E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

JuniorTukkie 'Geospatial' Tech-kamp

 
Op Maandag 13 Julie 2015 het 50 Graad 11-leerders van oral oor Suid-Afrika op die Universiteit van Pretoria (UP) se Hatfieldkampus aangekom om vir vanjaar se JuniorTukkie 'Geospatial' Tech-kamp te registreer. Die Kamp, wat plaaslik ontwikkel is, volg op die suksesvolle ‘Global Connections and Exchange: My Community, Our Earth Tech (MyCoE)’-kamp wat in 2014 by UP gehou is.

Die geleentheid is deur JuniorTukkie van die Departement Toelating en Studenteadministrasi, die Sentrum vir Geoinformatika, EIS-Africa en die Suid-Afrikaanse Geografie Onderwysers-vereniging gereël. Die ondersteuning van borge – Statistiek Suid-Afrika, Esri Suid-Afrika, die WNNR en die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Geoinformatika (Geoinformation Society of South Africa, GISSA) – het die week moontlik gemaak. Leerders het waardevolle ondervinding en inligting ontvang om hulle te help om ingeligte studie- en loopbaanbesluite te neem. Pret-aktiwiteite, wat dromspeel en 'n potjiekoskompetisie insluit, het gedurende die aande plaasgevind.

 
Die Tech-kampprogram (wat op MyCoE gebaseer is) bestaan uit drie dae van opleiding, kulturele uitruiling, kartering en beplanning, praktiese sessies in die gebruik van georuimtelike tegnologieë, die ontwerp van gemeenskap-spanprojekte, ontmoetings met vooraanstaande nywerheidsvennote, en die leer van basiese rekenaargeletterdheid en noodsaaklike lewensvaardighede soos studiemetodes en tydsbestuur. Leerders het meer te wete gekom oor hoe georuimtelike tegnologie ter ondersteuning van hul gemeenskappe gebruik kan word. Hulle het ook uitgebreide inligting oor studiemoontlikhede, beursgeleenthede en beroepe waar georuimtelike tegnologieë toegepas word, ontvang. 
 
Hoërskoolonderwysers en verskeie UP-studente het leiding gegee tydens die leerervarings en toesig gehou tydens sosiale uitstappies. Aktiwiteite het die volgende ingesluit: aanbiedings, kleingroepbesprekings, lesings, interaktiewe opleidingsessies, simulasies en rolspel, spanbou-oefeninge, gevallestudies, leierskapopleiding en onderlinge sosiale verkeer. Aan die ander kant was daar ook praktiese, toegepaste aktiwiteite soos terreinbesoeke, werk in die rekenaarlaboratoriums, spangebaseerde gemeenskapsprojekontwerp en -ontwikkeling. Die spanne is getaak met die identifisering en oplossing van 'n huidige en relevante probleem op kampus waarvoor 'n kaart nodig sou wees. Voorbeelde hiervan sluit die kartering van geraasbesoedeling in en om 'n geskikte terrein vir 'n nuwe koshuis te vind. Leerders het aanmoediging en leiding ontvang om wetenskaplik afgeleide begrippe te vorm en oor te gaan tot aksie, ʼn verskil te maak en deel te neem aan die toepassing van oplossings. 
 
Deelnemers is op grond van die volgende gekies:
  • bewese belangstelling in georuimtelike tegnologie,
  • duidelike aanleg vir leierskap en gemeenskapsdiens, 
  • bewese kreatiwiteit, buigsaamheid, rypheid, integriteit, goeie sosiale vaardighede en ontvanklikheid,
  • die motivering wat nodig is om aktief en suksesvol te wees,
  • voldoende taalvaardighede in Engels om volledige deelname in alle uitruilaktiwiteite te verseker, en
  • voldoening aan die JuniorTukkie-lidmaatskapvereiste van ʼn gemiddeld van ten minste 70%, en
  • voldoening aan die vereiste van ten minste 60% in Wiskunde, Engels en Fisiese Wetenskap.
Aan die einde van die week het die leerders aanbiedings gedoen oor die projekte waaraan hulle tydens die Kamp gewerk het en ook terugvoer ontvang. 
 
Op Donderdag 17 Julie, is die ‘JuniorTukkie Geospatial Tech Camp’ afgesluit met ʼn amptelike afsluitingseremonie waartydens elke deelnemer ʼn bywoningsertifikaat ontvang het wat deur die Dekaan van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe aan hulle oorhandig is. 
 
 

Wat is georuimtelike tegnologie?

Geografie is die wetenskap van plek en ruimte. Geograwe vra waar dinge op die aarde se oppervlak geleë is, hoekom hulle spesifiek dáár geleë is, hoe plekke van mekaar verskil en ondersoek die wisselwerking tussen die mens en die omgewing. Synde die studie van die aarde se landskappe, volkere, plekke en omgewings, gaan geografie, eenvoudig gestel, oor die wêreld waarin ons lewe. Geografie is uniek in die sin dat dit ʼn brug is tussen die sosiale wetenskappe (mensegeografie) en die natuurwetenskappe (fisiese geografie). Omdat besinning oor ruimte en plek relevant is vir ʼn verskeidenheid onderwerpe, byvoorbeeld ekonomie, gesondheid, ingenieurswese, klimaat, plante en diere, is geografie hoogs interdissiplinêr. Dit is ook ʼn uiters gepaste perspektief vanwaar komplekse aangeleenthede soos volhoubare ontwikkeling, wat terselfdertyd ekonomiese, maatskaplike en omgewingsaspekte het, beskou kan word. Geograwe, beplanners en ander wetenskaplikes en professionele persone maak gebruik van talle tegnologieë en tegnieke om meer oor ons wêreld te wete te kom. Sulke georuimtelike tegnologieë word toenemend gebruik in van die belangrikste opkomende velde in pogings om ons komplekse wêreld te verstaan. Opkomende velde sluit in mobiele kaarte, binnevoertuig-navigasie, geografiese inligtingstelsels (‘geographic information systems’, GIS), afstandwaarneming, aardwaarneming, die globale-posisioneringstelsel (‘global positioning system’, GPS), en aanlynkaarte soos Google Earth en OpenStreetMap. Georuimtelike tegnologieë maak dit vir ons moontlik om data op baie maniere te sien, te verstaan, te bevraagteken, te interpreteer en te visualiseer, maniere wat verhoudings, patrone en neigings aan die lig bring in die vorm van kaarte, aardbolle, verslae en diagramme. Georuimtelike tegnologieë help ons om vrae te beantwoord en probleme op te los deur na data te kyk op ʼn manier wat vinnig verstaan en maklik met ander gedeel word. Hulle help ons ook om intelligente en ingeligte besluite te neem oor die manier waarop ons op ons planeet lewe. Daarbenewens word georuimtelike tegnologieë al hoe meer deur individue in die alledaagse lewe gebruik, byvoorbeeld om aanwysings na ʼn spesifieke plek te kry of om die naaste verskaffer van kitskos op te spoor. 

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit