Jaarboeke

Program: BTh Teologie

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
06130006 Fakulteit Teologie
Credits Duration
Duur van studie: 3 jaar Totale krediete: 375

Programinligting

Hierdie program het ten doel om algemene teologiese opleiding aan studente te verskaf wat die Nasionale Senior Sertifikaat geslaag het vir graadstudies. Dit bied ’n basis vir eie-kerklike programme, vorming en praktiese opleiding met die oog op Woordbediening.

’n Vaste leergang met beperkte keuses word voorgeskryf. ’n Student wat vir hierdie program wil registreer, moet aan die begin van elke akademiese jaar sy of haar leergang aan die Programkoördineerder vir goedkeuring voorlê.

Toelatingsvereistes

 • Ten einde te kan registreer vir die studieprogramme moet kandidate voldoen aan die minimum NSS/IEB/Cambridge-vereistes vir tersiêre studie sowel as aan die minimum vereistes van die betrokke studieprogram.
 • Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.

Minimum vereistes vir 2016

Prestasievlak

TPT

Afrikaans of English

NSS/IEB

HIGCSE

AS-Level

A-Level

4

3

D

D

25

(23-24 toelating op grond van NBT)

 

Ander programspesifieke inligting

Notas:

 • Akademiese geletterdheid: VAG 110 (nie verpligtend as die kandidaat op grond van die NSS-simbool vir Afrikaans vrygestel is nie) en VAG 120 moet gedurende die eerste studiejaar van die program afgehandel word. Alle studente moet VAG 120 slaag as deel van die voorgeskrewe leerplan.
 • Rekenaargeletterdheid: Die volgende modules moet gedurende die eerste jaar van studie afgehandel word: AIM 101 of AIM 102 (of AIM 111 en AIM 121).
 • Indien daar nie genoeg studente vir ’n keusemodule inskryf ten einde die aanbieding daarvan ekonomies te regverdig nie, kan die Dekaan besluit om so ’n module te onttrek. Studente sal betyds van so ’n besluit ingelig word, sodat hulle vir ’n ander module kan inskryf.
 • ’n Student mag die getal modules per studiejaar met twee semestermodules of een jaarmodule oorskry, mits die Dekaan dit goedkeur. 
 • Hoogstens twee semestermodules uit ’n ander fakulteit mag deur die Dekaan goedgekeur word op voorwaarde dat dit voldoende krediete verteenwoordig en nie aangebied is vir ’n graad wat reeds toegeken is nie.
 • CYE word nie in ag geneem nie.
 • OST410 behels ’n onafhanklike studie oor ’n onderwerp in enige van die vakke van die BTh-leergang (Praktykvorming uitgesluit) onder leiding van ’n dosent van die betrokke departement.

Eksamens en slaagvereistes

Spesiale eksamen
Sien Algemene Regulasies G.12.4 en G.12.6.
’n Student wat aan al die vereistes vir die graad voldoen het met uitsondering van hoogstens twee semestermodules of een jaarmodule waarin hy of sy ’n gesamentlike syfer van minstens 40% behaal het, mag toegelaat word om aan die einde van die daaropvolgende semester ’n spesiale eksamen in die betrokke modules af te lê.

Bevordering tot volgende studiejaar

 1. Om tot modules van die tweede studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens sewe semestermodules slaag, tensy die Dekaan anders beslis.
 2. Om tot modules van die derde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens 15 semestermodules slaag, waarby ingesluit Grieks 110 en 120 en Hebreeus 110 en 120, tensy die Dekaan anders beslis.
 3. Om tot modules van die vierde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student 24 semestermodules slaag, waarby ingesluit Grieks 210 en 220 en Hebreeus 210 en 220, tensy die Dekaan anders beslis.

Akademiese uitsluiting
Die Dekaan mag op aanbeveling van die betrokke fakulteitskomitee, ’n student akademies uitsluit deur die registrasie vir die bepaalde jaar of vir die volgende jaar te beëindig, indien hy/sy nie aan die minimum vereistes voldoen nie. U mag teen akademiese uitsluiting appelleer.

Slaag met lof

Die graad word met lof aan ‘n student toegeken wat ten minste ‘n gemiddelde van 75% (GPA) in al die voorgeskrewe modules van die finale jaar behaal het en 75% in die onafhanklike studie (OST 410), op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences