E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Employment Relations

Die primêre doelwit van die Afdeling: Arbeidsverhoudinge is om vredevolle en harmonieuse werkgewer-werknemerverhoudinge te verseker.   Die Afdeling verseker en hou toesig oor die nakoming van toepaslike wetlike en statutêre raamwerke vir  werknemerverhoudinge en verskaf gespesialiseerde advies- en ondersteuningsdienste oor interne werkprestasie, griewe- en dissiplinêre prosedures en prosesse. Dit vereis formele samewerking met die erkende, geregistreerde vakbonde en werknemerorganisasies.  Die werksverhoudinge tussen die Universteit en die vakbonde word deur bilaterale erkenningsooreenkomste gereguleer wat tussen die Universteit en die onderskeie vakbonde gesluit is.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Paul KrigeEdit