Jaarboeke

Program: MChD Periodonsie en Mondgeneeskunde

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
11250041 Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Credits Duration
Duur van studie: 4 jaar

Toelatingsvereistes

(i)       Elke kandidaat moet vir toelating tot die MChD-graadprogram

(aa)    in besit wees van die BChD-graad van die Universiteit van Pretoria, of ’n gelykwaardige kwalifikasie, of ingevolge die bepalings van Alg. Reg. G.1.3 en G.62 tot magisterstudie toegelaat word;

(bb)    by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika as ’n tandarts geregistreer wees in die kategorie Onafhanklike Praktykvoering.

 (ii)     Vir die MChD-graad (endossement Maksillofasiale Chirurgie – Geneeskundig of Tandheelkundig) (Kode 11250091 en 11250011) moet ’n kandidaat:

(aa)    behoudens die bepalings van Algemene Regulasie G.1.3 en G.62, vir minstens een jaar in besit wees van die BChD- en/of MBChB-graad of die gevorderde trauma-lewensondersteuningskursus geslaag het – wat as ’n gelykwaardige kwalifikasie geag word (hoogstens drie pogings), asook die basiese vakke Anatomie 870, Fisiologie 806 en Farmakologie 809 en die NGDiplTandh (Mondchirurgie), met ’n slaagpunt van minstens 65% in die hoofvak. Studente in besit van die Nagraadse Diploma in Tandheelkunde [NGDiplTandh] in die studieveld Mondchirurgie en/of die Magister Scientiae Tandheelkunde [MScDent] met Mondchirurgie as die hoofstudierigting, mag skriftelik aansoek doen om krediet vir die basiese vak(ke) (raadpleeg ook Algemene Regulasie G.10.3(b)).

(bb)    by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika as tandarts en/of geneesheer geregistreer wees in die kategorie Onafhanklike Praktykvoering.

           (iii)    Vir die MChD grade in Ortodonsie, Periodonsie en Mondgeneeskunde en Prostodonsie word dit van ’n kandidaat verwag om al die basiese vakke [Universiteit van Pretoria of die Kolleges vir Geneeskunde] te slaag voor hy of sy toegelaat sal word tot die eerste studiejaar. Die volgende basiese vakke word vereis; vir Ortodonsie (Anatomie 871 en Fisiologie 806); vir Periodonsie en Mondgeneeskunde (Anatomie 873,Fisiologie 806, Algemene Patologie 808 en Mondbiologie 800) en vir Prostodonsie (Anatomie 874, Fisiologie 806 en Mondbiologie 800).

 

Eksamens en slaagvereistes

  

(i)      Eksamen in die basiese vakke 

          ’n Student moet al die basiese vakke [Universiteit van Pretoria of die Kolleges vir Geneeskunde] slaag voor hy of sy toegelaat sal word tot die eerste studiejaar. Verwys na regulasie D3(b)(iii)

(ii)    Eksamen en evaluering in die hoofvak

        Toelating tot die eksamen in die hoofvak word deur die hoof van die department bepaal

        (aa) Die finale uitgangseksamen in die hoofvakke sal deur die Kolleges vir Geneeskunde van Suid Afrika  geadministreer word. Slegs kandidate wat aan al die vereistes vir die MChD-graad voldoen, met uitsondering van die hoofvak (finale eksamen), d.i. alle voorvereiste vakke is geslaag, alle toepaslike opleiding soos voorgeskryf, is voltooi    (voortgesette evaluering van die kandidaat in ’n kliniese assistentpos wat deur die departementshoof van die kandidaat goedgekeur is); en die vereiste navorsingskomponent vir die graad is voltooi, sal toegelaat word om die Kollege-eksamen (uitgangseksamen) af te lê, waarna hulle beide die MChD en die Kollege-kwalifikasie as spesialiskwalifikasies sal verwerf.

        (bb) Die student moet ’n verhandeling oor ’n goedgekeurde onderwerp wat met die hoofvak verband hou, voorlê en slaag en ’n manuskrip vir publikasie inhandig.

        (cc) Koste of fooie vir enige eksamen(s) en registrasie by die Kolleges vir Geneeskunde van Suid-Afrika moet deur die student gedra word.

Sien ook Algemene Regulasies.

  1. Eksamen in die basiese vakke en byvakke (uitgesonder KGM 803):
  1. 'n Student moet in hierdie vakke slaag voordat hy of sy die eksamen in die hoofvak mag aflê. 'n Finale punt van minstens 50% word benodig om te slaag.
  2. Die eksamen in basiese en byvakke moet voor die einde van die derde studiejaar suksesvol afgelê word, of op 'n tydstip soos deur die departementshoof bepaal.
  1. Eksamen in die hoofvak: Toelating tot die eksamen in die hoofvak word deur die departementshoof bepaal.
  2. Indien 'n student in een of meer van die basiese vakke of in die hoofvak druip, kan hy of sy op aanbeveling van die betrokke departementshoof deur die eksamenmodereringsvergadering tot 'n tweede eksamen toegelaat word.  'n Student wat toegelaat is tot 'n tweede eksamen in die basiese vak moet die eksamen tydens die volgende eksamenperiode aflê. Tweede eksamens in die hoofvak vind eers minstens ses maande na afloop van die eksamen waarin die student gedruip het, plaas.

Let wel:

  1. Aangesien 'n nagraadse student die eksamen van enige vak slegs een keer mag herhaal, moet 'n student wat 'n tweede eksamen druip, die program staak. Dit bring mee dat so 'n student die kliniese assistentpos wat hy of sy beklee, so spoedig moontlik moet ontruim na kennisgewing van een kalendermaand aan die Universiteit van Pretoria en/of ander goedgekeurde opleidingsinrigting waar van toepassing.
  2. Indien 'n student tot ’n tweede eksamen in die hoofvak toegelaat word, sal die departementshoof bepaal of hy of sy die kliniese assistentpos teen die einde van die opleidingstydperk moet ontruim, of onmiddellik na aflegging van die tweede eksamen.
  1. Subminimum: Om in die hoofvak te slaag, moet 'n student 'n subminimum van 50% behaal in al die dele van die eksamen, met 'n finale punt van minstens 50%.
  2. Die bepalings die Algemene Regulasies geld ten opsigte van die bywoningskursusse.
  3. Benewens genoemde bepalings, moet 'n verhandeling ook ingedien word oor 'n onderwerp wat met die hoofvak verband hou. Ten einde die finale eksamen te slaag, moet 'n slaagpunt ook vir die verhandeling behaal word.

Vrystelling

Vrystelling op grond van vergelykbare opleiding en/of ervaring wat betref die vereistes van gemelde Regulasies vir die Skool, mag deur die Dekaan op aanbeveling van die Departementshoof verleen word, met dien verstande dat vrystelling van die eksamen en evaluering in die hoofvak nie verleen mag word nie.

Let wel: Die regulasies van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, soos gepubliseer in die Staatskoerant Nr. 4631 van 11 Januarie 1991 – Kennisgewing Nr. R.40 (soos gewysig), sal as maatstaf in die bepaling van die tydperk van vrystelling gebruik word.

Slaag met lof

’n Student wat ’n finale punt van minstens 75% met die eerste poging in die hoofvak behaal, verwerf die graad met lof.

'n Student vir die MChD-graad wat in beide die hoofvak en die verhandeling 'n punt van minstens 75% met die eerste poging behaal, verwerf die graad met lof.


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences