E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Specialist Services

 

Afdeling: Spesialisdienste
Die doelwit van die Afdeling:Spesialisdienste is om strategiese and kwaliteit gespesialiseerde MH-konsultantdienste te lewer aan belanghebbendes en kliënte. Ons is daartoe verbind om toeganklike, toepaslike en innoverende kliëntediens te lewer volgens beste MH-praktyke ter ondersteuning van die Universiteit se strategiese plan en om besigheidsuitdagings die hoof te bied. Die Afdeling is vir die volgende verantwoordelik:

1. Strategie en Nakoming

Verseker beste MH-praktyke en MH-belyning met die UP se Strategiese Plan. Die onderafdeling verskaf 'n omvattende regulatoriese rol oor alle MH-funksies met spesifieke verwysing na die strategiese riglyn, MH-bestuur en oorhoofse organisatoriese prestasie.

2. Gelyke Indiensneming
Die GI-funksie fasiliteer die ontwikkeling van strategiese beleid, programme en prosedures om te verseker dat die Universiteit sy verbintenis tot transformasie in gelyke indiensneming nakom.

3. Organisasiegedrag

Die onderafdeling: Organisasiegedrag bied spesialisvaardighede en kennis aan belanghebbendes en kliënte in die fokusareas van vergoeding en byvoordele, organisasie-ontwikkeling asook die werknemerbystandsprogram en HIV & Vigs-program.

3.1 Vergoeding en Byvoordele
Die funksie: Vergoeding en Byvoordele fokus op 'n totale vergoedingsbenadering in die konteks van die oorhoofse institusionele strategie, organisasiekultuur en MH-strategie deur die toepassing van kompeterende tasbare en nie-tasbare vergoeding om die lewens van ons werknemers te verryk. Die klem is op die trek, motivering, beloning en behoud van 'n hoogs effektiewe werksmag.

3.2 Organisasie-ontwikkeling

Die doel van die OO-funksie is om intervensies te ontleed, ontwerp en fasiliteer. Dit sluit in herstruktureringsprojekte, tyd/werkstudies, proseshersiening, strategiese beplanning, veranderingsbestuur, intervensies in organisatoriese diagnostiese en groepdinamika asook posontwerp en verskeie inisiatiewe om inligting in te win om organisatoriese effektiwiteit te verhoog.

3.3 Werknemerhulpprogram
Die werknemerhulpprogram aan die Universiteit van Pretoria ([email protected]) is 'n vrywillige, vertroulike diens wat 'n professionele berading- en verwysingsdiens verskaf om gesondheidsrisikos te verminder, gesonde gedrag te bevorder en effektiwiteit in werknemer en werkplek te verhoog deur die voorkoming, identifisering en oplossing van dilemmas wat verband hou met produktiwiteit en die werkplek. 

3.4 HIV/Vigs
Die Universiteit van Pretoria erken die impak van HIV/Vigs onder die ekonomies aktiewe bevolking en daarom beoog die Universiteit om programme te skep wat HIV en Vigs in die werkplek aanspreek. Die doelwit van die UP HIV/Vigs-werkplekbeleid en die UP HIV/Vigs-program is om 'n ondersteunende werkomgewing vir al sy personeel te skep waarin daar geen diskriminasie is nie. 

4. Talentbestuur
 
Die onderafdeling: Talentbestuur is verantwoordlik vir die definiëring van beleid, prosedures en aanbied van spesialisvaardighede en kennis aan belanghebbendes in die volgende areas: Jaarlikse werksmagbeplanning, talentverkryging, talentontwikkeling, prestasie- en opvolgbestuur, behoud van talent en MH-kennis van talentprosesse.

4.1 Prestasiebestuur

Hierdie funksie verskaf voortgesette ondersteuning aan fakulteite, departement en individue in die implementering van prestasiebestuur wat wissel tussen ad hoc hulpverlening en inligtingsessies op versoek tot formele opleiding in die elektroniese prestasiebestuurstelsel.

4.2 Opvolgbestuur
UP ondersteun 'n holistiese loopbaanontwikkelingsbenadering en wil die strategiese dryfvere van die Universiteit en die individuele loopbaanaspirasies integreer deur middel van ondersteuning en die verskaffing van spesifieke loopbaanbeplanning en opvolgbeplanningstrategieë. 

4.3 Leer en Ontwikkeling

Die funksie: Leer en Ontwikkeling strewe na optimale ontwikkeling en verbetering van vaardighede van personeel ter handhawing van die strategie van die Universiteit se vermoë om talent te trek, te betrek en te behou om sy strategiese doelwitte te behaal.

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Paul KrigeEdit