Jaarboeke

Program: BSc Verlengde program - Fisiese Wetenskappe

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
02130010 Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Credits Duration
Duur van studie: 4 jaar Totale krediete: 512

Toelatingsvereistes

 • Ten einde te kan registreer moet NSS/IEB/Cambridge-kandidate voldoen aan die minimum vereistes vir graadstudie asook aan die minimum vereistes van die betrokke studieprogram.
 • Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die Toelatingspuntteling (TPT).
 • Graad 11-uitslae word gebruik vir die voorlopige toelating van voornemende studente.
 • Finale toelating is gebaseer op Graad 12-uitslae.

 

Minimum vereistes vir 2016
Prestasievlak
Afrikaans of Engels Wiskunde Fisiese Wetenskap TPT
NSC/IEB HIGCSE AS-Level A-Level NSC/IEB HIGCSE AS-Level A-Level NSC/IEB HIGCSE AS-Level A-Level
4 3 D D 4 3 D D 4 3 D D 26
 
NBT verpligtend

 

Addisionele vereistes

 1. Studente wat toegelaat word tot een van die BSc-Verlengde programme, registreer vir ’n spesifieke Vierjaarprogram. Drie verlengde programme word aangebied:
 • BSc (Vierjaarprogram) – Wiskundige Wetenskappe 
 • BSc (Vierjaarprogram) – Biologiese en Landbouwetenskappe 
 • BSc (Vierjaarprogram) – Fisiese Wetenskappe 
 1. Hierdie programme word gevolg deur studente wat as gevolg van besondere omstandighede by ’n verlengde studieprogram baat sal vind.
 2. Studente wat nie aan die normale toelatingsvereistes vir ’n driejaar BSc-graad in die Fakulteit Natuur-en Landbouwetenskappe voldoen nie, kan nogtans toelating verkry deur in een van die BSc-vierjaarprogramme geplaas te word. In algemene terme beteken die BSc (Vierjaarprogram) dat die eerste studiejaar in Wiskunde, Fisika, Biologie en Chemie verleng word en twee jaar duur. Na suksesvolle voltooiing van die BSc (Vierjaarprogram), skakel studente by die tweede jaar van een van die normale BSc-programme in tot voltooiing van die graad. Die moontlikheid om na een of twee jaar in die Vierjaarprogram na ’n ander fakulteit soos Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie, Veeartsenykunde of Gesondheidswetenskappe oor te skakel bestaan vir verdienstelike gevalle, onderhewig aan keuring en die bepaalde voorwaardes wat die ander fakulteite mag stel.
 3. Studente wat een van die Vierjaarprogramme wil volg, moet ’n Institusionele Vaardigheidstoets aflê en word deur ’n keurkomitee vir toelating oorweeg. Besonderhede is by die Kliëntedienssentrum beskikbaar.
 4. Aansoeke om toelating tot die BSc (Vierjaarprogram) word jaarliks voor 30 September ingedien. Besonderhede is by die Studenteadministrasie: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe beskikbaar.
 5. Reëls en regulasies van toepassing op die normale studieprogramme is mutatis mutandis van toepassing op die BSc (Vierjaarprogram), met die uitsonderings soos aangedui in die regulasies van die BSc (Vierjaarprogram). Onder andere moet studente in die Vierjaarprogramme oor ’n Nasionale Senior Sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes beskik.
 6. Aansoeke vir die Vierjaarprogramme word jaarliks deur ’n toelatingskomitee oorweeg. Studente wat aanvaar word vir studie in die Vierjaarprogramme word individueel, betreffende vakkeuses, deur die toelatingskomitee geplaas volgens hulle voornemende studierigting. Studente mag nie sonder toestemming van die Voorsitter van die toelatingskomitee hierdie plasing verander nie.

Ander programspesifieke inligting

’n Keusemodule kan gekies word uit die modules COS 133, of MLB 133, of WST 133 in die eerste jaar, eerste semester.

’n Keusemodule kan gekies word uit COS143, of MLB143, of WST143 in die eerste jaar, tweede semester. Die keusemodules word bepaal deur die module wat in die eerste semester gekies was.

Met verwysing na die res van die derdesemestermodules (tweede jaar, eerste semester) en die tweede semester, moet voorgeskrewe modules uit die normale BSc-program van die student se keuse geselekteer word.

 

Voorgeskryf: CMY 133 Chemie, CMY 143 Chemie en CMY 154 Chemie: Ekwivalente module – ’n BSc eerstesemester- voorgeskrewe module: CMY 117.

Fisikamodules

Vir studente in biologiese studierigtings: PHY 133 Fisika, PHY 144 Fisika,

PHY 154 Fisika: Ekwivalente module PHY 131.

Vir studente wat Fisiese Wetenskappe en ingenieurswese wil doen: PHY 133 Fisika, PHY 143 Fisika en PHY 153 Fisika vir krediet vir FSK 116 (of FSK 176)

Vir alle ander studente: PHY 133 Fisika, PHY 143 Fisika en PHY 153 Fisika en PHY 163 Algemene fisika: Ekwivalente modules PHY 114 en PHY 124.

Voorgeskryf: WTW 133 Precalculus, WTW 143 Calculus en WTW 153 Calculus: Ekwivalente module – ’n BSc eerstesemester- voorgeskrewe module: WTW 114.

Vir studente in biologiese studierigtings: WTW 133 Precalculus, WTW 144 Wiskunde en WTW 154 Wiskunde: Ekwivalente module: WTW 134 Wiskunde

Voorgeskryf: MLB 133 Molekulêre en selbiologie, MLB 143 Molekulêre en selbiologie, MLB 153 Molekulêre en selbiologie: Ekwivalente module – ’n BSc eerstesemester- voorgeskrewe module: MLB 111 Molekulêre en selbiologie.

 

NB Studente mag slegs een keer vir ’n verlenge module registreer (bv PHY 133, PHY 143, PHY 153 en PHY 163).

 

Voorgeskrewe modules:

AIM 111 en AIM 121 Akademiese-inligtingbestuur 4 + 4 krediete.

LST 133 en LST 143 Akademiese geletterdheid, 8 + 8 krediete.

Alle nuwe studente moet vir die akademiesegeletterdheidsmodules (LST) registreer.

 

Die Dekaan kan, op aanbeveling van die programbestuurder, afwykings in die studieprogram goedkeur. Let wel: Waar keusemodules nie spesifiek aangedui word nie, kan enige van die modules wat in die alfabetiese lys van modules voorkom, gekies word. Die onus rus op die studente om voor registrasie seker te maak dat hulle aan die voorvereistes van die modules voldoen Voorvereistes word in die alfabeties modulelys gelys.

Bevordering tot volgende studiejaar

Akademiese bevorderingsvereistes
Dit word van studente wat vir die eerste jaar van die BSc (Vierjaarprogram) registreer is, verwag om alle voorgeskrewe modules van die eerste jaar van die program te slaag.
Dit word van studente wat vir die BSc (Vierjaarprogram) toegelaat is, verwag om 'n volledige ooreenstemmende BSc eerste jaar binne twee jaar van registrasie te voltooi.
Studente wat nie vordering tydens die eerste semester van die eerste jaar toon nie, sal na die toelatingskomitee van die Fakulteit verwys word. 


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

To contact the University during the COVID-19 lockdown, please send an email to [email protected]

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences