E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Navorsing by UP — terugskouende oorsig nou gepubliseer
22 November 2017

 

Die samestelling van die jaarlikse Navorsingsoorsig is altyd 'n hoogtepunt op die navorsingkalender van die Universiteit van Pretoria en die Navorsingsoorsig 2016 was geen uitsondering nie. Hierdie jongste Oorsig is nou, saam met die gepaardgaande Navorsingsuitsette 2016, gepubliseer, vrygestel en wyd versprei in gedrukte formaat en is ook beskikbaar in interaktiewe e-formate.

Elke jaar laat die Navorsingsoorsig die klem val op 'n paar van ons hoof- en ontluikende navorsers, asook vordering wat gemaak is. Ons glo dat navorsing een vorm van gemeenskapsbetrokkenheid is en dat universiteite 'n kritieke rol speel om 'n bydrae te lewer tot 'n volhoubare toekoms.

Die jaar 2016 was 'n belangrike mylpaal aangesien dit die einde was van die eerste vyfjaarsiklus van die Universiteit se langtermyn strategiese plan, UP 2025. Dit was dus moontlik om tendense te identifiseer gemeet aan die strategiese doelwitte en teikens wat vyf jaar gelede gestel is.

'n Paar van die besondere prestasies waarna daar in die Oorsig verwys word, is:

  • 63.4% van ons akademiese personeel het doktorsgrade, die aantal postdoktorale genote wat gewerf is om deel te word van UP se navorsingsgemeenskap het in 2016 op 237 gestaan, en nagraadse studente as 'n persentasie van algehele inskrywing was 37%.
  • Daar was sedert 2012 'n 51% toename in doktorale graduandi en 'n jaar-op-jaar toename in doktorale inskrywings.
  • Befondsing vir navorsing het in 2016 met 22% toegeneem in vergelyking met 2015 en die Universiteit het van die jongste navorsingstoerusting ter waarde van R28m bekom.
  • 'n Sektorale oorsig oor navorsingsprestasie wat in 2015 deur die Departement Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) onderneem is, het aan UP die eerste plek in Suid-Afrika toegeken op grond van algehele navorsingsuitset, asook die eerste plek met betrekking tot geweegde per capita-uitset.

Die vordering wat gemaak is, getuig van die sukses van verskeie inisiatiewe wat geïmplementeer is ter ondersteuning van navorsing by UP. Die kern daarvan is ons personeel en jong, ontluikende wetenskaplikes, en 'n navorsingsomgewing wat dit vir navorsers moontlik maak om te floreer. Ewe belangrik is die strategie om op sterkpunte in navorsingsareas te fokus, en dit bevorder op sy beurt weer kruisdissiplinêre samewerking, navorsingsproduktiwiteit, strategiese fokus op nagraadse en postdoktorale genote en eksterne befondsing. 'n Verdere belangrike aspek is die kritieke navorsingskapasiteit wat in Navorsingsleerstoele en Sentrums van Uitnemendheid gesetel is, sowel as in toonaangewende Institute, Sentrums en Eenhede: in 2016 was daar 'n totaal van 133 navorsingsentiteite by die Universiteit, 84 NNS Y-gegradeerde jong wetenskaplikes, en 'n gekombineerde totaal van 113 A- en B-gegradeerde wetenskaplikes. (Die Oorsig bevat profiele van 'n aantal van hulle.)Die Universiteit is daartoe verbind om te streef na navorsing wat 'n verskil maak. Elke opeenvolgende Oorsig sal sake van kritieke relevansie in die kollig stel, of dit wêreldwyd, streeksgebonde of nasionaal is. Die Navorsingsoorsig 2016 beeld duidelik ons fokus op navorsing in en vir Afrika uit, asook die kontekstuele raamwerk wat deur die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte en Agenda 2030, die Afrika-unie se Agenda 2063 — the Africa We Want, en Suid-Afrika se Nasionale Ontwikkelingsplan 2030 voorsien word.

In ooreenstemming met ons sterkpunte op navorsingsgebied was die fokus in 2016 steeds op die tematiese areas van verbintenis tot bemoeienis met gemeenskapskwessies wat in hierdie raamwerke voorkom, en dermate tot 'n beter lewe by te dra. Die navorsing wat in die Navorsingsoorsig 2016 uitgelig word, is saamgegroepeer onder temas wat die relevansie en impak van navorsing by UP vasvang:

  • Tema 1—Ontwikkeling en die ekonomie
  • Tema 2—Menseregte
  • Tema 3—Erfenis en samelewing
  • Tema 4—Gesondheid
  • Tema 5—Natuurlike omgewings
  • Tema 6—Plantproduksie en voedselsekuriteit

Ons is veral trots op die vele voorbeelde wat die rol van vrouens en kinders in die bou van 'n beter toekoms op die voorgrond stel, asook die omvang en diepte van navorsing wat by UP onderneem word en wat 'n rol gespeel het in beleidstelling, die ontwikkeling van verreikende en substantiewe vennootskappe, en erkenning van die belangrikheid van span- (en tema-) wetenskap sodat daar volgehou kan word met uitnemendheid in navorsing.

Ek hoop dat die vordering wat gemaak is en die tersaaklikheid en impak van die uitstekende navorsing wat by die Universiteit gedoen word, duidelik sal wees vir lesers en dat dit tot betrokkenheid en terugvoer sal lei.

Ons verwelkom kommentaar van ons lesers.

 

Professor Stephanie Burton
Adjunk Visekanselier: Navorsing en Nagraadse Onderrig
 
 
 
- Outeur Departement Navorsing en Innovasie
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Kirsty NepomucenoWysig
Professor Stephanie Burton