E-pos ons

FAQ
Aankondiging: Hersiening van die Universiteit van Pretoria se Taalbeleid
1 Februarie 2016

In Februarie 2015 het die Universiteit van Pretoria 'n taakspan saamgestel om die Universiteit se huidige taalbeleid te hersien in die lig van die snel veranderende studente- en personeel demografie wat in die laaste paar jaar by die Universiteit ondervind is, voorstelle van 'n aantal akademiese departemente om hulle beplanning rondom taal aan te pas, sowel as die nuwe onderrig-en-leer benaderings wat deur die Universiteit geïmplementeer is om studente toegang en sukses te verbeter.

Hierdie taakspan het die gevraagde hersiening van die beleid in Desember 2015 voltooi en sy verslag onderskeidelik op 26 en 27 Januarie 2016 aan die Universiteit se Uitvoerende Bestuur en die Senaat voorgelê. Tydens die vergadering van 27 Januarie was daar eenstemmige ondersteuning van die taakspan se sleutelbevindinge en aanbevelings. 

Die aanbevelings sal aan fakulteite en verteenwoordigende studenteliggame voorgelê word vir kommentaar, waarna dit aan die Universiteitsraad voorgelê sal word vir oorweging. Besonderhede van die voorgestelde wysigings aan die Universiteit se taalbeleid sal deur die loop van die konsultasies wat vir hierdie doel geskeduleer sal word, met personeel en studente gedeel word.

 
Prof Norman Duncan
Viserektor: Akademies
Voorsitter: UP Taalbeleid Taakspan
 
- Outeur Departement Universiteitsbetrekkinge
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Ansa HeylWysig