E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Departementele Navorsing

Ou Testamentiese Wetenskap

 • Pentateug-tekste en -temas (Sias Meyer, Jurie le Roux)

‘n Langtermynprojek waarin die tekste van die Pentateug bestudeer word. Dit sluit in eksegese, teologieë, hermeneutiek en die samestelling van hierdie korpus. Dit kyk ook na die verhouding tussen hierdie tekste en die res van die Ou Testament en buite-Bybelse tekste word ondersoek. Die projek word uitgevoer in noue samewerking met Prof Eckart Otto (LMU, Duitsland) en ander internasionale kenners.

 • Psalms en poëtiese teks en temas (Dirk Human)

‘n Langtermynprojek waarin die tekste van die Psalms en poëtiese literatuur bestudeer word. Dit sluit in die eksegese, teologieë, hermeneutiek en die samestelling van poëtiese tekste in die Ou Testament. Dit kyk ook na die verhouding tussen hierdie tekste en die res van die Ou Testament en buite-Bybelse tekste word ondersoek. Die projek word uitgevoer in noue samewerking met die Departement Antieke Tale (UP) en ander internasionale kenners.

 • Profetiese en Jesajaanse tekste en temas (Alphonso Groenewald)

‘n Inisiatief met soortgelyke doelstellings as die bogenoemde twee projekte.

 • Tweede Tempel-literatuurtemas (Ananda Geyser-Fouché, Dirk Human)

Verskeie aspekte van hierdie Ou Testament-korpus en inter-testamentele tydperk word ondersoek.

 • Kontekstuele Hermeneutiek (saam met navorsingsgenote)

Ondersoek na die gebruik, interpretasie en toepassing van Ou Testament-tekste in verskillende Afrika-kontekste.

 • Bybelvertaling (emeriti, Sias Meyer, Dirk Human)

Hierdie inisiatief sluit in bestaande en voortdurende projekte in samewerking met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.  
 

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Navorsing in Nuwe Testamentiese Wetenskap fokus veral op die analise, beskrywing en relevansie van Judees-Christelike identiteite. Dit word uitgevoer op die verband van Hellenistiese Judaïsme met die Vroeë Christendom soos dit binne die breër kontekste van die laat-Oudheid gevind word. Die navorsingsfokusareas is:

 • Joodse Geskrifte wat deur vroeë Christen-gemeenskappe gebruik is

Om die vroegste teksvorme van die Griekse Ou Testament te identifiseer en rekonstrueer uit bepaalde aanhalings in Philo van Alexandrië en die Nuwe Testament-skrywers met die doel om die grondredes van vroeë Christelike hermeneutiek vas te stel; Septuagint (LXX) Studies (Gert Steyn).

 • Sosiaalwetenskaplike studies van die Nuwe Testament

Om ‘n postmoderne etiek gegrond op die waardes van die historiese Jesus te vestig (Ernest van Eck).

 • Identiteitsvorming en sosiale transformasie in die vroeë Christendom

Bepaling van die etiese en missiologiese beginsels wat vroeë Christen-gemeenskappe gerig het (Kobus Kok).

 • Bybelse hermeneutiek in die konteks van Afrika-gemeenskappe

Vasstelling van verantwoordelike sosio-godsdienstige meganismes vir die gebruik en toepassing van Bybelse tekste in die konteks van Afrika-gemeenskappe.
 

Praktiese Teologie

 • Sosiale Kohesie, Versoening en Ekumenisme (Julian Müller, Johann Meylahn, Stephan de Beer)

‘n Projek oor die verhouding tussen 'vergifnis', 'versoening’ en 'restitusie' in die Suid-Afrikaanse konteks en die skep van sosiale kohesie.

‘n Projek oor die veranderende identiteite van die landelike, stedelike en werklike armes, ‘n herverbeel van ‘n diskoers van versoening en sosiale kohesie in Suid-Afrika.

‘n Projek wat stedelike (ont)koppeling van kerk en teologie karteer, beskryf en bepeins, met betrekking tot sosiale insluiting en kohesie; haweloosheid en behuising; kinders en jongmense in gevaar; en teologiese onderrig.

 • Liturgiese en Gebruikestudies (Cas Wepener)

‘n Projek oor die rol van godsdienstige gebruike in die vorming van sosiale kapitaal in Afrika-gemeenskappe. ‘n Projek oor prediking in ‘n armoedekonteks met klem op preke oor armoede uit Matteus 25:31-46.

 • Pastorale betrokkenheid vandag (Yolanda Dreyer, Maake Masango)

‘n Projek oor Sola Scriptura – bron van eenheid of verdeling in die Hervormde tradisie?

‘n Projek oor gender, mag, seksualiteit en pastorale betrokkenheid, wat insluit lewensgeskiedenisnavorsing met adolessente weeskinders wat geraak word deur MIV/VIGS vanuit ‘n gender-, psigososiale-, spirituele perspektief, en pastorale sorg vir seksuele minderheidsgroepe.

‘n Projek oor geweld en pastorale sorg in Afrika.

 • Jeug, Spiritualiteit en Identiteit

‘n Interkerklike projek oor kerk, jeug en godsdiens in Suid-Afrika met ‘n fokus op die impak van spiritualiteit op jongmense se identiteitsvorming.

‘n Projek oor post-traumatiese spiritualiteit en die uitwerking van persoonlike trauma soos mishandeling op die spiritualiteit van kinders en jongmense.

‘n Projek oor jeugbediening en geloofontwikkeling in Suider-Afrika.

 • Geloof en die stad (Stephan de Beer)

Verkenning van die (ont)koppeling van kerk en teologie met betrekking tot die genesing van stedelike frakture, met spesifieke verwysing na die Stad Tshwane.

Deelname aan die Hoofstede IRT.

 • Spiritualiteit en gesondheid (Stephan de Beer, Johann Meylahn, Andre de la Porte)

Verkenning van die verhouding tussen spiritualiteit en gesondheid, die herstel van spiritualiteit en openbare en professionele gesondheidsorginstellings, en die bydrae van spiritualiteit tot genesing en heelheid.

 • Informaliteit en vroeë kinderontwikkeling (Hannes van der Walt)

Ontdekking van die bates van informele vroeë kinderontwikkelingsentrums in die Rustenburg-Phokeng-gebied, verkenning van die beperkings en geleenthede in wetgewing met betrekking tot vroeë kinderontwikkeling, en vasstelling van die koers vorentoe.
 

Dogmatiek en Christelike Etiek

 • Evolusieteologie met spesiale verwysing na godsdienstige ervaring en die wetenskap-godsdiens-dialoog (Danie Veldsman);
 • Die velde van die teologie-wetenskap-dialoog, die Skepping, ontologie, epistemologie, antropologie, eko-hermeneutiek en eskatologie (Johan Buitendag);
 • As ‘n sosiale etikus doen hy navorsing oor die etiek van stelsels, prosesse en instellings in Suider-Afrika (Willem Fourie);
 • As bevrydingsteoloog is sy navorsing gefokus op temas soos demokrasie, ekonomie, kerkleer, publieke teologie en spiritualiteit (Vuyani Vellem);
 • Christelike Etiek met spesifieke verwysing na die etiek van verantwoordelikheid (Etienne de Villiers);
 • Dogmatiese teologie en Teologiese simboliek (Con Wethmar);
 • Heelbrein spiritualiteit in die lig van transdissiplinêre teologie (Gys Loubser).


Godsdiens- en Sendingwetenskap

Navorsing in die Departement lê veral klem op die analise, beskrywing en toepaslikheid van die wêreldgodsdienste en die Christelike kerk en hoe dit, tesame met die wetenskappe en inheemse kennisstelsels, ‘n rol kan speel (positief of negatief) in ‘n Christelike lewensmissiologie. Dit word uitgevoer op die verband van godsdiens, Christelike geloof en die daaglikse lewens van mense in huishoudings en gemeenskappe soos aangetref in die breër konteks van die 21ste eeuse Suider-Afrika en Afrika.

 • studies oor die wêreldgodsdienste en inter-godsdienstige dialoog (Jaco Beyers);
 • studies oor sendingteologie, kerkleer en leierskap (Nelus Niemandt);
 • studies oor Afrika-Christendom, die geskiedenis van sendingwerk in Afrika, inklusiewe spiritualiteit (Ubuntu) (Thias Kgatla); en
 • studies oor die verbetering van lewenskwaliteit van huishoudings en gemeenskappe (Attie van Niekerk).


Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Navorsing in die Departement lê veral klem op Suid-Afrikaanse geskiedenis gefundeer in ondersoeke na die verlede met die doel om ‘n gesonde historiese bewustheid en begrip van Christendom te kweek, wat onontbeerlik is vir geloofwaardige en relevante bediening en teologie. Hierdie visie word in ‘n ekumeniese konteks nagevolg. Binne die Fakulteit se navorsingstema van Oikodome, fokus die Departement se navorsing op Afrika: Lewe, leierskap en armoede. Dit ondersoek kerklike historiese perspektiewe op die ontwikkeling van demokrasie, respek vir menswaardigheid en die rol van die kerk in die bevordering van maatskaplike geregtigheid.

 • Armoede: die rol van die kerk in Suid-Afrika as ‘n NRO (Johan van der Merwe);
 • Hervormde Kerkreg (Johan van der Merwe);
 • Geskiedenis van Presbiterianisme in Suider-Afrika (Graham Duncan);
 • Augustynse en Manichese Christendom (Hans van Oort);
 • Kerkreg in ekumeniese perspektief (Leo Koffeman and Mark Hill);
 • Kerkleer (Wim Dreyer).

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit