Jaarboeke

Program: NGSO Seniorfase- en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
09227031 Fakulteit Opvoedkunde
Credits Duration
Duur van studie: 1 jaar Totale krediete: 120
Contact:
Dr S Coetzee
[email protected]
+27 (0)124205555

Programinligting

Die NGSO bestaan uit 'n universiteitsgebaseerde leerkomponent (UBL) en 'n skoolgebaseerde leerkomponent (SBL). Die UBL-komponent word in die vorm van leerwinkels aangebied waartydens die studente ’n praktykteorie van en vir onderwys konstrueer. Vir die doel van die SBL-komponent word studente in twee vennootskapskole met verskillende samestellings vir 8 weke elk (16 weke in totaal) geplaas, waartydens hulle in die onderwyspraktyk betrokke raak terwyl hulle deur gekwalifiseerde mentoronderwysers en universiteitsdosente ondersteun en geassesseer word.

Vakkeuses moet voor registrasie tydens ’n oriënteringsessie met die pakket-koördineerder uitgeklaar word.

Toelatingsvereistes

 

 

Addisionele vereistes

Senior en VOO Fase Onderrig en Leer:

Vir SF spesialisering: Toepaslike graadmodules op 200-vlak geslaag (kyk programmodules).

Vir VOO spesialisering: Toepaslike hoofmodule geslaag op ten minste 200-vlak op NKR 7 (kyk programmodules).

Om as ‘n Eerste Taal onderwyser of Eerste Addisionele Taal onderwyser te kwalifiseer moet ‘n voornemende student alle akademiese modules tot op derde-jaar universiteitsvlak suksesvol voltooi het vir VOO en tweede-jaar universiteitsvlak vir SF; en het hul taalmagtiging in die spesifieke vak genoegsaam gedemonstreer.

Genoegsame taalmagtiging kan bewys word deur die slaag van erkende en geakrediteerde taaltoets sisteem; en/of oorweging deur die Dekaan in oorleg met die keuringskomitee na afloop van ‘n onderhoud.‘n Bewese taagebruiker besit reeds die volgende vaardighede:

 • Het begrip vir ‘n wye verskeidenheid kompleks lang gedeeltes en kan implisiete betekenis herken.
 • Kan idees vlot en spontaan verwoord sonder uitermatige soeke na uitdrukkings.
 • Kan taal buigsaam en effektief gebruik vir sosiale, akademiese en professionele doelwitte.
 • Kan gesproke en geskrewe inligting opsom, argumente herkonstrueer en samehangend aanbied.
 • Kan hom/haarself spontaan, vlot en presies uitdruk deur te verwys na verskillende nuanses van betekenis selfs in die mees komplekse situasie.

Indien ‘n student toelating kry tot die NGSO en daar is bewys dat die student addisionele taalleer benodig kan die student versoek word om sodanige gespesialiseerde modules soos byvoorbeeld ENG 118 vir Engelse Grammatika ensovoorts gelyktydig te neem.

Vir Vreemde Taal Onderwys kan die volgende kandidate oorweeg word:

 • Moedertaalsprekers: Tweede-jaar universiteit vlak vir VOO onderrig.
 • Tweedetaalsprekers: Taal geslaag op Graad 12 vlak en tweede-jaar universiteit vlak of student moes derde-jaar universiteitsvlak geslaag het indien hy/sy die beginner kursusse tydens eertse jaar geneem het.

 

Ander programspesifieke inligting

Keusemodules

Kies twee van die volgende agt leerareas in ooreenstemming met die toelatingsvereistes (relevante akademiese modules word tussen hakies aangedui):               

SPH 401 Tale (Afrikaans, Engels)             

SPH 402: Wiskunde (Wiskunde, Toegepaste Wiskunde, Statistiek of enige ander verwante akademiese module)             

SPH 403: Kuns en Kultuur (Kuns, Drama, Dans, Antropologie of enige ander verwante akademiese module)       

SPH 404: Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis, Geografie, Sosiologie, Politieke Weten-skappe of enige ander verwante akademiese module)

SPH 405: Lewensoriëntering (Sielkunde, Menslike Bewegingstudie, Rekreasie-kunde of enige ander verwante akademiese module)

SPH 406: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Ekonomie, Bedryfsekonomie, Entrepreneurskap, Ondernemingsbestuur, Rekeningkunde of enige ander verwante akademiese module)

SPH 407: Natuurwetenskappe (Biologie, Plantkunde, Dierkunde, Chemie, Fisika, Fisiologie, Genetika, Mikro-biologie, Biotegnologie of enige ander verwante akademiese module)

SPH 408: Tegnologie (Enige Tegnologie of tegniese of rekenaarverwante akademiese module) 

Klasbywoning
Die onderwysersopleidingsprogramme van die Fakulteit Opvoedkunde is deur die Departement van Onderwys goedgekeur en geakkrediteer. Omdat die Fakulteit 'n hoë premie op die ontwikkeling van vaardighede en bekwaamhede plaas, is klasbywoning verpligtend vir onderwysstudente vir die volle duur van die opleidingsperiode soos deur SAQA (Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid) gespesifiseer.

Programaanbieding
Die NGSO bestaan uit 'n universiteitsgebaseerde leerkomponent (UBL) en 'n skoolgebaseerde leerkomponent (SBL). Die UBL-komponent word in die vorm van leerwinkels aangebied waartydens die studente 'n praktykteorie van en vir onderwys konstrueer. Vir die doel van die SBL-komponent word studente in twee vennootskapskole met verskillende samestellings vir 6 weke elk (12 weke in totaal) geplaas, waartydens hulle in die onderwyspraktyk betrokke raak terwyl hulle deur gekwalifiseerde mentoronderwysers en universiteitsmentordosente ondersteun en geassesseer word.

Eksamens en slaagvereistes

PPF 400 en PRO 410 en 420 word deurlopend en geintegreerd geassesseer aan die hand van bekwaamheidsgebaseerde kriteria. Assessering en terugvoering word deurlopend gedoen, sowel as aan die einde van die eerste semester. Aan die einde van die jaar word van die studente verwag om hul professionele groei deur middel van ‘n portfolio te demonstreer.

Spesiale eksamens in die Fakulteit Opvoedkunde
’n Finalejaarstudent wat ’n maksimum van drie semestermodules of die ekwivalent daarvan gedruip het en ’n finale punt van minstens 40% daarin behaal het, kan deur die Dekaan toegelaat word om gedurende Januarie van die daaropvolgende jaar ’n spesiale eksamen in sodanige module(s) af te lê, mits die student hierdeur aan alle vereistes vir die sertifikaat kan voldoen.

Slaag met lof

Die NGSO word met lof uitgereik aan die student wat 75% in elk van die Professionele ontwikkeling (PPF 400), Leerfasilitering (FCL 400) en die spesialiseringsmodule(s) behaal het, sowel as ’n gemiddelde van 75% in die ander modules.

Algemene inligting

Rekenaargeletterdheid
Die rekenaargeletterdheid van alle studente sal deur middel van ’n vaardigheids-toets bepaal word. Studente word aan die hand van hul prestasie in die rekenaargeletterdheidstoets in 'n bepaalde rekenaargeletterdheidsmodulegeplaas.

Minimum krediete: 151

Alle "Fundamentele modules" en "Kernmodules" moet gekies word saam met een Senior Fase (SPH) module en een VOO Fase (V##) module as "Keusemodules". Kies net een van die "Kommunikatiewe vaardigheid" modules (CCW, CCI of CCZ 100). ‘n Vrystellingseksamen kan geskryf word.

Fundamentele modules

 • Module-inhoud:

  GPE 401 verwys na kennis van verskeie situasies, kontekste en omgewings in die onderwys sowel as heersende beleid, politiek en organisatoriese kontekste. GPE 401 is gedrewe deur ‘n agenda van sosiale geregtigheid en diensleer waar studente gesprekke voer oor toekomstige scenario’s in onderwys wat ontstaan uit globalisering, die wêreld van werk en ander kontekstuele strome. Studente bestudeer en ervaar die kontekstuele impak van die menslike en sosiologiese ontwikkeling op onderwys met spesifieke verwysing na ‘n bate-gebaseerde benadering in die bestuur van 'n diverse, multikulturele, multi-etniese groep leerders wat dikwels gekonfronteer is met problematiese omstandighede en die bedreiging van MIV/Vigs.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Temas om studente vir die professionele praktyk voor te berei. Skool verwagtinge. Etiek, professionele voorkoms, assesseringsraamwerke; hou van rekords; dissipline. Rol en organisering van ekstra-kurrikulêre aktiwiteite. Hantering van noodgevalle.

   

   

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  FOE 401 stel bekend die studie van onderwys en sy fondamente. Studente word begelei in die ontdekking van filosowe in onderwys soos Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Gandhi, Steiner, Dewey, Piaget, Vygotsky, Illich, Freire en Lakoff. Verder word historiese en toekomstige tendense wat verandering impakteer ondersoek.

  Sien meer

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Hierdie is die eerste amptelike module waar student ten volle betrokke raak by die professionele skoolomgewing onder die mentorskap van ‘n ervare onderwyser sowel as ‘n mentor dosent vir ‘n periode van 6 weke in die tweede skoolkwartaal van die jaar. Die student moet verantwoordelikheid neem vir individuele en solo onderrig in hulle onderskeie spesialisasie kursusse. Die hooffokus is op die algemene klaskamerpraktyk, skool- administrasie, buitemuurse aktiwiteite en om op te tree as ‘n verantwoordelike burger in die skoolomgewing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  PEL 410 behandel die professionele etiek en doelwitte om ‘n positiewe werk etiek in beginner onderwyser te ontwikkel. Hierdie module verken en reflekteer op mense regte, omgewings en demokratiese kwessies wat impakteer op eie praktyke. Kritiese analise van onderwys sisteme (onderwys beleid) en die impak op die mikro vlak (die klaskamer) in onderwys. Kennis van die elemente van effektiewe skool bestuur, sisteme van dissipline en definieëring van aktiwiteite wat bewustheid van burgerskap, mense regte en die beginsels en waardes van die Konstitusie bevorder. Interpreteer opvoedkundige wetgewing wat deel met MIV/Vigs, dwelms en geweld. Identifiseer en internaliseer etiese professionele onderwyser gedrag (professionele etiek in onderrig).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die fasilitering van kennis en begrip van inklusiewe onderwys en insig in die oorsake van hindernisse tot leer. Die module fokus op die basiese identifikasie van leerprobleme en elementere diagnostieke assessering om vas te stel wat is die onderliggende oorsake van leerhindernisse sowel as die intervensiestrategieë binne die klaskamer sodat leerprobleme suksesvol bestuur kan word Skool gebaseerde ondersteuningssisteme en kurrikulum differensiasie. Die student sal leer hoe om die kurrikulum aan te pas vir leerders wat leerprobleme ervaar (insluitende leerders met gestremdhede en spesiale onderrigbehoeftes) en hoe om ondersteuning te bied aan hierdie leerders in die bou van ‘n positiewe selfbeeld.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  ICT 410 bou op die basiese bevoegheid wat AIM 101 produseer en mik om studente se informasie en kommunikasie tegnologie geletterdheid te bevorder. Die hoof fokus van hierdie module is die bevordering van tegnologiese vaardighede deur middel van informasie en kommunikasie tegnologie vir pedagogiese, administratiewe en professionele praktyke van onderwysstudente. Hierdie module stel ICT bekend as ‘n kognitiewe en instruksionele hulpmiddel in onderwys en leer deur die as administratiewe funksie en professionele ontwikkeling.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om voornemende onderwysers, wat geen kennis van ‘n Afrikataal het nie, met ‘n basiese kommunikatiewe vaardigheid in IsiZulu toe te rus. Suksesvolle voltooiing van hierdie module sal onderwysers in staat stel om verbaal en nie-verbaal effektief in ‘n veeltalige klaskamer te kommunikeer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In FCL 401 bestudeer studente die beginsels, praktyke en metodes van onderrig in ‘n generiese pedagogiese sin. In die besonder word algemene instruksionele kennis bekendgestel deur middel van gespreksgedrewe hulpbronne om praktyke te analiseer binne ‘n verskeidenheid van kontekste, met behulp van die nuutste handboeke, gevallestudies (video en geskrewe basis) en besprekings.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  To endow prospective teachers, who have no knowledge of an African language, with a basic conversational competence in Setswana. Successful completion of this module will enable teachers to effectively communicate – verbally and non-verbally - in a multilingual classroom.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module is spesifiek ontwerp vir die fasilitering van die integrasie van al die onderwerpe in die NGSO kursus. Die hoof doelwit van hierdie module is om die student te ondersteun in hul holistiese ontwikkeling as ‘n professionele onderwyser. ‘n Verdere doelwit van die module is om die student bekend te stel aan professionele praktyk in ‘n skool konteks. Tweedens, is die doelwit fasilitering van die assimilasie en konneksie tussen kennis en vaardighede wat ontwikkel is in die NGSO kursus as ‘n geheel. Dit word gedoen sodat studente-onderwysers ‘n persoonlike en geintegreerde professionele praktyk teorie kan ontwikkel. Hierdeur oefen student-onderwysers om ‘n reflektiewe praktisyn te wees.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie is die eerste amptelike module waar studente ten volle betrokke raak by die professionele skoolomgewing onder die mentorskap van ‘n ervare onderwyser sowel as ‘n mentor dosent vir ‘n preode van 6 weke in die derde skoolkwartaal van die jaar. Die student moet verantwoordelikheid neem vir individuele en solo onderrig in hulle onderskeie spesialisasie kursusse. Die hooffokus is op die algemene klaskamerpraktyk, skool- administrasie, buitemuurse aktiwiteite en om op te tree as ‘n verantwoordelike burger in die skoolomgewing.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Om voornemende onderwysers, wat geen kennis van ‘n Afrikataal het nie, met ‘n basiese kommunikatiewe vaardigheid in Sepedi (Noord-Sotho) toe te rus. Suksesvolle voltooiing van hierdie module sal onderwysers in staat stel om verbaal en nie-verbaal effektief in ‘n veeltalige klaskamer te kommunikeer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  LNT 401 inkorpereer algemene pedagogiese kennis insluitende die kennis van hoe leerders leer, leerteorieë, kurrikulum en algemene instruktionele en assesserings strategie. Hierdie module fokus op verskillende teorieë. Studente sal uitgedaag word om onlangse navorsing op leerstyl voorkeure en motivering, heelbreinleer en veelvuldige intelligensies en moontlike oorsake van swak en onderprestasie te verken sodat hulle voorberied is om vir diverse leerlinge voorsiening te maak. Teorie en praktyk van onderwys assessering. Self-assessering, portuurassessering and formele assessering. Aanpassings van assessering en alternatiewe assessering van leerders met gestremdhede. Konsepte, elemente en vaardighede van kritiese en kreatiewe denke om uitdagende em ondeersteunende leer omgewings te skep.

  Sien meer

Keusemodules

 • Module-inhoud:

  Moedertaal Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die NKV: taal vaardighede wat basiese interpersoonlike kommunikasie vaardighede vereis, word aangespreek in sosiale omstandighede en die kognitiewe akademiese vaardighede noodsaaklik vir leer oor die kurrikulum. Beide kommunikatiewe en teks-gebaseerde benadering in Tale onderrig sal ontdek word. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  SPH 412 bevat a deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke focus op die praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die NKV. Wiskunde in die Senior fase dek die vyf inhoud areas insluitende getalle, operasies en verhoudings; patrone, funksies en algebra; ruimte en vorm (Meetkunde); meting en data hantering. Met die vyf Inhoud Areas as agtergrond, moet studente onderwysers gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  SPH 417 mik om studente onderwysers voorteberei om hulle leerlinge te inspireer, fasineer en uit te daag om betrokke te raak en hulself te verstaan, ontdek en verantwoordelikheid te neem vir die natuurlike wêreld en die vaardighede van observasie en toetsing te bekom. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  IGO Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Geografie Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Lewenswetenskappe Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ontwerp Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  SPH 413 bevat a deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op die praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die NKV: student-onderwysers word opgelei om bloodstelling te bied en studeer ‘n reeks van kuns vorms insluitende dans, drama, musiek en visuele kunste. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  SPH 414 bevat a deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op die praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die NKV. Hierdie Sosialewetenskappe kurrikulum mik om geleenthede vir leerders beskikbaar te stel waar hulle met vars en kritiese oë kan kyk na hulle eie wêreld. Meer belangrik dit mik om leerders bloot te stel aan ‘n wêreld buite hulle daaglikse realiteite. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Rekeningkunde Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die fokus van SPH 415 is om die selfwaarde van voornemende Lewensvaardighede onderwysers op te bou sodat hulle aandag kan gee aan die behoeftes, waardes, geloof oortuigings en verantwoordelikhede verbonde aan die bemagtiging van leerders om ingeligte besluite te maak en om gebruik te maak van eienskappe wat identifiseer is deur navorsing te gebruik om positiewe gedrag en bestuur teweeg te bring. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  SPH 406 fokus op ‘n intensiewe studie van die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) verwant aan die onderrig van Finansiële letterkunde, die ekonomie en die entrepreneurskap aan leerders in die Senior Fase EBW leer. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Afrikaans Taal Onderrig is ‘n unieke spesialiseering wat die spesifieke taal  op beide huis taal, eerste additionele taal en tweede additionele taal bied en behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Dramatiese Kunste Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Landbouwetenskappe Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrigpraktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Musiek Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Toerisme Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Fisiesewetenskappe Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Besondere plek van die vakdidaktiek in die pedagogiese dissiplines. Die eie
  aard en struktuur van die vak. Doelstellings en doelwitte met die onderrig.
  Benaderingswyses met die onderrig van die vak. Lesstruktuur as model vir
  lesontwerp. Praktyktoepassing oor onderwerpe uit die skoolsillabusse.
  Oriëntering, voorbereiding en aanbieding. Evaluering, meting, toetsing en
  eksaminering. Funksionalisering (werkopdragte).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Slegs gegradueerde studente wat ‘n vreemde taal op derdejaarsvlak geslaag het, mag vir hierdie keusemodule inskryf. Die fasilitering van leer van ‘n vreemde taal fokus op ‘n kommunikatiewe benadering. Leerders moet die taal leer praat, luister na die taal, lees en blootgestel word aan die kultuur van die sprekers van die spesifieke taal. Die fokus is op die ontwerp, implementering, bestuur en assessering van leertake in die spesialiseringsveld met ‘n kruiskurrikulêre geïntegreerde benadering. Die studie integreer die dissiplinêre beginsels van inhoudskennis, metodologie en relevante opvoedkundige teorie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Verbruikerstudies Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Lewensorientëring Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  SPH 418 is uniek ontwerp om voorlopige SF Tegnologie onderwysers toe te rus om leerders te onderrig in die volgende aspekte: die Ontwerp Proses, ondersoek en ontwerp, maak en evaluering en aanbieding (kommunikasie). Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ekonomie Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Visuele Kunste Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Afrika Tale Onderrig is ‘n unieke spesialiseering wat die spesifieke taal  op beide huis taal, eerste additionele taal en tweede additionele taal bied en behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Engels Onderrig is ‘n unieke spesialiseering wat die spesifieke taal  op beide huis taal, eerste additionele taal en tweede additionele taal bied en behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Gasvryheidstudies Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Wiskunde Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

   

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Wiksundegeletterdheid Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  RTT Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Dansstudies Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Geskiedenis Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inligtingstegnologie Onderrig behels ‘n deeglike oorsig van die leer inhoud met spesifieke fokus op praktiese toepassing soos voorgeskryf deur die KABV en die Nasionale Kurrikulumverklarings. Studente onderwysers moet gevestigde onderrig praktyk vaardighede (mikro-onderrig), kurrikulum differensiasie, inhoud en onderrig planne (KABV) en toepaslike informele, formele assesserings van inhoud sowel as rekordering, rapportering en moderering van assessering ontwikkel.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences