E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Gemeenskapsbetrokkenheid

‘n Fakulteit Teologie het gewoonlik nie besondere programme nodig om betrokke te kan wees in gemeenskappe nie omdat personeellede en studente reeds grootliks in die lewens van hul onderskeie geloofsgemeenskappe geanker is. Dit is ook gewoonlik breedvoerige en konstruktiewe betrokkenheid oor ‘n wye spektrum en ‘n lang tydperk. Dít is ook die geval in ons Fakulteit en veral wat betref ons kernfunksie, naamlik die opleiding van predikante. Die Fakulteit bied egter steeds twee modules aan as aandeel in die Universiteit se breër klem op gemeenskaps- en samelewingsbetrokkenheid. Dit is dus nodig om die funksie van die twee modules vanuit die breër raamwerk van die Fakulteit te beskou.

Die Fakulteit lei predikante op deur ooreenkomste met sy kerkvennote en het daarom ‘n direkte impak op hierdie gemeenskappe. Die ooreenkomste laat verskeie strukture toe wat die navorsings- en onderrigvaardighede van personeel en studente aan hierdie gemeenskappe koppel en die programme wat die Fakulteit aanbied wederkerig met die behoeftes van hierdie geloofsgemeenskappe verryk. Die noue konsultasie met die kerkvennote en die Ekumeniese Adviesraad wat betref voorgraadse opleiding dien as ‘n terugvoerketting om die opleidingsbehoeftes van geloofsgemeenskappe en die programme wat deur die Fakulteit aangebied word in een lyn te bring.

Die Fakulteit bied sedert 2013 twee modules, CYE 210/210 en PFN 310, aan wat gemeenskapsbetrokkenheid in die kurrikulum integreer deur onderrig, leer en assessering in akademiese programme deur ‘n “programgebaseerde benadering”.

‘n Groot hoeveelheid nagraadse navorsingsprojekte ondersoek die spesifieke behoeftes van geloofsgemeenskappe en die Fakulteit het ‘n proses ontwikkel waardeur die Navorsingskomitee dié navorsing monitor. Die proses is in 2013 ingestel en gaan voort in 2014. Terselfdertyd beplan die Sentrum vir Publieke Teologie en die Sentrum vir Kontekstuele Bediening ‘n projek oor die belangrike kwessie van maatskaplike kohesie, genaamd Geestelikheid vir Bevryding, Demokrasie en Maatskaplike Kohesie in Suid-Afrika.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit