Jaarboeke

Program: BChD

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
10136001 Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Credits Duration
Minimum duur van studie: 5 jaar Totale krediete: 1038
Contact:
Prof WD Snyman
[email protected]
+27 (0)123192552

Programinligting

Let wel: Kandidate word gekeur voor toelating.

Die Algemene Regulasies is op ’n baccalaureusgraad van toepassing.

Elke student in Tandheelkunde moet binne twee maande na aanvang van die eerste studiejaar by die Registrateur van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika aansoek doen om registrasie as student in Tandheelkunde. Studente aan wie vrystelling van die eerste of tweede studiejaar verleen word, moet aan dieselfde registrasievereistes voldoen.

Let wel: Vir student wat voor 2014 vir die BChD-graadprogram geregistreer het, sal die relevante regulasies soos dit in die 2013-jaarboek verskyn het, van toepassing wees.

Toelatingsvereistes

 • Die volgende persone sal vir toelating oorweeg word: ‘n kandidaat wat in besit is van ‘n sertifikaat wat deur die Universiteit beskou word as ekwivalent aan die vereiste Graad 12-sertifikaat met universiteitsvrystelling, ‘n kandidaat wat aan ‘n ander tersiêre instelling gegradueer het of aan wie die status van ‘n gegradueerde van sodanige instelling toegeken is, en ‘n kandidaat wat aan ‘n ander fakulteit aan die Universiteit van Pretoria gegradueer het.
 • Lewensoriëntering word van die TPT-berekening uitgesluit.
 • Graad 11 se finale-eksamenuitslae, die Nasionale Normtoets (National Benchmark Test – NBT) se uitslae en ‘n Toegevoegdewaardevraelys sal vir die voorlopige toelating van voornemende studente gebruik word.
 • Toelating tot Gesondheidswetenskappeprogramme is onderhewig aan ‘n keuringsproses.
 • Aansoeke van internasionale kandidate wat van lande kom met mediese opleidingskole sal nie oorweeg word vir plasing in die MBChB program nie, behalwe waar interregeringssamewerkingsooreenkomte in plek is.
 • Die som van die uitslae van ses vakke, waaronder Engels, Wiskunde en Fisiese Wetenskap, word vir keuringsdoeleindes bereken.
 • Kandidate, neem asseblief kennis dat jou TPT nie met meer as twee punte mag daal in die uitslae van jou finale skooleksamen nie ten einde jou voorlopige toelating te behou.
 • NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige program in hierdie Fakulteit waarborg nie.
 • Navrae oor keuring kan gerig word aan [email protected].

Minimum vereistes

Prestasievlak

TPT

Engels

Wiskunde

Fisiese Wetenskap

NSS/IEB

HIGCSE

AS-Level

A-Level

NSC/IEB

HIGCSE

AS-Level

A-Level

NSS/IEB

HIGCSE

AS-Level

A-Level

5

3

C

C

5

3

C

C

5

3

C

C

35

Addisionele vereistes

 1. ’n Kandidaat mag nie die eerste studiejaar by ’n ander universiteit voltooi nie.
 2. Ingevolge die reglement vir keuring, moet ’n kandidaat Engels, Wiskunde en Fisiese Wetenskap neem en minstens ’n prestasiekode van 5 (60%-69%) asook ’n TPT van minstens 35 behaal, om vir keuring en/of toelating in aanmerking te kom.
 3. Kandidate word na afloop van die keuring skriftelik van die uitslag verwittig.
 4. Slegs een buitelandse student word jaarliks tot the BChD-graadprogram toegelaat. Slegs aansoekers uit lande in die SAOG word oorweeg.
 5. Skoolverlaters met geen vorige tersiêre opleiding en wat nie tot die eerste studiejaar van die BChD-graadprogram toegelaat word nie, kan vir ’n BSc-graadprogram in mediese wetenskappe of biologiese wetenskappe aan die Universiteit registreer, mits hy of sy aan die toelatingsvereistes vir sodanige program voldoen. Indien die student die eerste semester van so ’n graadprogram suksesvol slaag, kan hy of sy weer om keuring aansoek doen om oorweeg te word vir keuring. Indien suksesvol, kan die student dan tot die tweede semester van BChD 1 toegelaat word.

Ander programspesifieke inligting

Let wel:

 1. ’n Nuwe leergang, soos hier aangetoon, word vir die program ingefaseer. Die eerste studiejaar sal vir die eerste keer in 2014 gevolg word, die tweede studiejaar in 2015, die derde studiejaar in 2016, die vierde studiejaar in 2017 en die vyfde studiejaar in 2018.
 2. In 2017 sal die vyfde studiejaar volgens die ou leergang gevolg word.
 3. Studente wat die jaar wat die implementering van die gewysigde kurrikulum direk voorafgaan druip, sal al die modules vir daardie bepaalde jaar moet herhaal in die gewysigde kurrikulum.
 4. Die totale krediete en regulasies vir die leergang verskyn in die 2013 jaarboek en is van toepassing op studente wat voor 2014 vir die BChD-graadprogram geregistreer het.

Tipes modules
Neem asseblief kennis dat modules in verskillende kategorieë geplaas word vir hierdie graad.

Eerste studiejaar
Eerste semester
Eksamenmodules

CMY 151 Chemie 151
FIL 155 Wetenskap en wêreldbeskouing 155
MGW 112 Mense en hul omgewing 112
MLB 111 Molekulêre en selbiologie 111
PHY 131 Algemene fisika 131
MTL 180 Mediese terminologie 180

Tweede semester
Modules
SEP 110 Sepedi 110

Bevorderingsmodules
GNK 188 Anatomie 188
IDE 170 Geïntegreede tandheelkunde 170
POH 170 Openbare mondgesondheid 170

Belangrik:

 • Benewens bogemelde eksamenmodules, moet die volgende verpligte module ook tydens die eerste semester van die eerste studiejaar geslaag word: AIM 101 Akademiese-inligtingbestuur 101.
 • Alle nuwelingeerstejaarstudente aan die Universiteit moet ’n akademiesegeletterdheidstoets aflê. Op grond van die uitslag van hierdie toets kan hulle dan vrygestel word van die volgende akademiesegeletterdheidsmodules óf hulle moet die betrokke modules slaag: ELH 111 en 112.
 • Die eerste semester van die jaarmodule PHY 181 is dieselfde as PHY 131 hierbo genoem.
 • Studente word vrygestel van die taalmodule(s) op grond van die suksesvolle voltooiing van ‘n taal bevoegdheidstoets aan die begin van die jaar.

Tweede studiejaar
Eerste semester
Modules

AFR 111 Afrikaans 111
GPS 280 Generiese prosedurevaardighede 280

Eksamenmodules
GNK 289 Anatomie 289

Bevorderingsmodules
FSG 270 Fisiologie 270
MDB 270 Mondbiologie 270
IDE 270 Geïntegreede tandheelkunde 270
POH 270 Openbare mondgesondheid 270

Tweede semester
Modules
GNK 286 Basiese noodsorg 286

Eksamenmodules
FSG 270 Fisiologie 270
MDB 270 Mondbiologie 270
ZUL 110 IsiZulu 110

Bevorderingsmodules
IDE 270 Geïntegreede tandheelkunde 270
POH 270 Openbare mondgesondheid 270
ODO 270 Odontologie 270
PRD 270 Prostodonsie 270

Derde studiejaar
Eksamenmodules

TGG 370 Toegepaste geneeskunde 370
FAR 370 Kliniese farmakoterapie 370
ANP 370 Anatomiese patologie 370
GOM 370 Algemene en mondmikrobiologie 370

Bywoningsmodule
GPS 370 Generiese prosedurevaardighede 370

Bevorderingsmodules
TBW 370 Omvattende pasiëntbestuur 370
ODO 370 Odontologie 370
PDL 370 Periodontologie 370
ORD 370 Ortodonsie 370
OFC 370 Orofasiale chirurgie 370
PRD 370 Prostodonsie 370
RAD 370 Diagnostiese beelding 370
POH 370 Openbare mondgesondheid 370

Vierde studiejaar
Eksamenmodule

TMZ 470 Anestesiologie 470
RAD 470 Diagnostiese beelding 470
POH 470 Openbare mondgesondheid 470

Bevorderingsmodules
ODO 470 Odontologie 470
PDL 470 Periodontologie 470
ORD 470 Ortodonsie 470
OFC 470 Orofasiale chirurgie 470
PRD 470 Prostodonsie 470
MFP 470 Maksillofasiale patologie 470
TBW 470 Omvattende pasiëntbestuur 470

Vyfde studiejaar
Bywoningskursus

RAD 570 Diagnostiese beelding 570
POH 570 Openbare mondgesondheid 570

Eksamenmodules 
ODO 570 Odontologie 570
PDL 570 Periodontologie 570
ORD 570 Ortodonsie 570
OFC 570 Orofasiale chirurgie 570
PRD 570 Prostodonsie 570
MFP 570 Maksillofasiale patologie 570
TBW 570 Omvattende pasiëntbestuur 570
 

Vereistes vir toelating tot spesifieke modules
'n Student wat:

 1. in die Graad 12-eindeksamen minstens 50% in Wiskunde asook in Fisiese Wetenskap behaal het, word tot die module Molekulêre en selbiologie (MLB 111), en ’n module in die vakke Chemie, Fisika, Dierkunde en Entomologie, Genetika, Mikrobiologie of Plantkunde toegelaat;
 2. in die Graad 12-eindeksamen minstens 50% in Wiskunde asook in Fisiese Wetenskap behaal het, word tot ’n module in Stralingsfisika (RFI) toegelaat;
 3. in die Graad 12-eindeksamen minstens 50% in Fisiese Wetenskap of in Lewenswetenskappe behaal het, word tot modules in Arbeidsterapie en Terapeutiese Media toegelaat;
 4. in die Graad 12-eindeksamen minstens 60% in Wiskunde behaal het, word tot die module WTW 158 in Wiskunde toegelaat; en
 5. in die Graad 12-eindeksamen minstens 50% in Wiskunde behaal het, word tot die module WTW 134 in Wiskunde toegelaat.

Eksamens en slaagvereistes

Slaag van ’n module
’n Modulepunt word bereken uit die deurlopende evalueringsgeleenthede tydens die verloop van die aanbieding van die betrokke module. Hierdie evaluasies sal een of meer van die volgende insluit:

 1. Evaluasies ten opsigte van teoretiese kennis.
 2. Evaluasies ten opsigte van kliniese kennis en vaardighede.
 3. Verpligte bywoning van en aktiewe deelname aan voorgeskrewe aktiwiteite.
 4. ’n Finale omvattende module-eksamen wat deur eksterne eksaminatore gemodereer word.

Herhaling van modules ( en dus die studiejaar)

 1. Studente moet alle modules van ’n betrokke jaar slaag om toelating tot die volgende studiejaar te verkry.
 2. Indien die eerste of tweede studiejaar herhaal moet word, word ’n student vrygestel van die eksamenmodules wat wel in die onsuksesvolle jaar geslaag is.

Die Eksamenmodereringsvergadering in oorleg met die Dekaan en Voorsitter van die Skool vir Tandheelkunde, behou die reg om slegs ’n slaagpunt in genoemde modules toe te staan, mits die student in daardie modules aan die volgende vereistes voldoen:

 • Dat die punt wat aan die betrokke module toegeken is, nie op grond van kondonering geskied het nie.
 • Dat die student die betrokke module gereeld bygewoon het, aan alle aktiwiteite deelgeneem het en verder aan alle ander vereistes voldoen het.
 • Dat die inhoud van die module in die daaropvolgende jaar ooreenstem met die inhoud van die betrokke module.
 1. Ten einde te voldoen aan die vereistes van (ii) hierbo, sal die betrokke modulevoorsitter die omvang van die student se betrokkenheid by geslaagde bevorderingsmodules aan die begin van die jaar bepaal, en dit so met die betrokke student(e) ooreenkom.

Eksamens en slaagvereistes, subminima en deurlopende evalueringspunt
Ingevolge die bepalings van die Algemene Regulasies is daar geen minimum jaar- of semesterpunt wat benodig word om tot die eksamen toegelaat te word nie: Met dien verstande dat alle jaar- en semestermodules nie op dieselfde wyse in ’n Skool hanteer hoef te word nie alhoewel ’n groot mate van eenvormigheid gewens is. Enige ander vereistes vir toelating tot die eksamen verskyn in die studiehandleidings. ’n Finale punt van minstens 50% word vereis om te slaag.

Subminimum
’n Subminimum van 40% in die skriftelike deel van ’n eksamen en ’n subminimum van 50% in die kliniese deel van ’n module word vereis. Die departementshoof lig studente aan die begin van die akademiese jaar in oor die subminima wat vereis word in onderafdelings van die modules wat deur die betrokke departement aangebied word. Hierdie inligting verskyn ook in die studiehandleiding.

Deurlopende evalueringspunt
Punte word toegeken vir praktiese en kliniese werk, vir toetse en ook vir werkopdragte wat gedurende die jaar uitgevoer word.
'n Student wat ’n studiejaar herhaal en sertifikate van bevredigende voorbereiding en vordering moet verwerf in modules wat gedruip is, moet al die vereistes nakom soos deur die departementshoof bepaal.

Hereksamens in die vierde studiejaar
’n Student wat in die eksamen- en bevorderingsmodules tussen 40-49% behaal het, word tot ’n hereksamen toegelaat. Indien sodanige student hierdie hereksamen/herbevorderingstoets druip, moet die vierde studiejaar herhaal word. Indien ’n studiejaar herhaal moet word, behou die student krediet vir die geslaagde eksamenmodules. Raadpleeg Reg.D.1(e) in verband met die sertifikaat van bevredigende voorbereiding en vordering wat in die herhaaljaar in alle geslaagde bevorderingsmodules verwerf moet word, asook die omvang van betrokkenheid van studente betreffende geslaagde bevorderingsmodules, ten einde ’n bepaalde vlak van kliniese vaardigheid te handhaaf.

Eksamens in die vyfde studiejaar

 1. ’n Student wat in die kliniese deel van enige module in die finale eksamen druip, moet daardie module herhaal. Die tyd wat moet verloop voordat die student weer vir eksamen kan aanmeld, word deur die Dekaan, op aanbeveling van die eksamenmodererings-vergadering bepaal. ’n Student wat ’n module herhaal, moet sertifikate van bevredigende voorbereiding in al die ander modules wat geslaag is, verwerf.
 2. ’n Student wat die teoretiese deel van enige module of onderafdeling van ’n module in die finale eksamen druip, sal tot ’n tweede eksamen in daardie deel van die module toegelaat word. ’n Student wat die tweede eksamen druip, moet die hele module herhaal en mag ’n eksamen aan die einde van die daaropvolgende semester aflê, maar moet sertifikate van bevredigende voorbereiding in al die ander modules wat hy/sy reeds geslaag het, verwerf.

Bepalings ten opsigte van bevorderingsmodules
Die bepalings van die Algemene Regulasies i.v.m. bevredigende voorbereiding en vordering is ook van toepassing op modules waarvoor ’n bevorderingstoets vereis word. Hereksamen- en slaagpunte in bevorderingsmodules word toegeken soos in die Algemene Regulasies bepaal: Met dien verstande dat

 1. bevordering geskied op grond van teoretiese en/of praktiese en/of kliniese evaluering deur die jaar en ’n minimum van 50% vereis word om bevorder te word;
 2. waar die jaarpunt minder as 50% is, ’n student deur die eksamen-modereringsvergadering tot ’n herbevorderingstoets in die betrokke module toegelaat kan word;
 3. studente wat ’n studiejaar herhaal, krediet behou vir geslaagde eksamen-modules, tensy anders bepaal, maar ’n sertifikaat van bevredigende voor-bereiding en vordering in alle bevorderingsmodules moet verwerf;
 4. ten einde te voldoen aan die vereistes van (iii) en om ’n bepaalde vlak van kliniese vaardigheid te handhaaf, die betrokke modulevoorsitter die omvang van die student se betrokkenheid by geslaagde bevorderingsmodules aan die begin van die jaar bepaal, en dit so met die betrokke student(e) ooreenkom.

Akademiese uitsluiting van verdere studie

 1. ’n Student wat die BChD-graad volg, sal slegs twee geleenthede gegun word om ’n studiejaar te herhaal.
 2. ’n Student wat nie aan bogenoemde vereiste voldoen nie, maar nogtans toelating tot die Skool verlang, kan die Dekaan/Voorsitter van die Skool skriftelik versoek dat sy/haar aansoek om hertoelating tot die Skool aan die hand van die voorgeskrewe prosedure oorweeg word.
 3. Indien ’n student een of meer eerstejaarsmodules druip (en gevolglik nie tot die tweede studiejaar toegelaat word nie), verbeur sodanige student sy of haar keuring en moet hy/sy opnuut om keuring vir die eerste studiejaar aansoek doen.
 4. ’n Student wat ’n studiejaar vir die tweede keer druip voor die voltooiing van BChD II, word uit die program uitgesluit en moet weer aansoek doen om keuring met die oog op hertoelating tot die tweede studiejaar.

Bevordering tot volgende studiejaar

Druipelinge/Toelating tot die tweede semester van BChD I
Gekeurde eerstejaarstudente wat in ’n voldoende aantal voor-geskrewe eerstesemestermodules op 100-vlak geslaag het, word, onderworpe aan die bepalings van die Algemene Regulasies outomaties tot die tweede semester van die eerste studiejaar toegelaat. Gedurende die tweede semester kan daar dan in die ontbrekende module(s), op ’n antisemesterbasis weer eksamen afgelê word, op voorwaarde dat daar geen roosterbotsings sal wees nie.
In die Skool vir Tandheelkunde mag ’n student nie meer semester-modules as wat in totaal gelykstaande is aan agt lesings per week, op ’n antisemesterbasis in die tweede semester herhaal nie.
Kandidate wat BChD I druip, raadpleeg aseblief Regulasie D.1(c)(ii) en (iii). 

Toelating tot die tweede studiejaar
’n Student moet in al die modules van die eerste studiejaar geslaag het om tot die tweede studiejaar toegelaat te word.

Druipelinge
’n Student wat ’n studiejaar vir die tweede keer druip voor voltooing van BChD II, word uit die program uitgesluit en moet weer aansoek doen om keuring met die oog op hertoelating tot die tweede studiejaar. Raadpleeg ook Reg. D.1(c) in verband met studente wat enkele modules in ’n jaar (en dus die studiejaar) druip.

Toelating tot die derde studiejaar
Om tot die derde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in al die modules van die tweede studiejaar geslaag het.

Toelating tot die vierde studiejaar
Om tot die vierde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in al die modules van die derde studiejaar geslaag het.

Toelating tot vyfde studiejaar
’n Student moet in al die modules van die vierde studiejaar slaag om tot die vyfde studiejaar toegelaat te word.

Slaag met lof

Die graad word met lof toegeken aan ’n student wat in die eksamenmodules van die finale studiejaar minstens 65% in elke module behaal het met ’n gemiddelde van minstens 75% vir al die modules.

Minimum krediete: 191

Fundamentele modules

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Teorie: Inleiding tot algemene chemie: Meting in chemie, materie en energie, atoomteorie en die periodieke tabel, chemiese verbindings en chemiese bindings, kwantitatiewe verwantskappe in chemiese reaksies, fases van materie en die kinetiese teorie, oplossings en kolloïde, sure, basisse en ioniese verbindings, chemiese ewewig. Inleiding tot organiese chemie: Chemiese binding in organiese verbindings, aard, fisiese eienskappe en benaming van eenvoudige organiese molekules, isomerie, chemiese eienskappe van alkane en sikloalkane, alkene, alkohole, aldehiede en ketone, karboksielsure en esters, amiene en amiede, koolhidrate, proteïne en lipiede.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module is ‘n inleiding tot wetenskapfilosofie en die geskiedenis van die wetenskap in die breë. Die volgende is voorbeelde van temas en tydperke wat bespreek kan word: Wêreldbeskouings in antieke Griekeland; Sokrates; Plato – die grondlegger van die Westerse denke; Aristoteles – die vestiging van ’n nuwe tradisie; Leonardo da Vinci; die vestiging van die moderne wetenskap; die wonderjare van die 17de eeu – die hoogbloei van die wetenskappe en filosofie; die opkoms van die meganika; ’n drastiese wending in die sieninge van die mens – die opkoms van die sielkunde; hoe die relatiwiteitsteorie ons siening van die kosmos verander het; die kwantumteorie en die implikasies daarvan vir die moderne wêreldbeskouing; die biologiese wetenskappe en die geheime van die lewe; Opkoms en rol van sielkunde. die neurowetenskappe; die plek, rol en nut van filosofiese denke in die wetenskappe.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Systemic anatomy and embryology:
  An introduction to anatomical terminology, the musculosketetal system, nervous system, surface anatomy, cardiovascular system, respiratory system, urogenital system, gastro-intestinal system, the endocrine system and human embryology.
  Human osteology:
  Introduction to osteology, bone function and classification, humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula, clavicle, scapula, ribs, sternum, vertebrae, pelvis, hand and foot bones, sesamoid bones, skull, mandible, joints.
  Human histology:
  General introduction to cells and tissue, terminology, the cell and cytoplasm, organelles and inclusions, surface and glandular epithelium, general connective tissue, specialised connective tissue, namely cartilage, bone, blood and haemopoietic tissue, muscle and nervous tissue.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Introduction to clinical dentistry:
  • Infection control training
  • Occupational health and safety training
  • Code of conduct, professionalism and ethical behaviour
  • Academic skills training (library, goal-orientation, time management, etc)
  • Basic dental assisting
  • Basic tooth anatomy and terminology
  • Dental terminology
  • Psychomotor skills training (model casting, carving of teeth out of plaster, wax work)
  • Introduction to the disciplines and specialities
  • Third language training
  • Clinic visits throughout the year
  • Visits to a dental practice

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module behels basiese psigologie- en sosiologiekonsepte soos toepaslik vir Geneeskunde en Tandheelkunde, in die geval van BChD-studente. 
  Basiese psigiatriese begrippe word ook aangespreek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleidende studie van die ultrastruktuur, funksie en samestelling van verteenwoordigende selle en selkomponente. Algemene beginsels van selmetabolisme, molekulêre genetika, selgroei, seldeling en seldifferensiasie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die aanleer van ‘n basiese, medies-georiënteerde woordeskat saamgestel uit Latynse en Griekse stamvorme verbind met voor- en agtervoegsels afkomstig uit hierdie tale. Die wyse waarop die betekenisse van mediese terme bepaal word deur die ontleding van mediese terme in hul herkenbare betekenisdraende, samestellende dele word onderrig en ingeoefen. Die funksionele gebruik van mediese terme in konteks as praktiese uitkoms van terminologiese toepassing geniet deurlopend aandag.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Eenhede, vektore, kinematika, dinamika, arbeid, ewewig, klank, vloeistowwe, warmte, termodinamiese prosesse, elektriese potensiaal en kapasitansie, direkte en wisselstroom, optika, atoomfisika, X-strale, radioaktiwiteit.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  • Principles of public oral health
  • Determinants of health
  • Definitions of health, disease and illness
  • Public health approaches to prevention

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module is slegs vir absolute beginners. *Slegs studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe mag hierdie module gedurende semester 2 neem. Alle ander studente moet hierdie module tydens semester 1 neem. Studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe wat reeds oor die taalvaardighede beskik wat in hierdie module onderrig word, mag ’n vrystellingseksamen aflê. Basiese kommunikatiewe vaardighede in Sepedi waarin alledaagse uitdrukkings en gepaste woordeskat met hoë gebruiksfrekwensie figureer, binne bepaalde sosiale situasies

  Sien meer

Minimum krediete: 212

Fundamentele modules

 • Module-inhoud:

  Basiese Afrikaanse grammatika, uitspraak en ’n spesifieke tegniese woordeskat word verduidelik en ingeoefen ten einde studente in staat te stel om tydens professionele kontak met pasiënte gesprek te kan voer. Studente word in praktiese sessies gelei om frases te memoriseer en gespreksvaardighede in te oefen.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module is slegs vir absolute beginners *Slegs studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe mag hierdie module gedurende semester 2 neem. Alle ander studente moet hierdie module gedurende semester 1 neem. Studente in die Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe wat reeds oor die taalvaardighede beskik wat in hierdie module onderrig word, mag ‘n vrystellingseksamen aflê. Basiese kommunikatiewe vaardighede in isiZulu waarin alledaagse uitdrukkings en gepaste woordeskat met hoë gebruiksfrekwensie figureer, binne bepaalde sosiale situasies.

  Sien meer

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.
  Building blocks and metabolism of molecules, muscle and neurophysiology, cerebrospinal fluid and the special senses. Body fluids; haematology; cardiovascular physiology and the lymphatic system. Structure, gas exchange and non-respiratory functions of the lungs; structure, excretory and non-urinary functions of the kidneys, acid-base balance, as well as the skin and body temperature control. Nutrition, digestion and metabolism; hormonal control of the body functions and the reproductive systems. Where appropriate, case studies will be discussed in order to demonstrate the practical application of the gained physiological knowledge to the clinical management of a dental patient. Practical work to complement the theory.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Teorie en praktiese inoefening van basiese noodsorg.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Clinically applied regional approach to human anatomy. Detailed cadaveric dissection of the head and neck, brain and spinal cord, axilla, upper limb, thorax, back and abdomen. Particular emphasis will be given to the head and neck region. The perineum, pelvis and lower limb will not be dissected, but taught with the aid of prosected specimens.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  The course “Microbiology” will prepare the dental student with the necessary knowledge and the discussion capability regarding basic microbiology, virology and immunology of both the healthy and diseased patient so that the student will understand the normal functioning of the relevant systems of the human body and will have compassion for the needs of patients with deflections from the normal. The student will be able to integrate the knowledge gained with the holistic approach to patients in order to be able to approach the treatment of patients preventatively and comprehensively.  The course will provide the dental student with a thorough basic knowledge of principles of infection in general microbiology and virology.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar. 

  Clinic visits and visits to a dental practice
  • Patient administration training
  • Psychomotor skills training (model casting, carving of teeth out of plaster, wax work, wire bending)
  • Pre-clinical communication training – building up rapport with a patient and interviewing skills (commences in the second semester)
  • Examination skills training (commences in the second semester)

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module is the study of the development, macroscopic and microscopic structure and function of tissue of the mouth and related structures with emphasis on the application in clinical dentistry. This module also includes the study of relevant molecular biology.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Chair-side assisting:
  This clinical training entails the chair-side assisting of senior dental students during the treatment of patients.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  • Orientation to health sciences research
  • Ethical consideration in the conduct of health sciences research
  • An overview of the research process
  • Selecting or identifying research problems
  • The literature review
  • Refining and defining the research question, formulating a hypothesis and preparing a research proposal
  • Quantitative research
  • Non-traditional and qualitative research designs
  • Sampling
  • Data collection and Data quality
  • Data analysis
  • Research reports and report evaluation

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  • Basic tooth morphology
  • Introduction to dental laboratory procedures in Removable Prosthodontics

  Sien meer

Minimum krediete: 209

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  General pathology
  • Cell injury, death and adaptation
  • Acute and chronic inflammation
  • Repair: Cell regeneration, fibrosis and wound healing
  • Hemodynamic disorders, thrombosis and shock
  • Disorders of the immune system
  • Neoplasia
  • Environmental diseases
  • General pathology of infectious diseases
  Diseases of the following organ systems
  • Blood vessels
  • Heart
  • Haemopoietic and lymphoid systems
  • Respiratory tract
  • Urinary tract
  • Gastrointestinal tract
  • Liver and biliary tract
  • Pancreas
  • Male genital system
  • Female genital system and breast
  • Endocrine system
  • Musculoskeletal system
  • Skin
  • Nervous system

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Inleidende beginsels tot kliniese farmakoterapie aan die hand van toepaslike pasiëntprobleme, reseptore vir geneesmiddels; beginsels van struktuuraktiwiteitsverwantskappe; dinamiese en kinetiese beginsels om farmakologiese beginsels en kliniese terapie bymekaar uit te bring in ‘n probleemgebaseerde kurrikulum.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Prosedures: Velhegting, skrop en aantrek vir teater. Fisiese ondersoeke: kardiovaskulêre ondersoek, respiratoriese ondersoek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak odontologie is ‘n geïntegreerde leerplan, saamgestel en aangebied deur verskillende lektore van departemente van die skool. Die modules bestaan uit teoretiese, praktiese en kliniese opleiding. Die teoretiese opleiding sluit in die anatomie, embriologie, histologie, mikrobiologie en patologie van die tand en tandstruktuur terwyl die kliniese opleiding fokus op die voorkomende, kuratiewe en geringe rehabilitatiewe hantering van afwykings van tandontwikkeling en erupsie, misvorming, tandkaries, pulpale en peri-radikulêre patologie, ongeërupteerde en geïmpakteerde tande en van veroudering en degeneratiewe veranderinge van tande.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (a) Chirurgiese anatomie: Toegepaste chirurgiese anatomie. (b) Ondersoek, verdowing, nood: Ondersoek van ’n chirurgiese pasiënt, spanningsbeheer en sedasie, lokale verdowers, lokaleverdowingstegnieke, toegepaste farmakologie en voorskrif (oorsigtelik), noodprosedures. (c) Basiese mondchirurgie: Sterilisasie en ontsmetting, mondchirurgiese armamentarium, eksodonsie en verwante komplikasies, bloedingsprobleme, antrum. (d) Gevorderde mondchirurgie: Apisektomie, impaksies, elektro- en kriochirurgie, sagteweefselinfeksies en osteomiëlitis, preprostodontiese chirurgie (oorsigtelik). (e) Basiese kaak- en gesigchirurgie: Traumatologie, chirurgiese patologie, gesigspyne, temporomandibulêre gewrigsafwykings. (f) Gevorderde kaak- en gesigchirurgie: Mikrochirurgie (oorsigtelik), ortognatiese chirurgie, gesplete gesigsdeformiteite, kraniofasiale chirurgie (oorsigtelik).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak strek oor die derde, vierde en vyfde studiejare. Lesings, praktika, kliniese werk, seminare en besprekings oor die volgende:
  (a) Grondbeginsels en terapeutiese maatreëls.
  (b) Okklusie: ontwikkeling en morfologie.
  (c) Ontwikkeling en groei: skedel.
  (d) Vlekvrye staal: eienskappe en gebruike.
  (e) Ortodontiese toestelle: vereistes en tipes.
  (f)  Weefselveranderings.
  (g) Wansluiting: klassifikassie en etiologie.
  (h) Ondersoek, hulpmiddels, diagnose en beplanning.
  (i)  Wangewoontes.
  (j)  Voorkomende en onderskeppende ortodonsie.
  (k) Behandeling: beginsels, ruimteprobleme, metodes.
  (l)  Ekstraksie se rol.
  (m) Retensie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  1. Die modules in die vak word in die derde, vierde en vyfde studiejare aangebied.
  2. Die “diepte” en “gewig” van die kennisbasis asook die kliniese toepassing en interpretasie van die module word bepaal deur die jaar van studie waarin die betrokke student hom/haar bevind.
  3. Die doel is om algemene tandheelkundige praktisyns op te lei wat in staat sal wees om hulle vaardighede en kennis toe te pas in die voorkoming en behandeling van periodontale siektes in beide die openbare en privaat sektor binne die omvang en beroep van die tandheelkundige praktisyn. Om hierdie doelwit te bereik, moet die student kennis hê van die embriologie, normale anatomie, histologie en funksie van die periodontium. Die student moet die etiologie, patogenese, risikofaktore en ander faktore geassosieer met die verskillende tipes periondontale siektes en hul klassifikasie verstaan. Die student moet in staat wees om ‘n volledige kliniese ondersoek uit te voer, die inligting wat daaruit verkry word te gebruik om ‘n diagnose te maak en ‘n behandelingsplan uit te werk. Die student moet die nodige vaardighede bekom om voorkomende maatreëls toe te pas, die pasiënt te motiveer, mondhigiënemetodes en toepaslike instruksies aan die pasiënt te kan verskaf, skalering en wortelskawing te kan uitvoer, die weefselreaksies ten opsigte van hierdie prosedures akkuraat te kan evalueer, klinies te kan onderskei tussen die verskillende vorme van periodontale siektes en om kliniese prosedures, wat geassosieer word met die behandeling van vroeë en matige stadiums van periodontale siektes, uit te voer. Die student moet verder ‘n begrip toon vir die behandelingsopsies wat geassosieer word met gevestigde en gevordere periondontale siektes, insluitend regeneratiewe prosedures en inplantaatbehandeling. Die student moet ook weet wanneer en na wie pasiënte verwys moet word vir diagnose en behandeling deur spesialiste, sou dit nodig geag word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  • Oral epidemiology
  • Prevention and oral health promotion
  • Health services (systems)

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ondersoek en evaluering van die kunsgebitpasiënt, beginsels en neem van afdrukke, bepaling van vertikale en horisontale kaakverhoudinge en gesigsboogopname. Estetika. Inpas en plasing van die voltooide gebit. Nabehandeling. Kliniese aspekte van vervaardiging van volle en gedeeltelike kunsgebitte, obturators en spesiale apparate.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Holistiese pasiëntevaluasie, kliniese hipoteties-deduktiewe denkprosesse, diagnose, prognose en behandelingsbeplanning. Volledige behandeling van ‘n “praktykpasiënt”, aan die hand van ‘n spesiale "praktykpasiëntlêer", onder leiding van ‘n tutor. Die student bou op ‘n deurlopende basis ‘n portefeulje op oor die kliniese en administratiewe prosesse met betrekking tot die "pasiënt". Die portefeulje verskaf die student se jaarpunt, wat op ‘n 50:50-basis met die eksamenpunt die finale slaagpunt bepaal. Die eksamenpunt word bepaal wanneer die student die praktykpasiëntgeval voor ‘n gehoor en paneel van evalueerders voordra. Toepassing van besigheidsbestuursbeginsels gedurende pasiëntbestuur. Voorbereiding van die student vir ‘n sinvolle en suksesvolle loopbaan in ‘n toenemend komplekse besigheids- en gesondheidsorgomgewing. Toepassing van bepaalde beginsels en vaardighede in terme van: • Sielkunde in die tandheelkundige praktyk. • Politieke parameters in tandheelkunde. • Sosiologie en tandheelkunde. • Etiek vir die tandheelkundige. • Loopbaangeleenthede. • Bestuur van ‘n praktyk. Hierbenewens behoort studente ‘n begrip te hê van die ekonomiese, kulturele, wetlike en regulerende omgewing ten einde pasiëntbestuur te ontwikkel en te optimaliseer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel van hierdie module is om die tandarts in staat te stel om mediese probleme te identifiseer wat ‘n invloed mag uitoefen op die tandheelkundige behandeling van die pasiënt óf sy/haar algemene gesondheid mag beïnvloed. Die tandarts moet in staat wees om die mediese geskiedenis van die pasiënt te vertolk sodat hy of sy die behandelingsplan ooreenkomstig kan wysig in die daarstelling van ‘n veilige tandheelkundige behandeling, of die pasiënt te kan verwys vir geneeskundige of spesialisbehandeling.

  Sien meer

Minimum krediete: 224

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak sal die student in staat stel om deur kennis van die embriologie, anatomie, fisiologie en patologie van die mondmukosa, speekselkliere, intra- en ekstra-orale sagteweefsel en been, letsels, siektes en toestande van die mondmukosa, speekselkliere, intra- en ekstra-orale sagteweefsel en been te diagnoseer en te hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak odontologie is ‘n geïntegreerde leerplan, saamgestel en aangebied deur verskillende lektore van departemente van die skool. Die modules bestaan uit teoretiese, praktiese en kliniese opleiding. Die teoretiese opleiding sluit in die anatomie, embriologie, histologie, mikrobiologie en patologie van die tand en tandstruktuur terwyl die kliniese opleiding fokus op die voorkomende, kuratiewe en geringe rehabilitatiewe hantering van afwykings van tandontwikkeling en erupsie, misvorming, tandkaries, pulpale en peri-radikulêre patologie, ongeërupteerde en geïmpakteerde tande en van veroudering en degeneratiewe veranderinge van tande.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (a) Chirurgiese anatomie: Toegepaste chirurgiese anatomie. (b) Ondersoek, verdowing, nood: Ondersoek van ’n chirurgiese pasiënt, spanningsbeheer en sedasie, lokale verdowers, lokaleverdowingstegnieke, toegepaste farmakologie en voorskrif (oorsigtelik), noodprosedures. (c) Basiese mondchirurgie: Sterilisasie en ontsmetting, mondchirurgiese armamentarium, eksodonsie en verwante komplikasies, bloedingsprobleme, antrum. (d) Gevorderde mondchirurgie: Apisektomie, impaksies, elektro- en kriochirurgie, sagteweefselinfeksies en osteomiëlitis, preprostodontiese chirurgie (oorsigtelik). (e) Basiese kaak- en gesigchirurgie: Traumatologie, chirurgiese patologie, gesigspyne, temporomandibulêre gewrigsafwykings. (f) Gevorderde kaak- en gesigchirurgie: Mikrochirurgie (oorsigtelik), ortognatiese chirurgie, gesplete gesigsdeformiteite, kraniofasiale chirurgie (oorsigtelik).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak strek oor die derde, vierde en vyfde studiejare. Lesings, praktika, kliniese werk, seminare en besprekings oor die volgende: (a) Grondbeginsels en terapeutiese maatreëls. (b) Okklusie: ontwikkeling en morfologie. (c) Ontwikkeling en groei: skedel. (d) Vlekvrye staal: eienskappe en gebruike. (e) Ortodontiese toestelle: vereistes en tipes. (f) Weefselveranderings. (g) Wansluiting: klassifikassie en etiologie. (h) Ondersoek, hulpmiddels, diagnose en beplanning. (i) Wangewoontes. (j) Voorkomende en onderskeppende ortodonsie. (k) Behandeling: beginsels, ruimteprobleme, metodes. (l) Ekstraksie se rol. (m) Retensie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (i) Die modules in die vak word in die derde, vierde en vyfde studiejare aangebied. (ii) Die “diepte” en “gewig” van die kennisbasis asook die kliniese toepassing en interpretasie van die module word bepaal deur die jaar van studie waarin die betrokke student hom/haar bevind. (iii) Die doel is om algemene tandheelkundige praktisyns op te lei wat in staat sal wees om hulle vaardighede en kennis toe te pas in die voorkoming en behandeling van periodontale siektes in beide die openbare en privaat sektor binne die omvang en beroep van die tandheelkundige praktisyn. Om hierdie doelwit te bereik, moet die student kennis hê van die embriologie, normale anatomie, histologie en funksie van die periodontium. Die student moet die etiologie, patogenese, risikofaktore en ander faktore geassosieer met die verskillende tipes periondontale siektes en hul klassifikasie verstaan. Die student moet in staat wees om ‘n volledige kliniese ondersoek uit te voer, die inligting wat daaruit verkry word te gebruik om ‘n diagnose te maak en ‘n behandelingsplan uit te werk. Die student moet die nodige vaardighede bekom om voorkomende maatreëls toe te pas, die pasiënt te motiveer, mondhigiënemetodes en toepaslike instruksies aan die pasiënt te kan verskaf, skalering en wortelskawing te kan uitvoer, die weefselreaksies ten opsigte van hierdie prosedures akkuraat te kan evalueer, klinies te kan onderskei tussen die verskillende vorme van periodontale siektes en om kliniese prosedures, wat geassosieer word met die behandeling van vroeë en matige stadiums van periodontale siektes, uit te voer. Die student moet verder ‘n begrip toon vir die behandelingsopsies wat geassosieer word met gevestigde en gevordere periondontale siektes, insluitend regeneratiewe prosedures en inplantaatbehandeling. Die student moet ook weet wanneer en na wie pasiënte verwys moet word vir diagnose en behandeling deur spesialiste, sou dit nodig geag word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  • Oral epidemiology
  • Prevention and oral health promotion
  • Health services (systems)
  • Community engagement projects commence

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ondersoek en evaluering van die kunsgebitpasiënt, beginsels en neem van afdrukke, bepaling van vertikale en horisontale kaakverhoudinge en gesigsboogopname. Estetika. Inpas en plasing van die voltooide gebit. Nabehandeling. Kliniese aspekte van vervaardiging van volle en gedeeltelike kunsgebitte, obturators en spesiale apparate.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Diagnostiese beelding 370/470 is 'n tweejaar kursus wat gedurende die 3e en 4e jaar van die BChD program aangebied word. Dit handel oor alle aspekte van radiografiese beelding van die maksillofasiale gebied wat relevant is vir 'n Tandarts. Diagnostiese beelding 370 word tydens BChD III aangebied en is 'n bevorderings kursus. Diagnostiese beelding 470 is 'n eksamen kursus wat tydens BChD IV aangebied word. Die doel van Diagnostiese beelding 470 is: - Om die onderrig en eksaminering van Diagnostiese beelding 370/470 te formaliseer. - Om te sertifiseer dat studente die kennis wat in Diagnostiese beelding 370 verkry is, in kliniese en praktiese situasies van Diagnostiese beelding kan toepas. - Om te sertifiseer dat studente professioneel optree tydens kliniese situasies in Diagnostiese beelding.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Holistiese pasiëntevaluasie, kliniese hipoteties-deduktiewe denkprosesse, diagnose, prognose en behandelingsbeplanning. Volledige behandeling van ‘n “praktykpasiënt”, aan die hand van ‘n spesiale "praktykpasiëntlêer", onder leiding van ‘n tutor. Die student bou op ‘n deurlopende basis ‘n portefeulje op oor die kliniese en administratiewe prosesse met betrekking tot die "pasiënt'. Die portefeulje verskaf die student se jaarpunt, wat op ‘n 50:50-basis met die eksamenpunt die finale slaagpunt bepaal. Die eksamenpunt word bepaal wanneer die student die praktykpasiëntgeval voor ‘n gehoor en paneel van evalueerders voordra. Toepassing van besigheidsbestuursbeginsels gedurende pasiëntbestuur. Voorbereiding van die student vir ‘n sinvolle en suksesvolle loopbaan in ‘n toenemend komplekse besigheids- en gesondheidsorgomgewing. Toepassing van bepaalde beginsels en vaardighede in terme van: • Sielkunde in die tandheelkundige praktyk. • Politieke parameters in tandheelkunde. • Sosiologie en tandheelkunde. • Etiek vir die tandheelkundige. • Loopbaangeleenthede. • Bestuur van ‘n praktyk. Hierbenewens behoort studente ‘n begrip te hê van die ekonomiese, kulturele, wetlike en regulerende omgewing ten einde pasiëntbestuur te ontwikkel en te optimaliseer.

  Sien meer

Minimum krediete: 202

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak sal die student in staat stel om deur kennis van die embriologie, anatomie, fisiologie en patologie van die mondmukosa, speekselkliere, intra- en ekstra-orale sagteweefsel en been, letsels, siektes en toestande van die mondmukosa, speekselkliere, intra- en ekstra-orale sagteweefsel en been te diagnoseer en te hanteer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak odontologie is ‘n geïntegreerde leerplan, saamgestel en aangebied deur verskillende lektore van departemente van die skool. Die modules bestaan uit teoretiese, praktiese en kliniese opleiding. Die teoretiese opleiding sluit in die anatomie, embriologie, histologie, mikrobiologie en patologie van die tand en tandstruktuur terwyl die kliniese opleiding fokus op die voorkomende, kuratiewe en geringe rehabilitatiewe hantering van afwykings van tandontwikkeling en erupsie, misvorming, tandkaries, pulpale en peri-radikulêre patologie, ongeërupteerde en geïmpakteerde tande en van veroudering en degeneratiewe veranderinge van tande.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (a) Chirurgiese anatomie: Toegepaste chirurgiese anatomie. (b) Ondersoek, verdowing, nood: Ondersoek van ’n chirurgiese pasiënt, spanningsbeheer en sedasie, lokale verdowers, lokaleverdowingstegnieke, toegepaste farmakologie en voorskrif (oorsigtelik), noodprosedures. (c) Basiese mondchirurgie: Sterilisasie en ontsmetting, mondchirurgiese armamentarium, eksodonsie en verwante komplikasies, bloedingsprobleme, antrum. (d) Gevorderde mondchirurgie: Apisektomie, impaksies, elektro- en kriochirurgie, sagteweefselinfeksies en osteomiëlitis, preprostodontiese chirurgie (oorsigtelik). (e) Basiese kaak- en gesigchirurgie: Traumatologie, chirurgiese patologie, gesigspyne, temporomandibulêre gewrigsafwykings. (f) Gevorderde kaak- en gesigchirurgie: Mikrochirurgie (oorsigtelik), ortognatiese chirurgie, gesplete gesigsdeformiteite, kraniofasiale chirurgie (oorsigtelik).

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die modules in die vak strek oor die derde, vierde en vyfde studiejare. Lesings, praktika, kliniese werk, seminare en besprekings oor die volgende: (a) Grondbeginsels en terapeutiese maatreëls. (b) Okklusie: ontwikkeling en morfologie. (c) Ontwikkeling en groei: skedel. (d) Vlekvrye staal: eienskappe en gebruike. (e) Ortodontiese toestelle: vereistes en tipes. (f) Weefselveranderings. (g) Wansluiting: klassifikassie en etiologie. (h) Ondersoek, hulpmiddels, diagnose en beplanning. (i) Wangewoontes. (j) Voorkomende en onderskeppende ortodonsie. (k) Behandeling: beginsels, ruimteprobleme, metodes. (l) Ekstraksie se rol. (m) Retensie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (i) Die modules in die vak word in die derde, vierde en vyfde studiejare aangebied. (ii) Die “diepte” en “gewig” van die kennisbasis asook die kliniese toepassing en interpretasie van die module word bepaal deur die jaar van studie waarin die betrokke student hom/haar bevind. (iii) Die doel is om algemene tandheelkundige praktisyns op te lei wat in staat sal wees om hulle vaardighede en kennis toe te pas in die voorkoming en behandeling van periodontale siektes in beide die openbare en privaat sektor binne die omvang en beroep van die tandheelkundige praktisyn. Om hierdie foelwit te bereik, moet die student kennis hê van die embriologie, normale anatomie, histologie en funksie van die periodontium. Die student moet die etiologie, patogenese, risikofaktore en ander faktore geassosieer met die verskillende tipes periondontale siektes en hul klassifikasie verstaan. Die student moet in staat wees om ‘n volledige kliniese ondersoek uit te voer, die inligting wat daaruit verkry word te gebruik om ‘n diagnose te maak en ‘n behandelingsplan uit te werk. Die student moet die nodige vaardighede bekom om voorkomende maatreëls toe te pas, die pasiënt te motiveer, mondhigiënemetodes en toepaslike instruksies aan die pasiënt te kan verskaf, skalering en wortelskawing te kan uitvoer, die weefselreaksies ten opsigte van hierdie prosedures akkuraat te kan evalueer, klinies te kan onderskei tussen die verskillende vorme van periodontale siektes en om kliniese prosedures, wat geassosieer word met die behandeling van vroeë en matige stadiums van periodontale siektes, uit te voer. Die student moet verder ‘n begrip toon vir die behandelingsopsies wat geassosieer word met gevestigde en gevordere periondontale siektes, insluitend regeneratiewe prosedures en inplantaatbehandeling. Die student moet ook weet wanneer en na wie pasiënte verwys moet word vir diagnose en behandeling deur spesialiste, sou dit nodig geag word.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Verwys na die Engelse weergawe van die Course Catalogue.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ondersoek en evaluering van die kunsgebitpasiënt, beginsels en neem van afdrukke, bepaling van vertikale en horisontale kaakverhoudinge en gesigsboogopname. Estetiese evaluasie. Inpas en plasing van die voltooide gebit. Nabehandeling. Kliniese aspekte van vervaardiging van volle- en gedeeltelike kunsgebitte, obturators en spesiale apparate. Voor-kliniese kroon en brug tegniek kursus. volledige ondersoek en evaluering van die kroon en brug pasiënt. Beginsels van kawiteitsvoorbereiding en afdruk tegnieke. Kleur bepaling. Afwerking en sementering van die finale herstelling. Kliniese aspekte in die vervaardigingsproses van vaste kroon en brug prostese. Inleiding tot lasers en inplantologie.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Diagnostiese beelding 570 is 'n bywoningskursus wat gedurende die eerste semester van BChD V aangebied word. Die doel van die kursus is: - Om onderrig en formatiewe assessering van finale jaar studente se kliniese en diagnostiese vaardighede in Diagnostiese beelding te formaliseer. - Om studente se selfvertroue in kliniese aspekte van Diagnostiese beelding te ontwikkel. - Om radiografiese dienslewering deur senior (5de jaar) studente te verseker terwyl 4de jaar studente in opleiding is.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Holistiese pasiëntevaluasie, kliniese hipoteties-deduktiewe denkprosesse, diagnose, prognose en behandelingsbeplanning. Volledige behandeling van ‘n “praktykpasiënt”, aan die hand van ‘n spesiale "praktykpasiëntlêer", onder leiding van ‘n tutor. Die student bou op ‘n deurlopende basis ‘n portefeulje op oor die kliniese en administratiewe prosesse met betrekking tot die "pasiënt'. Die portefeulje verskaf die student se jaarpunt, wat op ‘n 50:50-basis met die eksamenpunt die finale slaagpunt bepaal. Die eksamenpunt word bepaal wanneer die student die praktykpasiëntgeval voor ‘n gehoor en paneel van evalueerders voordra. Toepassing van besigheidsbestuursbeginsels gedurende pasiëntbestuur. Voorbereiding van die student vir ‘n sinvolle en suksesvolle loopbaan in ‘n toenemend komplekse besigheids- en gesondheidsorgomgewing. Toepassing van bepaalde beginsels en vaardighede in terme van: • Sielkunde in die tandheelkundige praktyk. • Politieke parameters in tandheelkunde. • Sosiologie en tandheelkunde. • Etiek vir die tandheelkundige. • Loopbaangeleenthede. • Bestuur van ‘n praktyk. Hierbenewens behoort studente ‘n begrip te hê van die ekonomiese, kulturele, wetlike en regulerende omgewing ten einde pasiëntbestuur te ontwikkel en te optimaliseer.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences