doctors and hospitals, the role of contracting, likely consequences and implementation issues. Politics and the reform process: Stakeholder analysis and mobilising support for reform. Financing NHI: Revenue sources (general taxes, payroll taxes, etc.) the role of private insurance, fiscal space and the public finance situation in S.A., covering the informal sector, etc. Organising NHI: national vs. provincial, public vs. quasi-public, roles for private administrators, choices about fiscal autonomy, relationship to various ministries. Government and market failures and the role of the public and private sectors – including corruption issues in both areas. Benefit package and targeting: Introduction to the ‘step pyramid’. What should be covered and for whom? What role for co-payments as incentive and revenue source. The developmental transformation of the healthcare system is informed by the political context and the constitutional imperatives for access to care which are the main function of the health system. This module will provide the participant with analytical tools to interpret the political economy of health and to develop strategies which can respond to the health needs on the ground in a practical manner so that the impact of the health policy is understood and how it informs the type of executive leader required to deliver the results of effective and efficient healthcare delivery. Participants will be trained in costing the pooling, provisioning and procurement of health services as District or Hospital Managers to allow for the effective and efficient running of the services over which they have authority. Training will focus on their Units becoming a Cost Centre for the management of the finances allocated by the Provincial Health Authority as well as capacity building in the event that delegations for autonomy is devolved of their level of employment. The importance of performance management will be the focus in relation to optimal budget performance, allocation within the institution as well as meeting performance targets and outcome measures.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  (District) Health systems (and hospital) re-engineering including public sector centralisation and decentralisation.
  The re-engineering of the health system is one of the key pillars of the SAELPH programme with focus on improvement of services in the DHS. The new thrust of the national DOH with PHC as a key focus requires a new type of health leader who can understand the central role of PHC in a future equitable and efficient healthcare system. This module will assist to reshape the thinking of public health leaders towards building sound foundation strategies for the delivery of essential healthcare services primarily at the DHS level and its impact on the overall healthcare system. Development of a decentralisation case – a South African example focused on a district as the ‘man in the middle’ of the decentralisation process including the need for information, problems of supervision. Understand the international experience in re-engineering public sector providers, with special emphasis on PHC and how they will function in a future NHI.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The application of the principles of Executive Leadership in the health sector will be examined with focus on several modalities of leadership including meta-leadership with a focus on examining why its application by health leaders are met with so much difficulty. The challenges which prevail in the pilot districts for the National Health Insurance will be analysed. Participants will be expected to do precourse reading in preparation for the module as well as a postmodule assignment which may include the writing up and development of a strategic plan with a focus on executive leadership principles. Application of responsible leadership strategies in to the public health sector. The focus on contemporary views of responsible leadership in South Africa and measures to redress the shortcomings in taking responsibility and being accountable for your actions. What is the vision for responsible leadership on the horizon in the next 5 to 15 years and how can a health manager reposition his/her thinking to meet the demands and the role they are to play in the new NHI funded system in the position they presently occupy. What does it mean to lead in a responsible manner be it at district, provincial or national level. This will include the call for courageous scholarship and strategies to lead collectively in a responsible manner.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Special introduction to fundamentals in Executive Leadership in health
  The emerging student will be taught the fundamentals in executive leadership in healthcare systems which will form the basic platform or foundation for understanding the challenges for application of leadership modalities at the different levels of healthcare service delivery in the public health service and how to begin to think and analyse how the principles of executive leadership at their level of appointment can improve health service delivery.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Participants will be taught the critical importance of human resource development and management strategies required for an effective district healthcare system which is required for an effective NHI-based healthcare system. HR planning, forecasting, analysis, implementation and evaluation processes will be integrated into service delivery target achievement. The different types of human resources and their roles for effective service delivery in working in an integrated healthcare system will be used in case studies developed in the SA health context.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Participants will be taught the importance of evidence-based public health and how to use health data, interpret the data, use the data for planning and for evaluation. The critical importance of how to strategically  monitor and evaluate all programmes and systems, as well as how practical leadership requires in-depth knowledge of how to use review systems for forward planning. The use of knowledge management modalities will be used in health planning and participants will be required to design a Monitoring and Evaluation system that can be used at their workplace for better results in healthcare delivery.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The fundamentals of health policy practice implementation will be discussed and methods of analysis will be linked to how the best effective health policy processes can be structured to respond to the health needs. The policy chain from inception to implementation will be analysed to establish why SA health policies, which are rated as very good, never gets implemented and where they are implemented, the results are less than optimal. How can policy practice assist executive leaders in health to work smarter, with fewer resources and achieve greater results for effective service delivery. The role of the community in the policy development and practice process will analysed to see what lessons can be learned to cut down on bureaucracy and red tape.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module words slegs in Engels aangebied.

  Participants will be required to identify the current quality challenges at their place of work and develop an advanced quality improvement strategic plan which they can implement. The plan must respond to the recent audit of facilities conducted by the Department of Health. Participants will be required upon returning to their place of work to implement the plan and after 6 months report on the results and what improvements had occurred as a result of their plans. The key factors to be addressed include waiting times, availability of medication, cleanliness of facilities, the long queues and patient satisfaction. Participants will be taught quality improvement strategies related to executive leadership, learning and organisational change.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module will enable the participant to implement strategies which are practical and implementable in the workplace taking into consideration the complexities and challenges prudent and well thought through financial management strategies which not only addresses the current financial problems but provides for visionary thinking in its application towards a more equitable healthcare delivery system. The importance of adequate skills required for an efficient National Health Insurance will be the focus and participants will be required to develop strategic financial plans based on their workplace objectives so that practical solutions can be developed that is within budget and which are affordable.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module will enable the participant to create a messaging strategy that can be used in all marketing materials. To develop a marketing programme appropriate for the target audience using the most effective possibilities such as public relations, advertising, website (and other internet platforms), promotional seminars, conferences and trade booth opportunities, downloadable materials, direct marketing (offline and online), packaging, event sponsorships and merchandising promotions. The participant will be taught the skills to develop a communications programme that complements the marketing programme and provides timely and comprehensive internal, external and strategic communications initiatives in an integrated approach. One of the key issues will be the level of the health message and whether it makes an impact on the improvement of uptake of healthcare services.

  Sien meer

Minimum krediete: 120

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Executive/Emerging Leadership
  Participants will be required to write up a project which can consist of a Strategic Plan for Leadership at the workplace which they will be required to implement and monitor over a period of 6 months and then write up the strengths and weaknesses of whether this plan made a difference and to what extent they have been able to influence and change the approach of decision-making at their workplaces. A report from supervisors will be required and the project will include a literature review and a detailed analysis of what was achieved, what value-added difference the project made at the workplace, what were the sustainability factors built into the plan and how it had improved service delivery. The health leadership strategies that arise out of the project will be discussed and how its broader application can be implemented towards transforming healthcare delivery at district or hospital level.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  The public health leader will be equipped with strategies to address difficult and intractable problems at the workplace and assist health workers to become part of the solution by utilising newly acquired problem-solving skills which will have lasting impact in workplace settings. Negotiating techniques will be analysed for different workplace challenges and its application for greater coherence and coordination in the implementation of policy and effective management of its outcomes to improve service delivery.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The delivery of healthcare services require high ethical values and standards to promote quality of life which improve patient outcomes. The innovative and creative leader in the health sector will be provided with skills in dealing with organisational behaviour patterns which influence behaviour change and policy strategy. The module will focus on the difficulties in changing workplace behaviour and mechanisms of how to sustain change strategies which are workable and enabling.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Reform in SA – What is the problem? To include variations among provinces and districts, measurement issues, etc. Financing NHI: Revenue sources (general taxes, payroll taxes, etc.) the role of private insurance, fiscal space and the public finance situation in SA, covering the informal sector, etc.
  Pay for performance as a policy tool: practical difficulties and the critical role for management in implementation. Overview of payment: Options for paying doctors and hospitals, the role of contracting, likely consequences and implementation issues. Politics and the reform process: Stakeholder analysis and mobilising support for reform. Financing NHI: Revenue sources (general taxes, payroll taxes, etc.) the role of private insurance, fiscal space and the public finance situation in S.A., covering the informal sector, etc. Organising NHI: national vs. provincial, public vs. quasi-public, roles for private administrators, choices about fiscal autonomy, relationship to various ministries. Government and market failures and the role of the public and private sectors – including corruption issues in both areas. Benefit package and targeting: Introduction to the ‘step pyramid’. What should be covered and for whom? What role for co-payments as incentive and revenue source. The developmental transformation of the healthcare system is informed by the political context and the constitutional imperatives for access to care which are the main function of the health system. This module will provide the participant with analytical tools to interpret the political economy of health and to develop strategies which can respond to the health needs on the ground in a practical manner so that the impact of the health policy is understood and how it informs the type of executive leader required to deliver the results of effective and efficient healthcare delivery. Participants will be trained in costing the pooling, provisioning and procurement of health services as District or Hospital Managers to allow for the effective and efficient running of the services over which they have authority. Training will focus on their Units becoming a Cost Centre for the management of the finances allocated by the Provincial Health Authority as well as capacity building in the event that delegations for autonomy is devolved of their level of employment. The importance of performance management will be the focus in relation to optimal budget performance, allocation within the institution as well as meeting performance targets and outcome measures.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  (District) Health systems (and hospital) re-engineering including public sector centralisation and decentralisation.
  The re-engineering of the health system is one of the key pillars of the SAELPH programme with focus on improvement of services in the DHS. The new thrust of the national DOH with PHC as a key focus requires a new type of health leader who can understand the central role of PHC in a future equitable and efficient healthcare system. This module will assist to reshape the thinking of public health leaders towards building sound foundation strategies for the delivery of essential healthcare services primarily at the DHS level and its impact on the overall healthcare system. Development of a decentralisation case – a South African example focused on a district as the ‘man in the middle’ of the decentralisation process including the need for information, problems of supervision. Understand the international experience in re-engineering public sector providers, with special emphasis on PHC and how they will function in a future NHI.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The application of the principles of Executive Leadership in the health sector will be examined with focus on several modalities of leadership including meta-leadership with a focus on examining why its application by health leaders are met with so much difficulty. The challenges which prevail in the pilot districts for the National Health Insurance will be analysed. Participants will be expected to do precourse reading in preparation for the module as well as a postmodule assignment which may include the writing up and development of a strategic plan with a focus on executive leadership principles. Application of responsible leadership strategies in to the public health sector. The focus on contemporary views of responsible leadership in South Africa and measures to redress the shortcomings in taking responsibility and being accountable for your actions. What is the vision for responsible leadership on the horizon in the next 5 to 15 years and how can a health manager reposition his/her thinking to meet the demands and the role they are to play in the new NHI funded system in the position they presently occupy. What does it mean to lead in a responsible manner be it at district, provincial or national level. This will include the call for courageous scholarship and strategies to lead collectively in a responsible manner.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Special introduction to fundamentals in Executive Leadership in health
  The emerging student will be taught the fundamentals in executive leadership in healthcare systems which will form the basic platform or foundation for understanding the challenges for application of leadership modalities at the different levels of healthcare service delivery in the public health service and how to begin to think and analyse how the principles of executive leadership at their level of appointment can improve health service delivery.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Participants will be taught the critical importance of human resource development and management strategies required for an effective district healthcare system which is required for an effective NHI-based healthcare system. HR planning, forecasting, analysis, implementation and evaluation processes will be integrated into service delivery target achievement. The different types of human resources and their roles for effective service delivery in working in an integrated healthcare system will be used in case studies developed in the SA health context.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Participants will be taught the importance of evidence-based public health and how to use health data, interpret the data, use the data for planning and for evaluation. The critical importance of how to strategically  monitor and evaluate all programmes and systems, as well as how practical leadership requires in-depth knowledge of how to use review systems for forward planning. The use of knowledge management modalities will be used in health planning and participants will be required to design a Monitoring and Evaluation system that can be used at their workplace for better results in healthcare delivery.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The fundamentals of health policy practice implementation will be discussed and methods of analysis will be linked to how the best effective health policy processes can be structured to respond to the health needs. The policy chain from inception to implementation will be analysed to establish why SA health policies, which are rated as very good, never gets implemented and where they are implemented, the results are less than optimal. How can policy practice assist executive leaders in health to work smarter, with fewer resources and achieve greater results for effective service delivery. The role of the community in the policy development and practice process will analysed to see what lessons can be learned to cut down on bureaucracy and red tape.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module words slegs in Engels aangebied.

  Participants will be required to identify the current quality challenges at their place of work and develop an advanced quality improvement strategic plan which they can implement. The plan must respond to the recent audit of facilities conducted by the Department of Health. Participants will be required upon returning to their place of work to implement the plan and after 6 months report on the results and what improvements had occurred as a result of their plans. The key factors to be addressed include waiting times, availability of medication, cleanliness of facilities, the long queues and patient satisfaction. Participants will be taught quality improvement strategies related to executive leadership, learning and organisational change.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module will enable the participant to implement strategies which are practical and implementable in the workplace taking into consideration the complexities and challenges prudent and well thought through financial management strategies which not only addresses the current financial problems but provides for visionary thinking in its application towards a more equitable healthcare delivery system. The importance of adequate skills required for an efficient National Health Insurance will be the focus and participants will be required to develop strategic financial plans based on their workplace objectives so that practical solutions can be developed that is within budget and which are affordable.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module will enable the participant to create a messaging strategy that can be used in all marketing materials. To develop a marketing programme appropriate for the target audience using the most effective possibilities such as public relations, advertising, website (and other internet platforms), promotional seminars, conferences and trade booth opportunities, downloadable materials, direct marketing (offline and online), packaging, event sponsorships and merchandising promotions. The participant will be taught the skills to develop a communications programme that complements the marketing programme and provides timely and comprehensive internal, external and strategic communications initiatives in an integrated approach. One of the key issues will be the level of the health message and whether it makes an impact on the improvement of uptake of healthcare services.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

To contact the University during the COVID-19 lockdown, please send an email to [email protected]

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences