Jaarboeke

Program: BIngHons Metallurgiese Ingenieurswese

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
12240063 Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Credits Duration
Duur van studie: 1 jaar Totale krediete: 120

Programinligting

Die leergang word in oorleg met die betrokke departementshoofde bepaal. 'n Student moet in modules met 'n totaal van minstens 128 krediete slaag.

Die graad word slegs op grond van eksamens toegeken.

Toelatingsvereistes

Behoudens die bepalings van die Algemene Regulasies Reg. G.1.3 en G.54, word ?n BIng-graad of 'n gelykwaardige kwalifikasie vir toelating vereis.

Ander programspesifieke inligting

'n Beperkte aantal toepaslike modules uit ander departemente word toegelaat.

Eksamens en slaagvereistes

 1. Die eksamen in elke module wat die student volg, word in die eerste normale eksamentydperk na afsluiting van klasse (dit wil sê Oktober/November of Mei/Junie) afgeneem.
 2. 'n Student vir die honneursgraad moet sy of haar studie in die geval van voltydse studente binne twee jaar, en in die geval van na-uurse studente, binne drie jaar na eerste registrasie vir die graad voltooi, met dien verstande dat die Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk kan goedkeur.
 3. 'n Student moet in elke module minstens 50% in die eksamen behaal waar 'n semester- of jaarpunt nie vereis word nie. 'n Module mag net een maal herhaal word.
 4. In gevalle waar daar wel 'n semester- of jaarpunt toegeken word, word 'n minimum eksamenpunt van 40% en 'n finale punt van 50% vereis.
 5. Geen her- of spesiale eksamens word op nagraadse vlak toegestaan nie.

Slaag met lof

'n Student slaag met lof as hy of sy 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% behaal het in die eerste 128 krediete waarvoor geregistreer is (modules wat betyds gestaak is, uitgesluit). Indien die student enige module druip (modules wat betyds gestaak is, uitgesluit), kan die graad nie met lof behaal word nie.

Minimum krediete: 128

NLO 700 compulsory module / verpligte module

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module deals with the basic understanding of phase transformations in alloys, and its relationship with microstructure and mechanical properties of alloys. Included are transformation processes such as solidification; nucleation, growth and coarsening of precipitates; the use of carbides and intermetallic compounds in steels; static and dynamic re-crystallisation; grain growth and the use of grain boundary engineering; the martensite, bainite and pearlite transformations; thermomechanical processing and some elements of quantitative metallography. The course is practice orientated; the current best fundamental understanding of these transformation processes covered, and its role in engineering application demonstrated. The course is fully documented on CD-ROM from the latest literature and is largely intended for that research student who is embarking on a physical metallurgical research project.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  We cover the interaction between the internal structure of metals – on the atomic and microscopic scales – and their mechanical properties. Practically important topics such as elastic and plastic stress analysis, dislocations and deformation, room and high temperature deformation processes, mechanical property/microstructure relationships for low and medium Carbon steels and for micro-alloyed and HSLA steels, fatigue processes, stress corrosion cracking, creep deformation processes and fracture mechanics are covered in depth, and illustrated with case studies.  The course is largely available on  CD-ROM  with references to the latest literature.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ondersoek die ontwerp en voorbereiding van sweislasse, die beginsels van sweisontwerp en die rol van breukmeganika in sweisontwerp. Die gedrag van gesweisde strukture onderwerp aan verskillende vorme van belasting word bespreek, met spesiale fokus op die ontwerp van gesweisde strukture met oorwegend statiese belasting, sowel as die sweis van dinamies belaste strukture. Die ontwerp van gesweisde druktoerusting, aluminiumstrukture en die sweis van staalbewapening word ook bespreek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  In this module the mechanical behaviour of metals and alloys at room and high temperature is addressed but with special emphasis on nuclear materials used in commercial power reactors. In particular these materials’ behaviour under deformation, creep, fracture, fatigue and also corrosion in irradiation conditions for in-core materials as well as their behaviour under the unique environmental conditions for out-of-core materials is covered.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module spreek beide die teorie en toepassing van wiskundige modellering aan spesifiek toegepas op metallurgiese prosesse en materiale. Die module is 'n toepassing van die teorie wat bemeester is tydens vorige studies van byvoorbeeld wiskunde, fisika, termodinamika, vloeimeganika, hitte-oordrag, ens. om wiskundige voorstellings van prosesse en materiale te skep. 'n Verskeidenheid modelleringstegnieke word aangespreek in die module, soos oplossings modelle van vaste en vloeistof oplossings, massa- en energiebalanse, gestadigde toestand prosesmodelle, dinamiese prosesmodelle, hitte-oordrag modelle, numeriese termovloei, multifisika modelle en tegnies-ekonomiese modelle. Die geskepte modelle word dan toegepas om navorsings- en industriële probleme op te los.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  This module examines the basic physical metallurgy and heat treatment of various metals and alloys, and the application of various mechanical testing techniques, microstructural analysis and corrosion testing to characterise metals and alloys.  The structure and properties of welds in carbon steels, stainless steels, cast irons, copper and copper alloys, nickel and nickel alloys, aluminium and aluminium alloys and other materials (Ti, Mg, Ta and Zr) are discussed.  Defects are discussed and various techniques to avoid the formation of these defects in welds are considered.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The aim with this course is to facilitate the development of the students in corrosion engineering by considering the electrochemical fundamentals of corrosion processes as well as their experimental and practical implications for corrosion diagnosis and control. The practical manifestations of the broad types of corrosion are reviewed and the skills of the students to utilise corrosion control methodologies such as chemical and electrochemical control, protective coatings and material selection to control corrosion are developed.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  We aim to provide you with practice in using fundamental principles to analyse pyrometallurgical processes – to be able to go from understanding to process improvement. To this end, the necessary fundamentals of reaction equilibria (including activity descriptions), reaction kinetics, and mass and energy balances are reviewed. Practical examples illustrate the use of these principles. In the final block, we analyse a number of practical processes in more detail. Throughout, the emphasis is on quantification, and at least half of the contact time is devoted to computer-based calculations.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie module word slegs in Engels aangebied.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Principles and advanced theory of comminution, classification and density separation are covered.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die doel is om die gebruik van gesofistikeerde analitiese tegnieke te gebruik in die oplossing van navorsingsgerigte metallurgiese probleme. Die verskillende tegnieke word modulêr aangebied en elke spesialisrigting het ’n eie keuse van drie tegnieke om die student se navorsing te ondersteun. Spesialisrigtings soos Fisiese Metallurgie, Sweismetallurgie, Hidrometallurgie, Pirometallurgie en Mineraalprosessering word gedek. Ander rigtings kan aangespreek word na konsultasie met die kursusleier. Die tegnieke wat tans aangebied word is: TEM, SEM Auger Spektroskopie (AES), X-straal Foto-elektronspektroskopie (XPS), Plasma-ontladingspektroskopie (GDOES), X-straal Diffraksie (XRD), X-straal fluoresensie (XRF), Gleeble warmvervorming simulasie en Dilatometrie. Lesings behandel die teorie en interpretasie in diepte en dit word geïllustreer met gevallestudies.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Fundamentals of sulphide and coal flotation are covered, including the chemistry of sulphide mineral flotation; natural and induced hydrophobicity; physical and chemical interactions in coal flotation; review of sulphydryl and oxydryl collectors and their absorption mechanisms; the role of activators/depressants and pH regulators as well as an investigation of frothers and froth stability, with reference to recent industrial developments.  Aspects of flotation practice are addressed: Experimental methods for laboratory and plant trials; basic and complex flotation circuits with examples from recent developments; control in flotation plants: reagents/conditioning.  Finally, relevant interfacial surface chemistry is covered: the role of water in flotation; mechanisms and thermodynamics of collector activity.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  At the end of the module, students should be able to conceptualise and design new electrometallurgical processes and improve the operation of existing processes through an understanding of the basic principles of the thermodynamics and kinetics of electrochemistry, measurement techniques used in electrochemistry, and considering the principles of electrochemical reactor design, different electrode and cell configurations, role of additives to electrolytes, role of impurities in the electrowinning process, the steps involved in electrocrystallization processes and present practices used for the electrowinning of metals such as copper, nickel, cobalt, zinc, manganese and gold.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ondersoek kwaliteitsversekering en -beheer in sweisvervaardiging, en stel die student bekend aan verskeie standaarde en vervaardigingskodes wat in die sweisbedryf gebruik word. Meting, beheer en vaslegging van data tydens sweising, die beginsel van geskiktheid-vir-diens, sowel as gesondheid en veiligheid word aangespreek. Beheer van resspannings en distorsie tydens sweising, nievernietigende toetsing, herstelsweis en die ekonomiese aspekte van sweis word bespreek. Hierdie module ondersoek ook die uitleg van aanlegte en werkswinkels, die gebruik van setmate en inklemming. Spesiale klem word geplaas op die ontwerp en implementasie van sweisprosedures, die kwalifikasie van sweisprosedures en kwaliteits-beheerplanne. ’n Aantal gevallestudies word ondersoek.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The aim with this course is to enable the students to understand the design and operation of hydrometallurgical processes for the beneficiation of minerals and metals. The theoretical basis of the solution chemistry underlying hydrometallurgical processes, the purification and concentration options available, and the metal recovery processes such as precipitation, hydrogen reduction, and electrowinning are reviewed. This is then followed by the consideration of the engineering aspects and the technical application of hydrometallurgical processes for a number of ores relevant to South Africa.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The objective is to convey a fundamental understanding of the principles that are involved in the manufacture, selection and use of refractories. Relevant thermodynamic principles are reviewed, with emphasis on the thermodynamic properties of oxide materials, metals and slags, and how these affect refractory performance. Phase diagram use in refractory selection and prediction of slag-metal-refractory interactions is covered. A section on manufacture covers the types of raw materials, design and formulation, handling, manufacturing routes, and quality control (including practical mineralogy). Finally, design properties of refractories for the ferrous, cement, aluminium, copper, platinum and ferro-alloy industries are reviewed.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Die module spreek beide die teorie en toepassing van monsterneming aan, hoofsaaklik in die mineraalprosesseringsindustrie. Monsterneming is in beginsel statisties van aard en dus sal basiese statistiese metodes, relevant tot monsternemingsteorie behandel word. Die module sal dan fokus op die teorie van monsterneming, spesifiek ten opsigte van die bestuur van groot- en kleinskaalse veranderlikheid. In die gedeelte oor grootskaalse veranderlikheid, sal die effek van interpolasiefoute, periodiese foute en geweegde-inkrement foute ook aangespreek word. In die gedeelte wat handel oor kleinskaalse veranderlikheid, word die bepaling en bestuur van verskeie foute, wat lei tot kleinskaalse veranderlikheid hanteer – dit sluit in die saamstel van monsternemingsmetodes wat hierdie foute kan minimeer. Die evaluasie van droë- en nat monsternemingsapparaat, ten opsigte van verskillende bronne wat eensydigheid kan genereer, asook die implementering van monsternemingsmetodes in die praktyk word behandel. Steenkool-, yster-, goud- en platinumerts sal die fokus vorm van die module.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.


  The refereed literature on a specific topic (normally related to subsequent research towards a master's degree) is studied and summarised in a written report. The important skills are finding appropriate papers, reading and comprehending these, and using the information in the paper to construct your own view on the research topic. There are no formal contact sessions. The first part of this module involves definition of a research topic (to be approved by the head of the department), development of a literature survey and compilation of a detailed research proposal. The second part of the module involves generation, presentation and critical interpretation of a project plan/results, and compilation of a written report and an oral presentation. The written survey document must be submitted at the end of October, with an oral presentation of 20-30 minutes in the week following submission of the survey.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ondersoek boogfisika, elektrotegniek soos van toepassing op sweiskragbronne, en sweiskragbronontwerp. Die basiese beginsels, toepassings, verbruikbares en prosesveranderlikes van verskeie boogsweis-, gassweis-, weerstandsweis-, stralingsweis- en vaste toestandsweisprosesse word ondersoek. Soldering en hardsoldering, snytegnieke, oppervlakverandering en metaalsproeitegnieke word bespreek. Hierdie module fokus ook op die sweis van polimere, keramiese materiale en saamgestelde materiale, en op die meganisasie en aanwending van robotika in die sweisbedryf.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences